Zorgplicht tussenpersoon krediet & verzekering

Wanneer u als consument een overeenkomst aangaat met een kredietverlener of een verzekering voor een financieel product en daar een tussenpersoon voor inschakelt, dan heeft de laatste een bijzondere zorgplicht. De bijzondere zorgplicht van de tussenpersoon bij krediet en verzekeringen wordt ingevuld door de wet en de rechtspraak en staat in onderhavige artikel centraal.

Zorgplicht tussenpersoon

De tussenpersoon, ook wel assurantietussenpersoon genoemd, staat tussen de consument en de financiële instelling. De tussenpersoon heeft een aparte positie ten opzichte van de consument en de kredietaanbieder of verzekering. Tussen de financiële instelling en de consument ligt namelijk een overeenkomst waarbij de financiële instelling een financieel product levert en de consument daarvoor betaalt. De (assurantie)tussenpersoon adviseert de consument over deze overeenkomst en voorziet de consument van informatie. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst van opdracht, dit is in de wet een bijzondere overeenkomst. Ten aanzien van deze overeenkomst is in de wet bepaald dat de tussenpersoon bij de advisering een bepaalde zorgplicht in acht moet nemen. De zorgplicht, opgenomen in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek (BW), wordt ingevuld door de Wet financieel toezicht (Wft), oftewel de bijzondere zorgplicht.

Zorgplicht financiële instelling

De bijzondere zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon zorgt ervoor dat de consument bij schade de tussenpersoon aansprakelijk kan stellen. Echter, uit de praktijk blijkt dat deze, meestal kleine zelfstandige, tussenpersonen vaak failliet gaan. Dit betekent niet dat de consument met lege handen komt te staan. In de rechtspraak is bepaald dat op de kredietaanbieder dan wel verzekering een zelfstandige bijzondere zorgplicht rust. Dit houdt in dat de financiële instelling de verplichting heeft om de (assurantie)tussenpersoon, die de consument adviseert over de overeenkomst, te controleren (ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7875). Daardoor is de kredietaanbieder of verzekering mogelijk aansprakelijk voor de fouten die een derde, in dit geval de tussenpersoon, maakt.

Aansprakelijkheid

Indien een (assurantie)tussenpersoon de bijzondere zorgplicht schendt, dan kan de consument de tussenpersoon eventueel aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor wordt geleden. Indien de tussenpersoon wegens bijvoorbeeld faillissement niet aansprakelijk kan worden gesteld, heeft de consument nog een andere optie om de schade vergoed te krijgen. Uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad kan de kredietaanbieder of verzekering aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de consument heeft gelden, dit geldt ook voor de gedragingen van de tussenpersoon.

Vragen?

 

Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van de tussenpersoon bij krediet & verzekering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven