De bank wil mijn huis verkopen, kan dat?

U bent gestopt met het betalen van uw hypotheek en daardoor is een achterstand ontstaan. Een van de meest voorkomende oorzaken van het ontstaan van een achterstand is dat mensen een veel te hoge hypotheek hebben afgesloten. Uw inkomen gebruikt u alleen nog maar om de hypotheek te kunnen blijven betalen en u houdt maandelijks weinig tot niks over. U heeft een te hoge hypotheek verstrekt gekregen dan u gezien uw inkomen kunt dragen. Wanneer dan een achterstand ontstaat, dan zullen banken uw huis willen verkopen. Zij zien u dan als een risico. De bank wil dan uw huis verkopen. De vraag is of de bank uw huis kan verkopen en wat u kan doen om verkoop van huis te stoppen. 

Kan de bank uw huis verkopen?

Banken dienen zich te houden aan de wettelijke regels bij het verstrekken van hypotheken voor het kopen van een huis. Ook gelden er wettelijke regels als de bank uw huis wil verkopen. Op grond van artikel 3:268 lid 1 BW kunnen banken uw huis verkopen wanneer u in verzuim bent met het betalen van uw hypotheektermijnen:

 

"Indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris te doen verkopen".

 

Echter, artikel 7:128a BW bepaalt dat banken niet eerder tot aanzegging van de executie (uw huis mogen verkopen) mogen overgaan nadat ten minste twee maanden zijn verstreken na het tijdstip waarp de vordering opeisbaar is geworden (dus in de meeste gevallen vanaf de dag dat u de opeisingsbrief van de bank heeft ontvangen):

 

"Indien de consument in verzuim is met zijn verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst, mag de kredietgever niet tot aanzegging van de executie als bedoeld in artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering overgaan dan nadat ten minste twee maanden na het tijdstip waarop de vordering opeisbaar is geworden, zijn verstreken en de kredietgever de consument persoonlijk heeft uitgenodigd om in overleg te treden over diens betalingsachterstand, tenzij in redelijkheid niet van de kredietgever kan worden gevergd dat hij voormelde termijn in acht neemt of de consument persoonlijk benadert om te overleggen"

Ten minste twee maanden wachten

Het is dus niet zo dat banken meteen uw huis mogen verkopen wanneer u in verzuim bent met het betalen van de hypotheektermijnen. De bank moet volgens de wet en richtlijnen ten minste twee maanden wachten voordat zij uw huis mogen verkopen. Als de bank zich niet aan deze regel houdt, dan kunt u proberen om de verkoop van uw huis te stoppen.

Uitnodiging voor een persoonlijk gesprek

En: de bank mag niet eerder uw huis verkopen nadat de bank u voor een persoonlijk gesprek heeft uitgenodigd om in overleg te treden over de achterstand. De achterliggende gedachte hiervan is dat banken tot het uiterste moeten gaan om het achterstandsprobleem op te lossen. De bank mag bij een achterstand niet uw huis verkopen nadat u uitgenodigd bent voor een persoonlijk gesprek bij de bank. Heeft de bank u niet uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek? Dan kunt u proberen om de verkoop van uw huis te stoppen.

Uitzondering op uitzondering: kan de bank toch huis verkopen?

Ja, dat kan. Banken hoeven geen termijnen in acht te nemen of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek om te overleggen wanneer dat in redelijkheid niet van de bank gevergd kan worden. Echter, de kans dat de bank succesvol een beroep kan doen op deze uitzondering is niet groot. Banken moeten immers tot het uiterste gaan om het probleem op te lossen voordat zij uw huis in de verkoop doen. Banken mogen dus niet zomaar uw huis verkopen, dat kan niet eerder nadat aan de wettelijke regels is voldaan. Wanneer de bank deze regels niet in acht neemt, dan kunt u proberen de verkoop van het huis te stoppen.

 

Vragen?

Heeft u een vraag of dat de bank in uw geval uw huis mag verkopen en/of wilt u de verkoop van uw huis proberen te stoppen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

^ Naar boven