Aanbodbrieven & voorschotbetaling

In het najaar van 2017 hebben ondernemers aanbodbrieven ontvangen. Ondernemers die geen aanbodbrieven hebben ontvangen zullen mogelijk in aanmerking komen voor een voorschotbetaling.

De aanbodbrieven

In de meeste aanbodbrieven is een voorstel opgenomen. Mochten ondernemers een voorstel hebben ontvangen, dan is het verstandig om dit te laten beoordelen door een expert. Indien een ondernemer de aanbodbrieven aanvaardt, geldt dat deze daaraan definitief is gebonden [1]:

‘’Een MKB-klant die Herstel uit hoofde van het Herstelkader aanvaardt, verleent daarmee In beginsel* algehele en finale kwijting aan de betreffende Bank ter zake van alle klachten dan wel aanspraken en/of vorderingen die de MKB-klant jegens de Bank heeft in verband met het renderivaat’’.

(* gemarkeerde tekst is toegevoegd.)

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat wanneer u het voorstel mocht afwijzen dat u eventueel achteraf geen aanspraak meer kunt maken en/of rechten kunt ontlenen aan het Herstelkader [2].

Voorschotbetaling

Onduidelijk is echter of acceptatie van het voorlopige voorschot ook leidt tot verval van rechten en/of vorderingen. Ondernemers kunnen in beperkte gevallen enkel nog bij een Derivatencommissie terecht voor een bindend adviesprocedure. De ondernemer die het voorstel afwijst, staat vrij om alsnog naar het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of de civiele rechter te stappen.

Meer weten?

Zie: Tweede Voortgangsrapportage


[1] Derivatencommissie, Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 19 december 2016, p. 49.
[2] Derivatencommissie, Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 19 december 2016, p. 54 (5.1.4).

^ Naar boven