Overkreditering

Banken worden steeds vaker aansprakelijk gesteld wegens overkreditering. In de jurisprudentie nemen de uitspraken op het gebied van overkreditering en de aansprakelijkheid van banken toe. Het is niet altijd even duidelijk wanneer er sprake is van overkreditering en wanneer banken daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. In onderhavige artikel staat het begrip overkreditering centraal.

Begrip overkreditering

Het begrip overkreditering is terug te vinden in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook in de jurisprudentie wordt het begrip overkreditering vaker uitgelegd. Na bestudering van de jurisprudentie kan onder overkreditering worden verstaan: “de financiële situatie waarbij de klant niet (meer) in staat is om de financieringslasten van zijn hypotheek en/of krediet te kunnen (blijven) voldoen, doordat zijn inkomen ontoereikend is en/of doordat bijzondere risico’s zijn ingetreden (bijvoorbeeld: de klant is arbeidsongeschikt of werkloos geworden)’’.

De wet

Sinds 2006 is in de wet een overkrediteringsverbod opgenomen. Dit overkrediteringsverbod staat gecodificeerd in artikel 4:34 lid 1 Wft en luidt als volgt:

 

Voor de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet (…), wint een aanbieder van krediet in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie en beoordeelt hij, ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst onderscheidenlijk de belangrijke verhoging verantwoord is’’.

 

Op basis van de wet is een aanbieder van krediet, meestal een bank, gehouden om ter voorkoming van overkreditering onderzoek te doen naar de klant. In het bijzonder moeten banken onderzoeken of de klant de lasten van het krediet kan dragen indien bepaalde financiële risico's intreden. Dit geldt zowel voor aanvragen van hypotheken als voor de aanvragen die zien op consumptieve kredieten.

Verbod op overkreditering

Indien na onderzoek van de bank blijkt dat er sprake is van overkreditering, dan mag de bank het (hypothecair) krediet niet aan de klant verstrekken. De wet verbiedt banken namelijk om krediet te verstrekken indien dit tot overkreditering zal leiden. Dit volgt expliciet uit artikel 4:34 lid 2 Wft:

 

De aanbieder gaat geen overeenkomst inzake krediet aan met een consument (…) indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is’’.

Aansprakelijkheid bij overkreditering

Indien een bank toch een (hypothecaire) krediet verstrekt in strijd met het verbod op overkreditering, dan kan de klant de bank aansprakelijk stellen. Wanneer de aansprakelijkheid van banken vaststaat, dan dient de bank de schade van de klant te vergoeden.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot overkreditering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

^ Naar boven