Bank zorgplicht geschonden bij uw hypotheek? l Advocaat mr. Bonaparte

 

'Heeft u een probleem met het betalen van uw hypotheek en heeft u het vermoeden dat de bank mogelijk haar bijzondere zorgplicht ter voorkoming van overkreditering heeft geschonden? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht om uw dossier te laten beoordelen of het dossier via de rechtsbijstandsverzekering aan ons kantoor te laten uitbesteden'.

Iets mis met uw hypotheek?

 

Banken kunnen in beginsel aansprakelijk worden gesteld wanneer zij in met de zorgplicht financiële producten adviseren en verstrekken aan consumenten. Een hypotheek[1] is een voorbeeld van een financieel product, dat in het verleden en vandaag de dag veelvuldig door banken aan consumenten is en wordt verstrekt. Wanneer consumenten hun hypotheek niet meer kunnen betalen, blijkt achteraf vaak dat de hypotheek niet helemaal in lijn met wet- en regelgeving is verstrekt. Banken, zoals bijvoorbeeld ING, Obvion, Rabobank of de Volksbank (SNS), hebben daarom een zorgplicht bij het verstrekken van hypotheken. Waarom? De meeste consumenten nemen één of twee keer een hypotheek in hun leven. Hypotheken zijn complexe financiële producten, met name ook als de hypotheek gecombineerd wordt met een overlijdensrisicoverzekering. De meeste mensen (en vooral starters) staan daar niet zo bij stil en maken zich niet zo druk om hun hypotheek. Consumenten zijn vooral bezig met de verbouwing van de woning en welke kleur tafel of stoelen zij kopen. Zij vertrouwen erop dat banken en financieel adviseurs hun werk goed doen en het beste met ze voor hebben. Dat mag ook, want banken financieel adviseurs beschikken over de benodigde financiële expertise, welke een consument als leekzijnde in principe niet heeft. Bovendien betaalt u ze daar toch ook voor? Zoals u de bakker om de hoek kan aanspreken omdat zijn broodjes niet goed zijn gebakken, zo kunt u ook de bank erop aanspreken als u problemen heeft met het betalen van uw hypotheek. De advocaat financieel recht ligt in dit artikel uit wat de zorgplicht bij hypotheken betekent en wat u kan doen om de bank aansprakelijk te stellen wanneer deze haar zorgplicht heeft geschonden bij uw hypotheek.

De zorgplicht bij hypotheken

 

Mr. Bonaparte heeft in het verleden een thesis geschreven over de zorgplicht van banken en financiële adviseurs bij het adviseren en verstrekken van hypotheken aan consumenten. De conclusie uit deze thesis is dat banken en financieel adviseurs gehouden zijn aan een bijzondere, dus een vergaande, zorgplicht bij het adviseren en verstrekken van hypotheken aan consumenten. Deze bijzondere zorgplicht gaat en reikt verder dan een algemene zorgplicht die op adviseur rust. De bijzondere zorgplicht brengt juist met zich mee dat banken en financieel adviseurs bij het adviseren en verstrekken van hypotheken de volgende handelingen moeten verrichten:

 

(1) Er moet onderzoek worden gedaan naar de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consumenten voorafgaand aan het adviseren van een hypotheek;

(2) Er moet onderzoek worden gedaan naar waarom de (hoogte van de) hypotheek bij de consument past;

(3) De consument moet geïnformeerd worden over alle kenmerken van de hypotheek; 

(4) De consument moet geïnformeerd worden over de situatie wat er met zijn inkomenspositie gebeurt op het moment dat hij/zij (en de partner) de hypotheek niet meer kunnen betalen, doordat deze overlijdt, arbeidsongeschikt raakt, werkloos wordt, ziek wordt, met pensioen gaat of gaat scheiden; en

(5) In het advies dient terug te komen op welke wijze de bank of financieel adviseur de consument adviseren over de vorenstaande punten en hoe de hypotheek hierop vervolgens wordt afgestemd. In het bijzonder dient in het advies aandacht te worden geschonken aan het afdekken van het overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico en werkloosheidsrisico. 

 

Let op! bovenstaande opsomming is niet limitatief. Het toepassen van de bijzondere zorgplicht is maatwerk en is verder afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. 

Wat zijn de mogelijkheden?

 

Indien de bank of de financieel adviseur de bovenstaande punten bij uw hypotheek schendt of heeft geschonden, dan kan de bank of financieel adviseur in beginsel aansprakelijk worden gesteld wegens schending van de bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van de hypotheek. Om te controleren of de bank of financieel adviseur hun zorgplicht hebben geschonden bij uw hypotheek, dient u zelf de volgende vragen te stellen. Kunt u (en uw partner) uw hypotheek blijven betalen indien u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, overlijdt, werkloos wordt of ziek wordt? Kunt u uw hypotheek blijven betalen als u met pensioen gaat of als u gaat scheiden? Kunt u uw hypotheek betalen indien de bank het rentepercentage (eenzijdig) wijzigt of verhoogt? Is het antwoord ja, dan komt dit waarschijnlijk ook tot uiting in het adviesrapport of de motivering van uw hypotheek. Is het antwoord nee en blijkt ook niet uit de stukken waarom uw hypotheek niet afgestemd is op de voormelde risico's, dan is er wellicht sprake van onjuist gegeven advies en/of overkreditering. Dat zijn dan meestal de oorzaken waarom u problemen heeft met het betalen van uw hypotheek. In dat geval kunt u de bank of de financieel adviseur aansprakelijk stellen wegens schending van de bijzondere zorgplicht.

Wat is de schade?

 

Een belangrijke voorwaarde om de bank aansprakelijk te stellen voor schending van de zorgplicht ter voorkoming van overkreditering bij uw hypotheek, is dat u ook daadwerkelijk schade moet hebben geleden. In de jurisprudentie wordt in algemene zin aangenomen dat enkel het ter beschikking gestelde bedrag aan hypotheek in zijn totale omvang geen schade is (zie uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 17 september 2013, te vinden onder vindplaats ECLI:GHARL:2013:6826, r.o. 2.18). Wat in beginsel wél schade kan worden aangeomen is de reeds te veel betaalde en nog te betalen rentetermijnen over het overgekrediteerd bedrag (zie dezelfde uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 17 september 2013, te vinden onder vindplaats ECLI:GHARL:2013:6826, r.o. 2.18). Indien de bank de hypotheek heeft opgeeist en uw woning reeds heeft verkocht, waarna u met een restschuld bent achtergebleven, dan is de restschuld mogelijk aan te merken als schade. De restschuld hoeft dan niet te worden terugbetaald: ‘gelet op alle genoemde omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de consument wordt gehouden aan de verbintenis tot betaling van de restschuld en de rente daarover’ (zie uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 12 oktober 2016, te vinden onder vindtplaats ECLI:NL:RBMNE:2016:5647, r.o. 4.25). Recentelijk heeft de rechtbank in een andere zaak ook geoordeeld dat de consument om precies dezelfde reden niet aan de bank hoeft terug te betalen. De rechtbank oordeelde als volgt: 'de rechtbank zal ex aequo et bono bepalen dat de restschuld voor rekening dient te blijven van Van Lanschot, die als professionele partij het grootste verwijt kan worden gemaakt, en dat de overige kosten voor rekening dienen te blijven van [eiser] zelf’ (zie uitspraak van de rechtbank Noord Holland, te vinden onder vindplaats ECLI:NL:RBNHO:2019:9549, r.o. 4.20). 

Welke documenten zijn nodig?

 

De advocaat financieel recht kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de bank of financieel adviseur bij schending van de bijzondere zorgplicht ter voorkoming van overkreditering bij uw hypotheek. De advocaat financieel recht beoordeelt uw hypotheek aan de hand van wet- en regelgeving. Na beoordeling wordt er een adviesmemo opgemaakt. Op basis van dit adviesmemo kunt u zien of u een probleem heeft met uw hypotheek en wat uw mogelijkheden in deze zijn. Met het adviesmemo kunt u in gesprek gaan met uw bank of u kunt de advocaat financieel recht inschakelen om uw dossier verder op te pakken. Uiteraard tegen een markconform uurtarief of specifiek op maat gemaakte prijsafspraken. Om te bepalen of de bank in uw geval ook haar zorgplicht heeft geschonden, hebben wij onder meer de volgende documenten nodig om dit te onderzoeken:

  • Hypotheekgegevens (de offerte/het advies, de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de hypotheekakte);
  • Inkomen van u (en van uw partner) ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de huidige financiële gegevens (bijvoorbeeld: werkgeversverklaring, loonstrookjes, winst- en verliesrekening etc.);
  • Taxatierapporten van uw huis ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de recente opgemaakte taxatierapporten;
  • Correspondentie met de bank, zoals bijvoorbeeld ING, Obvion, Rabobank of de Volksbank (SNS) en de financieel adviseur; en
  • Alle andere relevante documenten.

Procederen op basis van rechtsbijstandsverzekering?

 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en valt uw geschil over hypotheek mogelijk onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering? Dat is natuurlijk geen probleem. In dat geval kunnen wij de zaak voor u oppakken en afspraken maken met de rechtsbijstandsverzekering. Houd u er rekening mee dat wanneer de zaak voor de rechter dient te komen, u recht op een advocaat naar keuze (de zogenoemde vrije advocaatkeuze). In dat geval kunt u ons kantoor opgeven als uw belangenbehartiger zodat een échte specialist naar uw zaak kijkt. Wij werken verder onafhankelijk van banken, zoals bijvoorbeeld ING, Obvion, Rabobank of de Volksbank (SNS).

Vragen?

 

Heeft u een uw probleem met het betalen van uw hypotheek en heeft u het vermoeden dat de bank haar bijzondere zorgplicht ter voorkoming van overkreditering heeft geschonden? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht om uw dossier te laten beoordelen of het dossier via de rechtsbijstandsverzekering aan ons kantoor te laten uitbesteden: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. 

Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

[1] Met de term 'hypotheek' wordt uiteraard de financiering bedoeld.

^ Naar boven