De bank wil mijn appartement verkopen, kan dat? l Advocaat mr. Bonaparte

De vraag die de advocaat financieel recht met regelmaat wordt gesteld is: 'de bank wil mijn appartement verkopen, kan dat?'. Het antwoord is: 'dat ligt eraan'. Als u gestopt bent met het betalen van uw maandelijkse hypotheeklasten en daardoor een achterstand is ontstaan in de hypotheektermijnen, dan heeft de bank in beginsel de bevoegdheid om uw appartement te verkopen via een openbare verkoop.

Oorzaak: te hoge hypothecaire lening 

 

Echter, soms kan een verkoop van het appartement gestopt worden wanneer blijkt dat de oorzaak van het ontstaan van de achterstand niet alleen aan u, maar ook aan de bank zelf deels te verwijten is.  Een van de meest voorkomende oorzaken van het ontstaan van een achterstand is dat particulieren een veel te hoge hypothecaire lening hebben afgesloten. Uw inkomen gebruikt u alleen nog maar om de hypothecaire lening te kunnen blijven betalen en u houdt maandelijks weinig tot niets over. U heeft een te hoge hypotheek verstrekt gekregen dan u gezien uw inkomen kunt dragen. Wanneer dan een achterstand ontstaat, dan zullen banken uw appartement willen verkopen. Zij zien u dan als een risico. De bank wil dan uw appartement verkopen. De vraag is of de bank uw appartement kan verkopen en wat u kan doen om de verkoop van uw appartement te stoppen. 

Kan de bank uw appartement verkopen?

 

Banken dienen zich te houden aan de wettelijke regels bij het verstrekken van hypothecaire leningen voor het kopen van een appartement. Ook gelden er wettelijke regels als de bank uw appartement wil verkopen. Op grond van artikel 3:268 lid 1 BW kunnen banken uw appartement verkopen wanneer u in verzuim bent met het betalen van uw hypotheektermijnen:

 

"Indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris te doen verkopen".

 

Echter, artikel 7:128a BW bepaalt dat banken niet eerder tot aanzegging van de openbare verkoop mogen overgaan nadat ten minste twee maanden zijn verstreken na het tijdstip waarp de vordering opeisbaar is geworden (dus in de meeste gevallen vanaf de dag dat u de opeisingsbrief van de bank heeft ontvangen):

 

"Indien de consument in verzuim is met zijn verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst, mag de kredietgever niet tot aanzegging van de executie als bedoeld in artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering overgaan dan nadat ten minste twee maanden na het tijdstip waarop de vordering opeisbaar is geworden, zijn verstreken en de kredietgever de consument persoonlijk heeft uitgenodigd om in overleg te treden over diens betalingsachterstand, tenzij in redelijkheid niet van de kredietgever kan worden gevergd dat hij voormelde termijn in acht neemt of de consument persoonlijk benadert om te overleggen"

 

Kortom, de bank kan uw appartement in beginsel verkopen wanneer u achterstallig bent met het betalen van uw hypotheektermijnen. Maar de bank kan niet eerder uw appartement verkopen nadat de bank u heeft uitgenogdigd voor een persoonlijk gesprek en achteraf blijkt dat er geen andere uitweg is dan een verkoop van uw appartement. De bank moet u ook de gelegenheid en de tijd bieden om de achterstallige hypotheektermijnen alsnog in te lossen. Dit kan de bank doen door een betalingsregeling voor te stellen voor de achterstand zodat de betalingsregeling naast de reguliere hypotheektermijnen gaat lopen.

Ten minste twee maanden wachten

 

Het is dus niet zo dat banken meteen uw appartement mogen verkopen wanneer u in verzuim bent met het betalen van de hypotheektermijnen. De bank moet volgens de wet en richtlijnen ten minste twee maanden wachten voordat zij uw appartement mogen verkopen. Als de bank zich niet aan deze regel houdt, dan kunt u proberen om de verkoop van uw appartement te stoppen.

Uitnodiging voor een persoonlijk gesprek

 

En: de bank mag niet eerder uw appartement verkopen nadat de bank u voor een persoonlijk gesprek heeft uitgenodigd om in overleg te treden over de achterstand. De achterliggende gedachte hiervan is dat banken tot het uiterste moeten gaan om het achterstandsprobleem op te lossen. De bank mag bij een achterstand niet uw appartement verkopen nadat u uitgenodigd bent voor een persoonlijk gesprek bij de bank. Heeft de bank u niet uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek? Dan kunt u proberen om de verkoop van uw appartement te stoppen.

Uitzondering op uitzondering: kan de bank toch appartement verkopen?

 

Ja, dat kan. Banken hoeven geen termijnen in acht te nemen of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek om te overleggen wanneer dat in redelijkheid niet van de bank gevergd kan worden. Echter, de kans dat de bank succesvol een beroep kan doen op deze uitzondering is niet groot. Banken moeten immers tot het uiterste gaan om het probleem van de klant op te lossen voordat zij het appartement in de verkoop doen. Banken mogen dus niet zomaar uw appartement verkopen, dat kan niet eerder nadat aan de wettelijke regels is voldaan. Wanneer de bank deze regels niet in acht neemt, dan kunt u proberen de verkoop van het appartement te stoppen.

Vragen?

 

Heeft u een vraag of dat de bank in uw geval uw appartement mag verkopen en/of wilt u de verkoop van uw appartement proberen te stoppen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven