Second opinion uitvoeren over financieel recht l Advocaat mr. Bonaparte

Heeft u een geschil met uw rechtsbijstandsverzekering over dekking of haalbaarheid van uw zaak? Schakel mr. Bonaparte, advocaat financieel recht in voor het laten uitvoeren van een second opinion. 

1. Waarom second opinion?

 

Vaak wordt een rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft met een bank, verzekeringsmaatschappij of een financieel adviseur. De rechtsbijstandsverzekering beoordeelt dan eerst of dat uw geschil onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt. Indien uw geschil onder de dekking van de verzekering valt, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. Echter, het komt steeds vaker voor dat een rechtsbijstandsverzekering, zoals bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO of ARAG Rechtsbijstand, dekking van het geschil afwijzen zonder dat hiervoor een gegronde onderbouwing wordt gegeven of de rechtsbijstandsverzekering is van mening dat in uw zaak geen sprake is van een redelijk kans van slagen of succes. Consumenten of ondernemers waarbij de rechtsbijstandsverzekering (ten onrechte) dekking afwijzen, doen er verstandig aan om een externe advocaat in te schakelen die een second opinion uitvoert. Op deze manier kunt u laten beoordelen of uw zaak wellicht onder de dekking valt of dat er wel sprake is van een redelijke kans van slagen of succes. U dient er ook rekening mee te houden dat u in beginsel recht heeft op vrije advocaatkeuze wanneer u een gerechtelijke procedure wenst op te starten tegen een bank, verzekeringsmaatschappij of financieel adviseur. De advocaat financieel recht staat consumenten en ondernemers bij die geschillen hebben net hun rechtsbijstandsverzekering. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende problemen met rechtsbijstandverzekeringen:

2. Geen dekking of toch wel dekking?

 

Het komt bijvoorbeeld voor dat een rechtsbijstandsverzekering, zoals DAS Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO of ARAG Rechtsbijstand, uw zaak niet in behandeling nemen omdat uw zaak niet onder de dekking van de verzekering valt. De advocaat financieel recht kan u helpen bij doorspitten van de polisvoorwaarden en bijbehorende voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering zodat beoordeeld kan worden of dat uw zaak mogelijk tóch onder de dekking valt. Op grond van de polisvoorwaarden bent u in beginsel verzekerd voor juridische hulp bij de conflicten die in het dekkingsoverzicht staan. Op basis van het dekkingsoverzicht zijn geschillen met financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en tussenpersonen verzekerd. Rechtsbijstandsverzekering proberen vaak dekking van de zaak af te wijzen wanneer u niet eerst zelf actie heeft ondernomen om de kwestie met de bank, verzekeringsmaatschappij of adviseur op te lossen. Het advies is daarom om eerst zelf een brief te schrijven naar de bank, verzekeringsmaatschappij of financieel adviseur waarin u deze aansprakelijk stelt. Let op! indien u uw zaak door een advocaat laat oppakken, terwijl de rechtbijstandsverzekering formeel geen dekking heeft verleend, dan kan de rechtsbijstandsverzekering vaak weigeren om achteraf alsnog dekking te verlenen. 

3. Geen of wel redelijke kans van slagen of succes?

 

Het komt steeds vaker voor dat rechtsbijstandsverzekeringen, bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO of ARAG Rechtsbijstand, uw zaak niet in behandeling nemen omdat er volgens hen op basis van alle informatie in het dossier het standpunt ingenomen wordt dat een redelijke kans van slagen of op succes ontbreekt. Het is dan goed om te weten dat u op basis van de geschillenregeling recht heeft op een second opinion om uw zaak te laten beoordelen door een externe, onafhankelijke en gespecialiseerde advocaat. De advocaat financieel recht voert uitgebreide second opinions uit zodat op basis van alle aanwezige informatie beoordeeld kan worden of uw zaak toch een redelijke kans van slagen of succes heeft. De advocaat financieel recht neemt ook telefonisch contact met u op zodat er hoor- en wederhoor plaatsvindt. Dit betekent dat de advocaat financieel geen second opinion afgeeft zonder u eerst te hebben gehoord. U kunt uw rechtsbijstandsverzekering vragen om een second opinion te laten uitvoeren door de advocaat financieel recht.  

4. Recht op vrije advocaatkeuze?

 

Wanneer DAS Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO of ARAG Rechtsbijstand dekking toezeggen, dan wordt uw zaak vaak eerst intern door de rechtsbijstandsverzekering in behandeling genomen. Meestal wordt uw zaak opgepakt door eigen jurist van de rechtsbijstandsverzekering. Wanneer echter een gerechtelijke procedure gestart moet worden, dan schakelt de rechtsbijstandsverzekering een 'bevriend' advocatenkantoor in. U dient er rekening mee te houden dat u recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Vaak weten consumenten of ondernemers niet dat zij bij het voeren van een gerechtelijke procedure namelijk recht hebben om een advocaat naar keuze in te schakelen, dan is bepaald door het Europese Hof van Justitie. 

5. Second opinion uitvoeren

 

Wanneer u een geschil heeft met uw rechtsbijstandsverzekering over uw dekking, dan heeft u meestal recht op een second opinion. Second opinion houdt in dat u uw zaak door een externe advocaat op haalbaarheid wordt beoordeeld. Het haalbaarheidscriterium is: 'een redelijk kans van slagen'. Het voordeel van een second opinion is dat een onafhankelijk expert uw zaak opnieuw beoordeeld en zijn visie wordt vastgelegd in een document 'second opinion'. Indien de second opinion voor u positief uitvalt, dan verleent een rechtsbijstandsverzekering vaak tóch dekking. Indien de second opinion negatief uitvalt, dan weet u in in ieder geval dat u er alles aan heeft gedaan om de haalbaarheid van uw zaak te laten beoordelen. Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen voor het laten uitvoeren van een second opinion ook terecht bij de advocaat financieel recht, waarbij de objectieve beoordeling van het dossier centraal staat. Het voordeel hiervan is dat de advocaat financieel recht over een bepaalde expertise beschikt, bijvoorbeeld over hoe financiële producten werken of welke financiële wet- en regelgeving in een bepaalde situatie van toepassing is. De advocaat financieel recht is volledig onafhankelijk van de rechtsbijstandsverzekeringen of banken waarmee u een geschil heeft. 

Documenten

 

Heeft u een geschil met een rechtsbijstandsverzekering en wilt u laten beoordelen of uw zaak terecht is afgewezen, dan ontvangt de advocaat financieel recht in ieder geval de volgende documenten:

  • Het polisblad van de rechtsbijstandsverzekering;
  • De polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering;
  • De correspondentie met de rechtsbijstandsverzekering;
  • De reden voor afwijzing van de dekking;
  • De geschillenregeling waaruit kan worden opgemaakt dat u recht heeft op een second opinion; en
  • Alle andere relevante documenten.

Vragen?

 

Heeft u een geschil met DAS Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO of ARAG Rechtsbijstand? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte,  voor het laten uitvoeren van een second opinion zodat uw zaak mogelijk tóch onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte 

^ Naar boven