Bijzondere zorgplicht assurantietussenpersoon

Op grond van vaste rechtspraak rust op de assurantietussenpersoon een bijzondere zorgplicht bij het bemiddelen en adviseren van verzekeringen. Indien de assurantietussenpersoon steken heeft laten vallen bij het advies of bemiddeling van de verzekeringen, dan kan deze onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld. In welke gevallen dat kan, leest u hieronder.

Wat doet de assurantietussenpersoon?

Consumenten schakelen vaak een assurantietussenpersoon in, omdat zij vaak weinig tot geen kennis of ervaring hebben met verzekeringen. Ook gedurende de looptijd van de verzekering, in het bijzonder wanneer zich mogelijke een gedekte schadegeval zich voordoet, komt de assurantietussenpersoon in beeld. De overeenkomst tussen de verzekerde of consument met de assurantietussenpersoon dient te worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400).

Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon

Het uitgangspunt bij aansprakelijkheid in verzekeringskwesties is dat fouten van de verzekerde zelf respectievelijk die van de tussenpersoon in beginsel voor rekening en risico van de verzekerde komen, behoudens het geval dat aansprakelijkheid van de verzekerde afgewenteld kan worden op de assurantietussenpersoon. Dit wordt ook wel het inschakelingscriterium genoemd.

Bijzondere zorgplicht

Op basis van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad rust op een assurantietussenpersoon overeenkomstig artikel 7:401 BW een bijzondere zorgplicht. De assurantietussenpersoon is bij zijn werkzaamheden gehouden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Deze bijzondere zorgplicht wordt nader ingevuld door de Wet financieel toezicht (Wft) en door de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Indien een assurantietussenpersoon die bijzondere zorgplicht schendt, dan is deze in beginsel jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die deze daardoor heeft geleden.

De omvang van de bijzondere zorgplicht

Deze bijzondere zorgplicht brengt bijvoorbeeld met zich mee dat de assurantietussenpersoon de consument behulpzaam moet zijn bij het invullen van een aanvraagformulier. De assurantietussenpersoon vormt immers de schakel tussen verzekerde en de verzekeraar. Om deze reden dient de assurantietussenpersoon alle nodige informatie aan de verzekeraar te verstrekken ter voorkoming dat verzekerde (later) in de problemen komt vanwege een beroep op verzwijging (ex artikel 7:928 BW). Doet de assurantietussenpersoon dit niet, dan is er sprake van schending van de bijzondere zorgplicht en kan hij onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot bijzondere zorgplicht van de assurantietussenpersoon of heeft u een andere vraag over verzekeringsrecht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met advocaat verzekeringsrecht, via 040-4009106 of mail naar: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven