Kredieten

Krediet is een verzamelbegrip voor alles wat te maken heeft met een (geld)lening, persoonlijk krediet, consumptief krediet, doorlopend krediet, consumentenkrediet, leasecontracten, financiering en/of rekening-courantovereenkomsten.

De meeste consumenten en ondernemers nemen krediet af bij banken. Banken zijn bij het verstrekken van kredieten gehouden aan wet- en regelgeving. In het bijzonder zijn banken gehouden aan de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Daarnaast zijn banken gehouden aan een bijzondere zorgplicht. Indien kredieten in strijd met de Wft en/of in strijd met de bijzondere zorgplicht zijn verstrekt, dan is de kans groter dat de consument en/of de ondernemer vroeg of laat in de problemen kunnen komen.

Problemen met kredieten

De afgelopen jaren (met name na de kredietcrisis) is gebleken dat consumenten en ondernemers problemen hebben ondervonden met kredieten. Hieronder is een niet-limitatieve lijst opgenomen van veelvoorkomende problemen met kredieten:

1. Kredietopzegging

Een van de vele problemen met krediet betreft de kredietopzegging door de bank. Ondernemers hebben de afgelopen jaren schade geleden doordat banken de kredietovereenkomst hebben opgezegd. Niet in alle gevallen was de kredietopzegging gerechtvaardigd. In de rechtspraak van de afgelopen jaren is gebleken dat banken niet zomaar tot kredietopzegging over mogen gaan. In het arrest van het gerechtshof inzake Rabobank/Aarding heeft de rechter specifieke maatstaven gegeven aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de kredietopzegging al dan niet rechtmatig is verlopen. Belangrijk om te weten is dat banken gehouden zijn aan een bijzondere zorgplicht. Schending van de bijzondere zorgplicht kan ertoe leiden dat de bank gehouden is om de consument en/of de ondernemer schadevergoeding te betalen.

2. Wurgkredieten

Met name in de media vormt de problematiek met betrekking tot de zogenoemde ‘’wurgkredieten’’ een hot item op het moment. Wurgkredieten zijn meestal doorlopende kredieten waarbij de banken hoge rentepercentages hanteren, waarbij de banken zich tevens het recht voorbehouden om die rentepercentages (eenzijdig) te wijzigen. Consumenten met wurgkredieten kampen meestal met een aanzienlijke rentelast, terwijl het krediet nauwelijks wordt afgelost. Dergelijke wurgkredieten zijn meestal verstrekt door banken en/of financiële adviseurs als de Hollandsche Disconto Voorschotbank, De Nederlandse Voorschotbank, Interbank, Credit Agricole banken en Afab Geldservice. Belangrijk om te weten is dat consumenten met een wurgkrediet in bepaalde gevallen daadwerkelijk actie kunnen ondernemen.

3. BKR-registratie verwijderen

Consumenten ondervinden vaak last van een (ten onrechte) negatieve BKR-registraties. BKR-registraties leiden vaak tot vervelende consequenties, zoals het blokkeren van uw rekening. Heeft u een BKR-registratie of codering en meent u dat deze ten onrechte is geregistreerd, dan kunt u proberen om de (negatieve) BKR-registratie te verwijderen of te veranderen in een andere codering. Wij kunnen u helpen bij het verwijderen van de BKR-registratie zodat u wél weer een hypotheek en/of krediet kan krijgen.

4. Bijzondere zorgplicht & overkreditering

Banken zijn bij het verstrekken van kredieten gehouden aan de Wft. Een belangrijk artikel in de Wft is artikel 4:34 Wft. Dit artikel regelt het verbod op overkreditering. Banken mogen in beginsel geen krediet verstrekken indien dit overkreditering tot gevolg heeft. Consumenten die schade hebben geleden als gevolg van overkreditering kunnen dan met een beroep op schending van de bijzondere zorgplicht de bank aansprakelijk stellen en schadevergoeding proberen te krijgen. 

De mogelijkheden

Herkent u zich in één van bovenstaande problemen? In dat geval staat u niet altijd met lege handen. De mogelijkheden zijn divers. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven