Wet financieel toezicht

De wet op het financieel toezicht (Wft) is de wet die sinds 2007 het toezicht op de financiële sector & markten reguleert. De Wft is een samensmelting van 7 sectorale toezichtwetten, waaronder ook: Wet toezicht kredietwezen (Wtk), Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna: Wtb) en Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte 1995).

Doelstellingen

De doelstellingen van de Wft zijn gecodificeerd in de artikelen 1:24 Wft en 1:25 Wft. De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) zijn belast met het houden van toezicht en de handhaving van de Wft.

Toezicht

De DNB is belast met het prudentieel toezicht (ex artikel 1:24 lid 1 Wft). De DNB houdt zich onder andere bezig met het toezicht op de financiële draagkrachtigheid (solvabiliteit) van banken en de stabiliteit van het financieel systeem. Zo moesten banken gedurende de kredietcrisis in het najaar van 2008 aanzienlijke kapitaalbuffers gaan bouwen om het risico op faillissementen te beperken. De DNB speelt met het houden van toezicht een belangrijke rol daar in.

 

De AFM heeft het gedragstoezicht als taakstelling (ex artikel 1:25 Wft). Dit toezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van consumenten en beleggers. Met name de zorgvuldige behandeling van consumenten is hier van belang. De financiële dienstverleners dienen bij hun optreden op de financiële markt de belangen van de consumenten voorop te stellen.

 

Het financieel toezicht wordt gevormd door publiekrechtelijke wet- en regelgeving (zoals Wft, Bgfo en Nrgfo) en het privaatrecht. Zodoende kan er gesproken worden van een wisselwerking tussen het publiekrecht en het privaatrecht. De consequentie van deze wisselwerking is dat, ook in privaatrechtelijke verhoudingen, financiële instellingen zich aan de Wft moeten houden. Indien de Wft in privaatrechtelijke verhoudingen niet wordt nageleefd, dan kan aansprakelijkheid volgen op grond van schending van de wet.

^ Naar boven