Bezwaar maken tegen opname in het Waarschuwingssysteem?

Wij staan particulieren en ondernemers bij die bezwaar willen maken tegen opname van hun persoonsgegevens in het Incidenten Waarschuwingssyteem van Financiële Instellingen (hierna: 'Waarschuwingssysteem'), mits de opname natuurlijk ten onrechte heeft plaatsgevonden. Opname van de persoonsgegevens in het Waarschuwingssysteem kan namelijk een aanzienelijke impact hebben voor degene die daarin geregistreerd staan. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de financierings- of verzekeringsrelatie wordt beëindigd. Dat is niet vaak terecht, want sommige verzekeraars en banken laten zich leiden door tunnelvisie om particulieren en ondernemers geregistreerd te houden in het Waarschuwingssysteem zodat zij bijvoorbeeld een verzekeringsdekking niet hoeven uit te keren of een grond hebben om een slecht lopende financiëringsrelatie te beëindigen. In dit artikel leggen wij daarom uit waarom er gebruik wordt gemaakt van een Waarschuwingssysteem en hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen een opname in het Waarschuwingssysteem.

Waarom een Waarschuwingssysteem?

 

Financiële instellingen, waaronder banken en verzekeraars hebben een Waarschuwingssysteem in het leven geroepen. Dit is onder druk van de overheid, de toezichthouders en de klanten van de financiële instellingen gedaan om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen en de criminaliteit (waaronder fraude) te bestrijden. Het Waarschuwingssysteem dient dus een maatschappelijk belang en doel, omdat in dit systeem de persoonsgegevens worden opgenomen van personen waarvan wordt vermoed of duidelijk is dat deze betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten waarmee de veiligheid en integriteit van een financiële instelling of de financiële sector is geraakt. Dit systeem maakt het dus mogelijk voor financiële instellingen om te onderzoeken of een klant, werknemer, sollicitant of een derde een dreiging vormt voor een financiële instelling. Als u als particulier of ondernemer ten onrechte in het Waarschuwingssysteem bent opgenomen, dan is het soms mogelijk om daartegen bezwaar te maken. Dat is met name het geval als de opname in het Waarschuwingssysteem niet in lijn is met het Protocol.

Wat is een Waarschuwingssysteem?

 

De vraag is dan wel even waartegen u bezwaar wenst te maken. Het Waarschuwingssysteem bestaat namelijk uit een Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (ook vaak afgekort als 'EVR'). 

 

Het incidentenregister is een individuele register van een financiële instellingen, zoals een specifieke bank of verzekeraar. Dit betekent dat opname in het Incidentenregister in beginsel alleen zichtbaar is voor de financiële instelling die uw persoonsgegevens in het betreffende Waarschuwingssysteem heeft opgenomen.

 

EVR staat dus voor Extern Verwijzingsregister. Het is een register waarin de persoonsgegevens van particulieren en/of ondernemers worden opgenomen die betrokken zijn geweest bij fraude en waarvan de opname niet alleen (intern) zichtbaar is voor de financiële instelling, maar ook voor andere financiële instelling. Het Externe Verwijzingsregister wordt namelijk gedeeld met alle financiële instellingen die daaraan deelnemen. Dat zijn dus in beginsel alle banken en verzekeraard. Deze financiële instellingen wisselen dan ook de gegevens in het Waarschuwingssysteem ten aanzien van bepaalde fraude gebeurtenissen met elkaar uit vanwege onderdoeken naar fraude. Als fraude wordt gepleegd bij een bank is het ook denkbaar dat een verzekeraar hiervan op de hoogte raakt als deze hiernaar onderzoek doet. 

 

Soms komt het voor dat een registratie in het Waarschuwingssysteem zoals het Incidentenregister of EVR ten onrechte heeft plaatsgevonden. Het is daarom goed dat u van te voren vaststelt waartegen u bezwaar wenst te maken.

Wie beheert het Waarschuwingssysteem?

 

Het Waarschuwingssysteem wordt voor verzekeraars beheerd door Centraal Informatie Systeem (CIS). Als u een brief krijgt van een verzekeraar waarin staat dat een CIS registratie is opgelegd, dan wordt dus het Waarschuwingssysteem bedoeld. Voor overige deelnemers en financiële instellingen zoals banken wordt het Waarschuwingssysteem beheerd door Bureau Krediet Registratie (BKR).

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen een opname in het Waarschuwingssysteem

 

Financiële instellingen zoals banken en verzekeraars zijn bij opnemen van persoonsgegevens in het Waarschuwingssysteem gehouden aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële instellingen 2021 (hierna: 'Protocol'). In het Protocol staan een aantal criteria opgenomen waaraan financiële instellingen dienen te toetsen.

 

Ten eerste moet er sprake zijn van incident. Onder een incident wordt verstaan een gebeurtenis die als gevolg heeft, zou kunnen hebben of heeft gehad dat de belangen, integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers van een Financiële Instelling, de Financiële Instelling zelf of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals het falsificeren van nota’s, identiteitsfraude, skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en opzettelijke misleiding.

 

Ten tweede moet de betrokkenheid bij fraude worden vastgesteld. Dit betekent dat de financiële instelling die de persoonsgegevens wenst op te nemen in het Waarschuwingssysteem dient aan te tonen dat er sprake is van betrokkenheid bij fraude en daarvan aangifte doen bij de politie. 

 

Ten derde moet de bank of de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen bij het opnemen van de persoonsgegevens in het Waarschuwingssysteem. Dit betekent dat een registratie in het Incidentenregister of EVR registratie alleen opgelegd mag worden wanneer deze gerechtvaardigd is en na een belangenafweging het belang van de bank of de verzekeraar om u geregistreerd te houden zwaarder weegt dan uw belang om niet langer geregistreerd te staan in het Waarschuwingssysteem.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de registraties in het Waarschuwingssysteem?

 

Als de financiële instelling in uw geval niet voldaan heeft aan de criteria binnen het Protocol, dan kunt u door middel van het laten opstellen van een brief proberen bezwaar te maken tegen de opname in het Waarschuwingssysteem. De financiële instelling moet dan de registratie in bijvoorbeeld het EVR verwijderen. Dat staat in artikel 5.3.1 van het Protocol:

 

"Indien niet langer aan de voorwaarden van artikel 5.2.1 Protocol wordt voldaan draagt de Deelnemer zorg voor verwijdering van de door de Deelnemer opgenomen Verwijzingsgegevens uit het Extern Verwijzingsregister. De Deelnemer doet dit ook naar aanleiding van een gehonoreerd verzoek tot verwijdering conform artikel 9.4 Protocol".

 

Daarnaast dienst de financiële instelling de EVR registratie te verwijderen als de registratieduur van bijvoorbeeld 8 jaren zijn verstreken. Dat staat in artikel 5.3.2 van het Protocol:

 

"Verwijdering van Verwijzingsgegevens uit het Extern Verwijzingsregister moet plaatsvinden uiterlijk 8 jaar na opname van het betreffende gegeven in het Incidentenregister, tenzij zich ten aanzien van de betreffende (rechts)persoon een nieuwe aanleiding heeft voorgedaan en opname in het Extern Verwijzingsregister conform artikel 5.2.1 Protocol heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de duur wordt getoetst aan het proportionaliteitsbeginsel". 

 

Houd er wel rekening mee dat een termijn begint te lopen van 6 weken vanaf het moment dat u een afwijzing op het bezwaar hebt ontvangen. Als u de EVR registratie wil laten weghalen, dan moet u binnen die termijn een procedure starten. Na het bezwaar, kunt u ook direct een gerechtelijke procedure starten. Het is ook mogelijk om naar het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) te stappen. 

De aansprakelijkheid van de financiële instelling bij een onjuiste opname

 

Als de financiële instelling niet voldaan heeft aan de criteria van het Protocol voor het opnemen van de persoonsgegevens in Externe verwijzingsregister of het Incidentenregister, dan dient deze de betreffende registraties na bezwaar niet alleen uit het Waarschuwingssysteem te halen, maar is zij ook aansprakelijk voor de schade die is geleden. U kunt dan proberen uw schade te verhalen op de financiële instelling. De voorwaarden voor aansprakelijkheid staan opgenomen in artikel 8.3 van het Protocol:

 

"De Deelnemer die gegevens verwerkt in het Extern Verwijzingsregister is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de gegevens door deze Deelnemer niet conform het Protocol zijn verwerkt in het Extern Verwijzingsregister, tenzij deze tekortkoming in de nakoming deze Deelnemer niet kan worden toegerekend.

 

De (Organisatie van de) Deelnemer die gegevens verwerkt die de (Organisatie van de) Deelnemer via het Extern Verwijzingsregister heeft verkregen is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Deelnemer onjuist of disproportioneel gebruik van deze gegevens heeft gemaakt, tenzij deze tekortkoming in de nakoming de Deelnemer niet kan worden toegerekend".

Vragen?

 

Wilt u bezwaar maken tegen de opname van uw persoonsgegevens in het Waarschuwingssysteem of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven