Kredietopzegging door de bank

Bank zegt uw krediet op? Mag bank een krediet opzeggen? Heeft een bank een zorgplicht bij het opzeggen van een financiering? Het Gerechtshof in Den Bosch heeft zich op 18 augustus 2015, vindplaats: ECLI:NL: GHSHE:2015:3245, zich over die vragen het hoofd gebroken. Deze uitspraak laat heel mooi zien hoe complex het leerstuk van (on)rechtmatige kredietopzegging is. De complexiteit zit hem in het feit dat er geen (verplicht) gegeven criteria bestaan om te beoordelen of de opzegging van een kredietovereenkomst al dan niet onrechtmatig is geschied. Of de opzeggende partij jegens de benadeelde onrechtmatig heeft gehandeld zal tenslotte afhangen van alle concrete feiten en/of relevante omstandigheden van het betreffende geval. De uitspraak van Gerechtshof Den Bosch staat in dit artikel centraal.

Feiten

In onderhavige zaak heeft een tandarts zich tot de bank gewend voor de (her)financiering van zijn lopende (hypothecaire)kredieten ten behoeve van zijn tandartspraktijk. In totaal verstrekte de bank de tandarts een financiering van ongeveer een bedrag ad € 2,3 miljoen, waarvan € 148.000,- zakelijk krediet betrof.

 

Op enig moment wenst de tandarts een uitbreiding van zijn kredietfaciliteit. Daartoe diende hij een aanvraag in. Tegelijkertijd ging de tandarts een andere financiering aan bij een derde partij. De bank weigerde de aanvraag tot verruiming van de kredietfaciliteit en deelde de tandarts mede dat hij in strijd met de financieringsovereenkomst had gehandeld door zonder haar toestemming bij een derde een financiering af te sluiten.

 

De weigering van de aanvraag tot kredietverruiming heeft echter ertoe geleid dat de tandarts in financiële nood terecht kwam. Hierdoor ontstond er vervolgens een overstand op de bankrekening van de tandarts. De bank maande de tandarts aan tot aanzuivering van het debetsaldo. De tandarts kon zich echter niet verenigen met het feit dat de bank wel de (ongeoorloofde) overstand toeliet, maar verruiming van de kredietfaciliteit afwees. Daarom verstuurde hij een klachtbrief naar de bank. In deze klachtbrief deelde de tandarts zijn ongenoegen uit richting de bank.

 

De bank vond op basis van de zware beschuldigingen in de klachtbrief aanleiding om de algehele financiering op te zeggen wegens het ontbreken van een vertrouwensbasis tussen partijen. Als gevolg hiervan sprak de tandarts de bank aan voor de geleden schade als gevolg van de onrechtmatige kredietopzegging.

Rechtmatige kredietopzegging?

De vraag die aan het hof werd gesteld was of de bank in onderhavige geval terecht de financieringen heeft mogen opzeggen.

 

Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten waarbij partijen zich voor een zekere periode aan elkaar binden, zoals de financieringsovereenkomst in onderhavig geval. Deze overeenkomsten zijn in beginsel opzegbaar, tenzij een opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De tandarts beriep zich op de negen factoren die door andere rechters in soortgelijke gevallen in aanmerking worden genomen bij beoordeling of zulks het geval is.

 

Het opmerkelijke in deze zaak was dat het Hof, anders dan de standaard jurisprudentie omtrent de onrechtmatige kredietopzegging, oordeelde dat deze negen factoren weliswaar richtinggevende, maar niet verplichte, criteria betreffen bij de beoordeling of een bank al dan niet rechtmatig de kredietovereenkomst mag opzeggen. Bij de beoordeling of de bank een kredietovereenkomst mag opzeggen is met name van belang of de bank

  1. een gegronde reden(en) voor opzegging had;
  2. deze reden(en) aan de klant heeft medegedeeld; en
  3. de klant een redelijke opzegtermijn heeft gegeven.

 

De tussen partijen aanhoudende conflicten omtrent de gewenste uitbreiding van de kredietfaciliteit, de door de tandarts geuite (zware) beschuldigingen omtrent de onbetrouwbaarheid van de bank en de ontstane vertrouwensbreuk, leiden tot de conclusie dat de bank terecht de financiering heeft opgezegd, aldus het Hof.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot kredietopzegging en de zorgplicht of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

^ Naar boven