Hoe kom ik van een BKR registratie af? l mr. Bonaparte

 

'Wilt proberen om van een BKR registratie af te komen of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met mr. Bonaparte, advocaat financieel recht'.

Wat is BKR?

 

BKR staat voor Stichting Bureau Kredietregistratie en is opgericht in medio jaren 60. Het BKR beheert een lijst waarop de relevante (financiële) gegevens van leningnemers geregistreerd staan en bijgehouden worden. In het BKR staan onder meer uw persoonsgegevens geregistreerd, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Daarnaast kunt u het BKR opmaken welke leningen u (in het verleden heeft afgesloten), wat de hoogte is van de lening, hoeveel aflossingen u hebt gedaan, de begin- en einddatum van een geldlening en er staan eventuele bijzonderheden vermeld. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld een achterstand heeft laten ontstaan op uw geldlening, de financiële instelling heeft de geldlening opgeëist, omdat u gestopt met betalen of de financiële instelling heeft getracht u te bereiken, maar u bent onbereikbaar gebleken. In dat geval worden bijzonderheidscoderingen geplaatst. Financiële instellingen kunnen deze lijst van het BKR en de bijzonderheden, raadplegen wanneer u een aanvraag doet voor een lening, opdat zij uw kredietwaardigheid kunnen controleren. Een financiële instelling kan dan besluiten om een geldlening niet te verstrekken vanwege een BKR registratie. 

Wat is uw situatie?

 

Voordat u actie onderneemt om van een BKR registratie af te komen, dient u eerst te onderzoeken om wat voor een BKR registratie het gaat. In het BKR worden onder meer de volgende zaken geregistreerd:

  • ongeoorloofde roodstand op uw betaalrekening of credit card;
  • achterstand op uw doorlopende lening, persoonlijke lening of hypothecaire geldlening;
  • een telefoonabonnement met een zogenoemd toestellening; 
  • een leaseovereenkomst voor bijvoorbeeld een auto;
  • een zakelijke lening waarop een achterstand is ontstaan; en
  • betalingsachterstand bij uw geldlening. 

Wat zijn de mogelijkheden om van een BKR registratie af te komen?

 

U kunt op de volgende manieren proberen om van een BKR registratie af te komen:
- het starten van een procedure bij de geschillencommissie BKR;
- het starten van een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank; en
- het starten van een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank.

Het starten van een spoedprocedure oftewel een kort geding om van een BKR registratie af te komen , kan alleen plaatsvinden als de zaak niet te complex is en er is sprake van spoedeisend belang. Het is aan u om aan te tonen dat u een spoedeisend belang heeft. Indien dat niet het geval is dan ligt het meer voor de hand om een procedure te starten bij de geschillencommissie of de 'gewone' rechter als u wil proberen om van een BKR registratie af te komen. De verschillen tussen een verzoekschriftprocedure en een procedure bij de geschillencommissie zijn de termijnen waarbinnen een klacht moet zijn ingediend en de kosten.Wanneer u een procedure bij de rechtbank start, dan dient u binnen 6 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek om van de BKR registratie af te kunnen komen heeft ontvangen een gerechtelijke procedure te starten. Wanneer u dat niet tijdig doet, dan kunt u later in beginsel niet ontvankelijk worden verklaard in uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u ook te maken krijgen met een hoge proceskostenveroordeling. Bij de geschillencommissie BKR geldt dat u binnen 8 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek om van de BKR registratie af te kunnen komen heeft ontvangen een procedure dient te starten. De kosten voor het starten van een dergelijke procedure zijn over het algemeen laag, maar als uw verzoek wordt toegewezen dan heeft u mogelijk wel recht om een compensatie van de proceskosten. Tip: u doet er verstandig aan om de termijnen in de gaten houden!

Wat moet u aantonen om van een BKR registratie af te komen?

 

Als u wil proberen om van een BKR registratie af te komen, dan dient eerst te worden beoordeeld of de financiële instelling bij het plaatsen van een BKR registratie heeft voldaan aan alle eisen die het BKR Reglement daarvoor stelt. Bijvoorbeeld: heeft u een controle gehad, heeft de de financiële instelling van te voren een vooraankondigingsbrief gestuurd en/of is het minimumbedrag/termijn van de betalingsachterstand overschreden? Wanneer voldaan is aan de voorwaarden en de BKR registratie ‘wetstechnisch’ juist is opgelegd, dan dient er in het kader van de wet een belangenafweging plaats te vinden. In een gerechtelijke procedure of procedure bij de geschillencommissie BKR komt het uiteindelijk aan op een belangenafweging. U dient dus aan te tonen dat uw belang om van de BKR registratie af te komen zwaarder weegt dan het belang van financiële instelling om u geregistreerd te houden in het BKR. In dat kader dient u onder meer aantonen dat: u beschikt over een structurele, financiële situatie, u heeft geen schulden, u beschikt eventueel over spaartegoeden, u voldoet aan alle financiële verplichtingen, zoals zorgverzekeringen, huur of hypotheektermijnen, etc. Alleen dan maakt u de grootste kans om van de BKR registratie af te komen.

Documenten

 

Om te beoordelen of u kans maakt om van de BKR registratie af te komen, ontvang ik graag de volgende documenten:

- Korte omschrijving van de gebeurtenissen op een rijtje (max. halve A4-tje) met bewijsmateriaal (bijvoorbeeld: ‘Ik mocht geoorloofd rood staan op de betaalrekening, dit blijkt uit bijlage 1’, etc.);
- Alle documenten van de lening/betaalrekening bij de financiële instelling, die ten laste van u een BKR registratie heeft geplaatst (overeenkomst, algemene voorwaarden, advies, correspondentie, etc.);
- Alle afschriften/details van de BKR registratie;
- Overzicht van uw adresinschrijvingen van de BRP;
- Vooraankondigingsbrieven (waarin de financiële instelling heeft gezegd een BKR registratie te zullen plaatsen als de achterstand niet zou worden afgelost);
- Alle correspondentie tussen u en de financiële instelling over de BKR registratie is gevoerd;

- De eventueel door u verstuurde bezwaarbrief;
- Afwijzingsbrief van financiële instelling;
- Betalingsbewijs dat u de achterstanden heeft afbetaald;
- Gegevens over uw inkomen (en evt. partner) waaruit blijkt dat u een stabiel inkomen heeft;
- Recente loonstroken;
- Rekeningafschriften waaruit blijkt dat huur, zorgverzekering en andere verplichtingen zijn voldaan.
- Overzicht van de spaartegoeden voorzien van bewijsstukken; en
- Alle andere relevante documenten die nodig zijn om van de BKR registratie af te kunnen komen.

Vragen?

Heeft u een BKR registratie gekregen vanwege ongeoorloofde roodstand op uw betaalrekening of credit card, achterstand op uw doorlopende lening, persoonlijke lening of hypothecaire geldlening, een telefoonabonnement met een zogenoemd toestellening, een leaseovereenkomst voor bijvoorbeeld een auto, een zakelijke lening waarop een achterstand is ontstaan of een betalingsachterstand bij uw geldlening en wilt u proberen om hiervan af te komen? In dat geval kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven