BKR notering weghalen? l Advocaat mr. Bonaparte

Voordat u bezwaar maakt met als doel het weghalen van een BKR notering, doet u er verstandig aan om (juridisch) advies in te winnen. Het BKR registreert op onafhankelijke en objectieve wijze de financiële verplichtingen van consumenten, om zo kredietrisico’s en probleemschulden te voorkomen, waardoor een maatschappelijk verantwoorde wijze van financiële dienstverlening wordt bevorderd. Slechts de feitelijke gang van zaken wordt geregistreerd. De wettelijke verplichting om deze gegevens bij het BKR te registreren vloeit voort uit 4:32 lid 1 van de Wet op het Financieel toezicht (Wft), waarbij kredietverleners gebonden zijn aan het Algemeen Reglement CKI. Een BKR notering kan in beginsel worden weggehaald als u kan aantonen dat uw belang zwaarder weegt dan het belang van de kredietaanbieder om u in het BKR geregistreerd te laten staan. 

Waarom wordt een BKR notering geplaatst?


Een kloppende BKR-registratie is van belang voor de consument en voor de maatschappij in het algemeen: consumenten worden beschermd en problemen worden voorkomen. Kredietaanbieders kunnen bij het verstrekken van een nieuw krediet een zorgvuldige afweging maken om het krediet al dan niet te verstrekken. Dit systeem functioneert alleen naar behoren indien deze kredietverstrekkers kunnen vertrouwen op een correcte registratie van de gegevens, voor de periode die daarvoor voorgeschreven is.

Wat registreert het BKR?

 

Het BKR registreert de volgende gegevens:
• naam van de klant;
• het leenbedrag;
• de datum van de overeenkomst;
• de duur van de overeenkomst;
• de datum van de volledige betaling.

Het BKR registreert ook onregelmatigheden, zoals:
• betalingsachterstanden (code A);
• achterstand is ingelopen, nadat zich enkel een situatie van achterstand heeft voorgedaan
en nog voordat de gehele vordering opeisbaar is gesteld (code H);
• geheel opeisbaar gestelde vorderingen (code 2);
• afboekingen voor een bedrag groter dan 250 euro (code 3);
• betaling tegen finale kwijting (code 3 en de laatste betaaldatum);
• getroffen aflossings- of betalingsregelingen, nadat zich enkel een situatie van
achterstand heeft voorgedaan en de vordering nog niet geheel opeisbaar is geworden
(code 1).

Wanneer kunt u een BKR notering weghalen?

 

De bovenstaande gegevens kunt u weghalen door 5 jaren te wachten nadat een einddatum is geplaatst bij de betreffende noteringen. Wanneer u niet kan wachten totdat de BKR noteringen vanzelf zijn weggehaald, dan kunt u proberen deze zelf, met behulp van een jurist of advocaat, weg te halen door bezwaarbrief te schrijven en te versturen. Een verzoekt tot weghalen van een BKR notering kan in beginsel alleen slagen als u kan aantonen dat uw belang zwaarder weegt dan het belang van de kredietaanbieder om u in het BKR geregistreerd te laten staan. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 mei 2019, met vindplaats ECLI:NL:RBAMS:2019:3857, onder rechtsoverweging 4.10 zijn een aantal factoren opgesomd die een rol kunnen spelen bij de belangenafweging bij het weghalen van een BKR notering:

 

- de omvang van de schuld en/of de achterstand;
- of een eventuele betalingsregeling goed is nagekomen;

- de reden voor (het ontstaan en voortbestaan van) de achterstand en de mate van verwijtbaarheid;

- de huidige financiële situatie van betrokkene (waaronder het inkomen) en als deze weer stabiel is: hoe lang al;

- of betrokkene andere schulden heeft;

- of sprake is geweest van ernstige (al dan niet structurele) wanbetaling;

- de omstandigheid dat betrokkene met de lening (bijvoorbeeld voor de koop van een woning) niet kan wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken (bijvoorbeeld vanwege gezins- en woonsituatie);

- het verstrijken van de tijd sinds het inlossen van de schuld.

 

In de voornoemde uitspraak werd Hoist in een jegens haar in het nadeel gevallen belangenafweging veroordeeld om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de bijzonderheidsnoteringen A en 2 in het CKI van het BKR te doen verwijderen en verwijderd te houden.

Vragen?

 

Heeft u hulp nodig bij het weghalen van een BKR notering van bijvoorbeeld een code 1, code 2, code 3, code 4, code 5, code H of code A. Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven