Hulp nodig bij het verwijderen van een onterechte BKR-registratie? l Advocaat mr. Bonaparte

Ons advocatenkantoor biedt hulp aan particulieren en ondernemers die belemmerd worden door een BKR-registratie. Met name in de Coronacrisis komt het steeds vaker voor dat particulieren of ondernemers een negatieve BKR-registratie opgelegd krijgen van een bank of de BKR-registratie wordt door de bank ten onrechte gehandhaafd, waardoor u belemmerd wordt het verkrijgen van een financiering voor uw onderneming om de Coronacrisis te kunnen overbruggen. De advocaat financieel recht, mr. Bonaparte biedt dan hulp bij het proberen te verwijderen van een onterechte opgelegde of gehandhaafde BKR-registratie door een bank. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit onder welke omstandigheden het mogelijk is om van een (onterechte) BKR-registratie af te komen.

Waarom wordt een (onterchte) BKR-registratie opgelegd?

 

Het is niet verstandig als u direct bezwaar maakt tegen een BKR-registratie met als doel deze te verwijderen, omdat (a) de kans groot is dat de bank of een andere financiële instelling uw bezwaar afwijst waardoor termijnen gaan lopen en (b) u moet eerst uw dossier goed laten bestuderen voordat u zomaar een verzoek doet tot schrapping van de BKR-registratie. Een van de vragen die uzelf dient te stellen is: waarom plaatsen banken of financiële instellingen een BKR-registratie eigenlijk? Het antwoord is dat banken worden gekwalificeerd als aanbieders van (hypothecair) krediet in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in die hoedanigheid zijn banken verplicht aangesloten bij het CKI, een stelsel van kredietregistratie als bedoeld in artikel 4:31 lid 1 Wft. Het doel van het door (BKR beheerde) CKI is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Enerzijds beoogt het BKR overkreditering en andere problematische schuldsituaties tegen te gaan, anderzijds draagt het BKR voor haar zakelijke klanten bij aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude door consumenten bij hun kredietaanvraag (zie artikel 1 lid 1 jo artikel 3 lid 3 Algemeen Reglement CKI 1 januari 2021). Om deze doelen te bereiken blijft de codering 5 jaar in het CKI zichtbaar. Een BKR-registratie wordt opgelegd op het moment dat u een achterstand op uw betaalrekening of (hypothecaire) financiering krijgt. In dat geval wordt door banken of andere financiële instellingen bijvoorbeeld een A-codering geplaatst. Afhankelijk van de situatie worden dan de volgende BKR-coderingen geplaatst: A (achterstand), 1 (betalingsregeling), 2 (vordering opgeëist), 3 (bedrag afgeboekt), 4 (consument is onbereikbaar) en H (herstel van betalingsverplichting).

Welke (onterechte) BKR-registratie of coderingen moeten wij voor u verwijderen?

 

Voordat u hulp zoekt bij het verwijderen van de BKR-registratie, moet u eerst weten met welke soort BKR-registratie u te maken heeft. De BKR-registratie heeft namelijk verschillende verschijningsvormen. Hieronder is een lijst opgenomen met de mogelijke BKR coderingen:

 

Type BKR codering

Toelichting

1

Er is een betalingsregeling getroffen

2

De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd

3

Een bedrag is afgeboekt of kwijtgescholden

4

Consument is onbereikbaar

A

Er sprake is van een achterstand

H

Herstel van betalingsverplichting

 

Bovenvermelde coderingen worden meestal opgelegd door banken, waarbij de schuld of achterstand is ontstaan. Wanneer u een BKR-registratie wil laten verwijderen moet u bij de banken aankloppen die een BKR-registratie hebben geplaatst en bij hen daartegen bezwaar maken. Ook na einde lening of het inlossen van een achterstand worden de BKR gegevens meestal bewaard tot vijf jaar na aflossing van de laatste restschuld. Daarna worden de BKR gegevens door het BKR meestal automatisch geschrapt (ex artikel 14 Algemeen CKI 1 januari 2021).

Wanneer kunt een onterechte BKR-registratie laten verwijderen?

Banken mogen een BKR-registratie opleggen wanneer voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Bijvoorbeeld: heeft de klant een controle gehad en/of heeft de bank of financiële instelling een vooraankondigingsbrief gestuurd en/of is het minimumbedrag/termijn van de betalingsachterstand overschreden? Wanneer niet aan die eisen is voldaan, dan is er mogelijk sprake van een onterechte BKR-registratie en kunt u deze in beginsel laten verwijderen. Ook zijn er gevallen denkbaar waarbij de BKR-registratie keurig aan de voorwaarden voldoet, maar de betreffende BKR-registratie heel zwaar drukt op uw belangen om bijvoorbeeld een woning te kopen omdat u geen onderdak heeft of de huurovereenkomst eindigt of u als ondernemer een financiering nodig heeft om de Coronaperiode te overbruggen, want anders gaat u failliet. U kunt proberen om een BKR-registratie te laten verwijderen wanneer u kan aantonen dat uw belang prevaleert boven het belang van bijvoorbeeld de bank om u geregistreerd te houden in het BKR. Met de hulp van de advocaat financieel recht kunt u proberen om een dergelijke BKR-registratie te laten verwijderen. De aanpak van hoe u een BKR-registratie wilt proberen te laten verwijderen, verschilt echter per dossier naar gelang de wensen van de de klant. 

Hoe kunt een BKR-registratie laten verwijderen?

U kunt via het starten van de volgende procedure proberen om een (onrechte) BKR-registratie te laten verwijderen:

(A) Een procedure bij de geschillencommissie BKR:

 

Het starten van een procedure bij de geschillencommissie BKR heeft als voordeel dat er een deskundige partij naar uw klacht kijkt. De geschillencommissie BKR houdt zich namelijk alleen bezig met zaken waarin consumenten een verzoek doen tot het verwijderen van een (onterechte) BKR-registratie. U dient dan aantonen waarom uw belang om een (onterechte) BKR-registratie te laten verwijderen, zwaarder weegt dan het belang van de bank. Er vindt dus een belangenafweging plaats. Iedere uitspraak van de geschillencommissie BKR is dan in overeenstemming met de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het BKR reglement, de AVG en de UAVG. De behandeling van de zaak door de geschillencommissie BKR is in beginsel gratis. U betaalt alleen voorafg een bedrag van € 50,00 per klacht zodat deze in behandeling kan worden genomen door de geschillencommissie BKR. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt u dit bedrag in beginsel terug. Daaraast kunt u tot een bedrag van € 2.270,- aan materiële schadevergoeding vorderen. 

(B) Een kort geding procedure bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank:

 

U kunt proberen om een (onterechte) BKR-registratie te laten verwijderen via het starten van een kort geding procedure. Het voordeel ten opzichte van een verzoekschriftprocedure is dat u op korte termijn een spoedoordeel ontvangen over uw verzoek om een (onterechte) geplaatste BKR-registratie te laten verwijderen door een bank. Het starten van een kort geding procedure is mogelijk de zaak overzichtelijk is en u een spoedeisend belang kan aantonen. Ook hier geldt dat u alleen kans maakt op het verwijderen van een BKR-registratie als de belangenafweging in uw voordeel uitvalt.

(C) Een verzoekschriftprocedure bij de bevoegde rechtbank:

 

Om een (onterechte) BKR-registratie te laten verwijderen is normaliter de aangewezen route om een verzoekschriftprocedure te starten (ex artikel 21 jo. 79 AVG en 35 UAG). Een verzoekschriftprocedure heeft in beginsel meer waarborgen dan een kort geding procedure of een procedure bij de geschillencommissie BKR. Het verschil is dat een verzoekschriftprocedure of procedure bij de geschillencommissie BKR iets langer duurt dan een kort geding procedure, maar de procedure is dan wel met meer waarborgen omkleed. Ook kan er gedurende een verzoekschriftprocedure altijd om een voorlopige voorziening (spoedoordeel) worden gevraagd. Gedurende deze procedure heeft u in beginsel wél meer mogelijkheden om een belangenafweging te plaatsen, bijvoorbeeld door het horen van getuigen. U maakt in dat geval in beginsel dan een grotere kans om een belangenafweging in uw voordeel te laten uitvallen.

 

Wanneer u een procedure bij de rechtbank start, dan dient u binnen 6 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van de negatieve BKR codering heeft ontvangen een gerechtelijke procedure te starten. Wanneer u dat niet tijdig doet, dan kunt u later niet ontvankelijk worden verklaard uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u ook een hoge proceskostenveroordeling krijgen.

 

Bij de geschillencommissie BKR geldt dat u binnen 8 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van de negatieve BKR codering heeft ontvangen een procedure dient te starten. De kosten voor het starten van een dergelijke procedure zijn laag, maar als uw verzoek wordt toegewezen dan heeft u mogelijk wel recht om een compensatie van de proceskosten. Echter, als uw verzoek wordt afgewezen, dan dient in beginsel ook de proceskosten van de wederpartij te betalen.

 

Let op! De naleving van de bovengenoemde termijnen is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?
 

Heeft u hulp nodig bij het laten verwijderen van een (onterechte) BKR-registratie of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven