Executieverkoop huis en dan?

De executie van uw huis staat al gepland. Een executieverkoop huis en dan? Kan ik de executieverkoop van mijn huis tegenhouden? Deze vragen zijn in een recente uitspraak beantwoord (Rechtbank Noord-Holland d.d. 16 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2200). De kort geding rechter heeft zich in die kwestie uitgelaten over de vraag of een kredietverstrekker de executieverkoop van een huis van de kredietnemer en de aanhorigheden mag verkopen indien er onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de betalingsachterstand. Deze uitspraak staat in dit artikel centraal.

Feiten

Tussen kredietverstrekker en kredietnemer was een geschil ontstaan over de voortzetting van de kredietrelatie onder nieuwe voorwaarden. Aangezien partijen daar niet uit zijn gekomen, hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze vaststellingsovereenkomst werd door partijen echter anders begrepen. Omdat er onduidelijkheid bestond over wat partijen in de vaststellingsovereenkomst waren overeengekomen, heeft de kredietverstrekker de kredietovereenkomst opgezegd. Volgens de kredietverstrekker was de kredietnemer inmiddels in verzuim met het inlossen van een betalingsachterstand. Door kredietnemer is een executiegeschil gestart om de executieverkoop van zijn huis te stoppen. 

Beoordeling van de kwestie

De rechtbank heeft vooropgesteld dat de kredietverstrekker het recht van parate executie heeft (ex artikel 3:268 BW) zodra de kredietnemer in verzuim is met voldoening van de hypotheekverplichtingen. De kredietverstrekker mag in beginsel geen gebruik maken van het recht van parate executie indien blijkt dat dit misbruik van bevoegdheid oplevert.

 

De kredietverstrekker had ter staving van de betalingsachterstand meerdere malen een aantal overzichten over de betalingsachterstand verstrekt. In de meeste gevallen leveren dergelijke overzichten dwingend bewijs op. Dit betekent dat de rechter in de meeste gevallen van de juistheid van die overzichten van de kredietverstrekker uit zal gaan.In dit geval oordeelde de rechter anders.

 

Ter zitting heeft de kredietnemer de juistheid van die overzichten gemotiveerd met bewijs weersproken door overlegging van een kopie van de af- en bijschrijvingenoverzichten. Uit die af- en bijschrijvingenoverzichten is gebleken dat de kredietverstrekker in haar overzichten een aantal betalingen - ten onrechte - niet heeft meegenomen. Op grond hiervan concludeerde de rechter dat nu die overzichten van de kredietverstrekker niet klopten, de kredietnemer dan ook niet in verzuim kon zijn. De executieverkoop van het huis mocht daarom niet plaatsvinden (zie: Rechtbank Noord-Holland d.d. 16 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2200, r.o. 4.6 t/m 4.8):

 

“Ter zitting heeft Kramer Pensioen volgens de door Hypinvest overgelegde overzichten met de betalingsachterstand per 1 juli 2017 gemotiveerd betwist, waarbij Kramer Pensioen ter onderbouwing van haar betwisting een overzicht heeft overgelegd met af- en bijschrijvingen voor leningdelen 108 en 116. (…) Dit betekent dat (…) de overzichten van de vermeende betalingsachterstand niet juist zijn. (…) Alsdan kan Kramer pensioen ook niet in veruzim zijn komen te verkeren. (…) Alleen al hierom zal de vordering *zijnde executieverbod* worden toegewezen’’.

Conclusie

De kredietverstrekker werd in deze kwestie veroordeeld om de executieverkoop van het huis en de overige executiemaatregelen te stoppen  totdat in een andere procedure zou komen vast te staan dat de kredietnemer in verzuim is komen te verkeren ten aanzien van zijn verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst. Een les die uit deze uitspraak kan worden getrokken is dat, een bank mag niet overgaan tot executieverkoop van het huis wanneer dit misbruik van recht oplevert. In dat geval kan de klant een executie kort geding op starten waarmee de executieverkoop van het huis kan worden tegenhouden.

Vragen?

De executieverkoop huis en dan? De executieveiling en dan? Met deze vragen kunt u terecht bij Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht. Neem vrijblijvend contact op met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.

 

^ Naar boven