ABN AMRO dient BKR-registratie te schrappen

Op 22 juli 2020 heeft de rechtbank Amsterdam[1] ABN AMRO Bank veroordeeld om een door haar ten laste van een klant geplaatste BKR-registratie te schrappen. De rechtbank komt tot deze conclusie nadat een belangafweging is gemaakt, waarbij het belang van de ABN AMRO Bank om de klant geregisteerd te houden zodat zijn kredietverleden zichtbaar is voor andere banken of financieringsverstrekkers minder zwaar weegt dan het belang van de klant om voor zijn gezin een passende woning te kopen en daarvoor een hypothecaire financieringsovereenkomst af te sluiten. Deze uitspraak is ook van belang voor andere mensen die last ervaren van een BKR-registratie, omdat zij bijvoorbeeld een financiering verstrekt wensen te krijgen voor het kopen van een woning of om hun onderneming draaiende te houden. Het belangrijkste is dat u de feiten goed op een rij zet en de rechtbank probeert te overtuigen waarom uw belang zwaarder weegt dan het belang van de bank om u geregistreerd te houden. De advocaat financieel zal in dit artikel de uitspraak van de rechtbank Amsterdam nader toelichten. 

De feiten van de BKR-registratie in kwestie

 

De klant in kwestie had op 18 december 2008 een financieringsovereenkomst afgesloten bij ABN AMRO Bank voor een bedrag van € 104.000,00 voor het financieren van zijn pilotenopleiding. Daarnaast had de klant een tweede financieringsvereenkomst van € 49.200,00 bij ABN AMRO Bank afgesloten ter financiering van de kosten van rente over de financieringen, de huurkosten en de kosten voor levensonderhoud voortvloeiende uit zijn pilotenopleiding. De klant had in 2011 de pilotenopleiding met succes afgerond, maar slaagt er vanwege onder meer de kredietcrisis er niet in om een functie als piloot te vinden. Op enig moment ontstonden achterstanden op de financiering bij ABN AMRO Bank en in de privésfeer gingen er allerlei zaken mis, waarna de klant een Wsnp-traject is ingegaan. Bij vonnis van 6 november 2019 is de klant de 'schone lei' toegekend, waarna ABN AMRO een aantal BKR coderingen heeft geplaatst ten laste van de klant. Een jaar later heeft de klant een koopovereenkomst gesloten voor het kopen van een woning, maar vanwege de BKR-registraties verstrekt geen bank hem een hypothecaire financiering. 

De klant eiste verwijdering van de BKR-registratie

 

Op 26 juni 2019 heeft de klant ABN AMRO Bank gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. In deze procedure heeft de klant geëist dat ABN AMRO Bank de BKR-registraties diende te schrappen. Het standpunt van de klant was dat de belangen van ABN AMRO Bank bij het handhaven van de BKR-codering gezien de actuele feiten niet opwegen tegen zijn belang bij verwijdering daarvan. De klant onderbouwde zijn vordering met de stellingen, dat: (1) hij de financieringsovereenkomsten bij ABN AMRO Bank had afgesloten voor het financieren van de pilotenopleiding, die hij vervolgens ook succesvol had afgerond, (2) de huidige woning voor het gezin met twee opgroeiende kinderen niet geschikt, lees te krap en te klein, was en (3) de oorzaak van het ontstaan van de BKR-registratie te maken had met 'pecht' wegens het niet kunnen vinden van een baan als piloot in de kredietcrisis en hij naar eigen zeggen er alles aan had gedaan om zijn financiële situatie te verbeteren. ABN AMRO Bank voerde daartegen verweer met de de volgende argumenten: (a) dat de registraties juist zijn en op goede gronden zijn gedaan, (b) andere banken of kredietverstrekkers moeten op de hoogte kunnen zijn van het kredietverleden van de klant en (c) de periode sinds het verlenen van de schone lei is te kort om te kunnen concluderen dat er inmiddels (en in de toekomst) sprake is (en zal zijn) van een stabiele financiële situatie.

Rechtbank: ABN AMRO Bank dient de BKR-registratie te schrappen

 

De rechter komt tot een belangenafweging en stel onder meer vast dat er sprake is van een situatie, waarin: 

  • de reden dat de schulden niet zijn afgelost (het niet kunnen vinden van een functie als piloot) is gelegen buiten de persoonlijke sfeer van de klant;

  • de oorzaak daarvan is gelegen in een wijziging van externe omstandigheden (de kredietcrisis) die partijen bij het aangaan van de onderhavige kredietovereenkomsten niet hebben voorzien;

  • de klant voor het overige geen (substantiële) schulden onbetaald heeft gelaten en er in dat opzicht geen sprake is (geweest) van een problematische schuldensituatie;
  • de vermelding van de coderingen in het CKI een onvolledig en daardoor onjuist beeld geven, omdat zij geen melding maken van bijzondere omstandigheden die voor een beoordeling van het (financiële) gedrag van de klant in het verleden van wezenlijk belang zijn;

  • de klant een zwaarwegend belang heeft om voor zijn gezin op afzienbare termijn een passende andere woning te vinden; en
  • redelijkerwijs kan worden verwacht dat de daarvoor benodigde hypothecaire lening niet zal worden verkregen indien de coderingen in het CKI worden gehandhaafd.

 

Gelet op het bovenstaande heeft de rechtbank geoordeeld dat het belang van de klant bij verwijdering van de codering zoveel zwaarder weegt dan het belang dat wordt gediend bij handhaving daarvan, dat handhaving van de codering als disproportioneel moet worden aangemerkt. Kortom, ABN AMRO Bank diende de BKR-registratie te schrappen.

Vragen?

 

Heeft u hulp nodig bij het laten schrappen van een BKR-registratie van ABN AMRO Bank of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

 

[1] Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2020:3945

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven