Verwijdering/aanpassing BKR registratie en de termijnen van de AVG

Verzoeken tot aanpassing of verwijdering van BKR registraties zijn gebonden aan korte termijnen binnen de AVG als wordt verzocht om aanpassing of verwijdering van de registraties bij een kredietinstelling (bank). Indien de consument een afwijzingsbrief van een bank ontvangt, dan dient de consument erop bedacht te zijn dat er op zeer korte termijn een gerechtelijke procedure gestart dient te worden. Wanneer geen gerechtelijke procedure wordt gestart binnen de termijn in de AVG, dan loopt de consument het risico dat zijn vordering in een procedure niet-ontvankelijk is. De jurisprudentie laat zien dat de gerechtelijke autoriteiten hier zeer streng op toetsen.

Inzage bij BKR

Consumenten hebben het recht om bij het BKR inzage te hebben in hun gegevens en registraties. Als consumenten voor het verwijderen en/of aanpassen van de BKR registraties professionele partijen inschakelen (zoals onder andere professionele partijen die beweren de registraties verwijderd of aangepast te krijgen), moet de consument erop bedacht zijn dat een termijn van zes weken gaat lopen om actie te ondernemen in een gerechtelijke procedure. Deze termijn van zes weken begint te lopen vanaf het moment dat de kredietinstelling een afwijzingsbrief heeft verzonden nadat deze een verzoek heeft ontvangen om de BKR registratie te verwijderen en of aan te passen.

Termijnen

Wordt binnen de termijn van zes weken geen verzoekschrift bij de rechtbank ingediend of een kort gedingprocedure gestart, dan zal de voor te leggen zaak na het verstrijken van de termijn van zes weken conform artikel 35 lid 2 van de Uitvoeringswet AVG niet-ontvankelijk worden verklaard door de rechter. Dit betekent dat verzoekschriften of kort geding dagvaardingen dus binnen 6 weken na de afwijzingsbrief ingediend of aanhangig moeten zijn gemaakt.

BKR en AVG

In artikel 35 lid 4 Uitvoeringsregeling AVG is bepaald dat het verzoekschrift niet hoeft te worden ingediend door een advocaat, hoewel het wel verstandig is om het door een advocaat te laten indienen. Een advocaat bezit namelijk de juiste juridische deskundigheid, mits deze gespecialiseerd is op het terrein van de BKR registraties. Let wel: de termijn van zes weken geldt niet als de kredietinstelling (de verwerkingsverantwoordelijke) aan wie het verzoek is gericht, niet binnen de termijn, zoals genoemd in artikel 12 lid 3 AVG heeft gereageerd op het verzoek. De verwerkingsverantwoordelijke (kredietinstelling) dient binnen een maand nadat het verzoek door de consument of namens de consument is gedaan door een professionele partij, te reageren als een verzoek is gedaan krachtens de artikelen 15 t/m 22 van de AVG Verordening.

De gevolgen

De kredietinstelling/verwerkingsverantwoordelijke dient dus binnen één maand op het verzoek van een professionele partij te reageren. Blijft de reactie van de kredietinstelling uit binnen 1 maand dan gaat de termijn van zes weken niet lopen conform de Uitvoeringswet AVG. Wordt binnen de termijn door de kredietinstelling (verwerkingsverantwoordelijke) gereageerd met een afwijzend verzoek en de consument is het daar niet mee eens, dan dient de consument direct oftewel uiterlijk binnen zes weken een verzoekschriftprocedure aanhangig te maken of bij een spoedeisend geval een kort gedingprocedure. Wordt dat niet gedaan dan leidt dit tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek. Dit houdt in dat de rechtbank de zaak dan feitelijke niet in behandeling zal nemen en dus niet tot een inhoudelijke beoordeling zal overgaan. Procedures buiten de 6 weken termijn zorgen er dus voor dat de consument onnodig kosten zal maken (kosten advocaat, griffierecht en de veroordeling in de proceskosten van de procedure). Uit de jurisprudentie volgt, zeker bij kort geding procedures, dat rechters toetsen aan artikel 35 Uitvoeringsbesluit AVG en als buiten de termijn een procedure is gestart, dit direct tot niet-ontvankelijkheid leidt. Dit is voor de consument zeer teleurstellend.

Vragen?

Heeft u als consument een BKR-registratie en u wenst daar wat aan te doen, schakel dan een gespecialiseerde advocaat in om u daarbij te begeleiden. Die advocaat kan u over de ins- en outs inlichten en inschatten of het zinvol is om een verzoek en/of een kort gedingprocedure aanhangig te maken, maar dan wel binnen de termijnen. Wenst u meer informatie over verwijdering of aanpassing van een BKR registratie en de mogelijkheden, neem dan contact op met de advocaat financieel recht via 040-2841172 of via afr@smartadvocaten.nl.

 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven