Restschuld na verkoop huis

 

Heeft u een reschuld na verkoop huis bij een bank, bijvoorbeeld bij ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank? De advocaat financieel recht legt in onderhavige artikel uit wat u kan doen als u een restschuld na verkoop huis hebt opgelopen.

Wat is een restschuld?

 

Een restschuld na verkoop huis ontstaat meestal wanneer de bank uw woning verkoopt voor een bedrag vér onder het bedrag waarvoor u een hypotheekschuld hebt bij de bank. De oorzaken van het ontstaan van een restschuld na verkoop huis zijn verschillend, maar vaak komen deze op hetzelfde neer: mensen komen in betalingsproblemen, kunnen de hypotheeklasten niet meer voldoen, er ontstaat een hypotheekachterstand en de bank maakt gebruik van haar recht van parate executie om uw woning te verkopen. Een restschuld na verkoop huis is dus het bedrag dat overblijft na verkoop van uw huis minus de hypotheekschuld aan de bank. De restschuld na verkoop huis is dan het bedrag dat u aan de bank moet terugbetalen. U bent dus niet alleen uw huis kwijt, u moet ook een restschuld betalen en uw persoongegevens worden opgenomen in het BKR. 

Restschuld na verkoop huis verhalen op de banken?

 

De gevolgen van de restschuld na verkoop huis zijn dus erg ingrijpend. Belangrijk om op te merken is dat u niet met lege handen staat. Vaak blijkt achteraf de oorzaak van de betalingsgproblemen dat u een te hoge hypothecaire financiering verstrekt heb gekregen van uw bank, bijvoorbeeld bij ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank. In dat geval kunt u de restschuld na verkoop huis mogelijk verhalen op de bank wegens schending van de zorgplicht. Op banken rust immers een bijzondere zorgplicht om overkreditering te voorkomen. Dit betekent dat banken geen hypothecaire financiering mogen verstrekken als u door de verstrekking daarvan in betalingsproblemen komt. Bijvoorbeeld om dat u een te hoge hypothecaire financiering heeft gekregen. In dat geval heeft de bank mogelijk in strijd gehandeld met artikel 4:34 Wet op het financieel toezicht (Wft) en is de bank aansprakelijk voor de restschuld na verkoop huis:

 

"Artikel 4:34

1. Voor de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet, of een belangrijke verhoging van de kredietlimiet, dan wel de som van de bedragen die op grond van een bestaande overeenkomst inzake krediet aan de consument ter beschikking zijn gesteld, wint een aanbieder van krediet in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie en beoordeelt hij, ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst onderscheidenlijk de belangrijke verhoging verantwoord is.

2. De aanbieder gaat geen overeenkomst inzake krediet aan met een consument en gaat niet over tot een belangrijke verhoging van de kredietlimiet of de som van de bedragen die op grond van een bestaande kredietovereenkomst aan de consument ter beschikking zijn gesteld indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid".

 

Wanneer dus blijkt dat de bank, bijvoorbeeld ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank, in strijd met bovenvermeld artikel een hypothecaire financiering aan u hebben verstrekt, dan zijn de banken mogelijk aansprakelijk voor de restschuld na verkoop huis wegens een zorgplichtschending. De bank had dit moeten voorkomen door de betreffende hypothecaire financiering niet, althans niet onder die voorwaarden, aan u te verstrekken. Zoals hierboven is gebleken zijn banken immers gehouden aan een overkrediteringsverbod (ex artikel 4:34 Wft). U kunt dan proberen om de restschuld na verkoop huis op de bank te verhalen.

Hoe weet ik of overgekrediteerd ben (geweest)?

 

Voordat u de restschuld na verkoop huis als schade op de bank kan verhalen, dient u eerst te onderzoeken of u in het verleden mogelijk een te hoog hypothecair krediet verstrekt hebt gekregen. Dit kunt u doen door onderzoek te doen naar uw inkomen ten tijde van afsluiten van de hypothecaire financiering. Heeft u die gegevens niet meer in het bezit? Dan kunt u deze opvragen bij de bank waar u de hypothecaire financiering hebt afgesloten of u kunt de voorlopige aangiftes van de jaren voorafgaand aan de kredietverstrekking bij de belastingdienst opvragen. Het feit dat u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, kan dus een aanwijzing zijn dat uw hypotheek in het verleden niet heeft gedeugd. De restschuld na verkoop huis is daar dan, hoe spijtig ook, het gevolg van. Dit betekent echter niet dat u volledig dient op te draaien voor de restschuld. Wanneer de bank, zoals ING, ABN AMRO, SNS, de Rabobank ook een verwijt kan worden gemaakt, dan kunt u de restschuld na verkoop huis in beginsel als schade verhalen op de ING, ABN AMRO, SNS, de Rabobank of een andere bank. 

De restschuld omlaag krijgen of afkopen?

 

Wanneer u liever ervoor kiest om uw restschuld na verkoop huis op een praktische manier op te lossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. De advocaat financieel recht kan u dan helpen bij het proberen de restschuld na verkoop huis (deels) omlaag te krijgen, kwijt te laten schelden en/of af te kopen tegen een door u te bepalen bedrag.

Vragen?

 

Heeft u een restschuld na verkoop huis opgelopen en wilt proberen deze restschuld op de bank te verhalen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

© 2020 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven