Zorgplicht bij beleggingen geschonden? l mr. Bonaparte

 

De algemene zorgplicht houdt in dat banken en financiële dienstverleners, gelet op hun eminente positie die zij in de maatschappij innemen, rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belagen van de klant bij het verlenen van financiële diensten en/of producten. Bent u een belegger en heeft u verlies geleden als gevolg van beleggingen die niet hebben gerendeerd zoals deze van te voren door de bank waren beoogd, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden uw verlies mogelijk verhalen op de bank. De bank is in beginsel verplicht om u te informeren c.q. te waarschuwen voor de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Schending van de informatie- en/of waarschuwingsplicht bij beleggen, kan leiden tot aansprakelijkheid van de bank.

Ontstaan zorgplicht

De introductie van een algemene zorgplicht heeft onder andere betekenis gekregen in een uitspraak van de Hoge Raad eind jaren 90 (HR 10 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2629, Offringa / Vinck c.s.). In die uitspraak had de koper een woning gekocht op Curaçao. Tijdens de bezichtiging voorafgaand aan de koop hadden de verkopers de koper medegedeeld dat er scheurvorming was in de fundering. De koper ging er echter vanuit dat het om een kleine scheurvorming ging. Na de koop kwam de koper erachter dat het om aanzienlijke scheurvormingen ging. Een reparatie van die scheurvormingen zou veel kosten met zich mee brengen. Bovendien was de waarde van de woning aanzienlijk gedaald. Volgens de koper had de verkoper hem beter moeten informeren over de scheurvormingen, aangezien het herstellen van de scheurvorming veel kosten met zich meebracht. Hierdoor was er sprake van een aanzienlijke waardedaling van de woning.

Zorgplicht

De Hoge Raad oordeelde dat de verkopers rekening hadden moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van de koper. Ook als de koper zelf zijn onderzoeksplicht niet goed uitvoert, betekent dit niet dat de verkoper wordt ontslagen van zijn informatieplicht. In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat de verkoper de koper explicieter had moeten informeren over de scheurvormingen. Door dit niet te doen, hebben de verkopers hun zorgplicht geschonden.

Zorgplicht voor banken

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad geldt dat ook op de bank een zorgplicht heeft. Deze algemene zorgplicht voor banken brengt met zich mee dat de bank bij het verkopen van financiële producten zich zodanig dient in te spannen, teneinde de behoeften en de wensen van de consument te onderkennen en te realiseren. Om deze reden rust op de bank in beginsel de verplichting om haar eigen belang op zij te schuiven als het gaat om bescherming van klant.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van van banken of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven