Ongedaan maken van een registratie in het EVR

De advocaat financieel recht adviseert particulieren en ondernemers bij het ongedaan maken van een registratie in het Externe Verwijzingsregister (EVR). Wij merken namelijk vaker dat banken, zoals bijvoorbeeld een ABN AMRO, ING of Rabobank, maar zeker ook verzekeraars, zoals een Univé, VGZ of CZ de persoonsgegevens van particulieren en ondernemers steeds gemakkelijker registreren in het EVR zonder dat voldoende onderzoek wordt gedaan of zonder dat een adequate belangenafweging plaatsvindt. Het plaatsen van de persoonsgegevens in het EVR heeft namelijk aanzienlijke consequenties voor wanneer u een lening wil afsluiten of u werkzaam wilt zijn in de financiële sector, maar belangrijker nog: particulieren en ondernemers lopen het risico dat hun bestaande financiële overeenkomsten (bijvoorbeeld: een betaalrekening of een autoverzekering, etc.) worden beëindigd als gevolg van de registratie in het EVR. Juist dan heeft u een advocaat nodig die u adviseert en bijstaat om een registratie in het EVR ongedaan te maken.

De betekenis van een EVR registratie

 

Voordat u direct een verzoek doet tot ongedaan maken van een registratie in het EVR, is het eerst noodzakelijk dat u weet wat een EVR precies is. Het EVR is een register waarin onder meer de persoonsgegevens verwerkt staan van particulieren en ondernemers die betrokken zijn bij een incident. Met het begrip 'incident' wordt bedoeld een gebeurtenis die als gevolg heeft, zou kunnen hebben of heeft gehad dat de belangen, integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers van een financiële instelling zelf, bijvoorbeeld een bank of verzekeraar of de financiële sector als geheel in het geding zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u bij het indienen van een financieringsaanvraag bij bijvoorbeeld ABN AMRO, ING of Rabobank door het overleggen van vervalste aangiftes inkomstenbelasting of jaarcijfers een onjuist of verkeerd beeld heeft proberen te geven over uw inkomsten of financiële positie met als doel een (te hoge) hypothecaire financiering te verkrijgen. Of u heeft bij het indienen van een schadeclaim bij uw verzekeraar, bijvoorbeeld bij Univé, VGZ of CZ de bonnen of facturen vervalst en daarmee getracht een hogere schadeuitkering te verkrijgen. Tot slot zijn er ook situaties denkbaar dat iemand het slachtoffer is van een incident, omdat hij gebruikt is als 'money mule' of 'geldezel'. Dat is de situatie dat iemand via een list van een oplichter bewogen wordt om zijn inloggevens of pincode van zijn betaalrekening aan een oplichter te geven, die vervolgens de betaalrekening gebruikt om gelden weg te sluiten. Wanneer een bank hier achter komt, wordt de betaalrekening van het slachtoffer, de geldezel of money mule geblokkeerd en worden zijn gegevens geregistreerd in het EVR. Echter, er zijn ook gevallen denkbaar waarin particulieren of ondernemers niets te maken hebben met een incident en daar juist het slachtoffer van zijn geworden. Banken en verzekeraar nemen de persoonsgegevens dan vaak te snel zonder het verrichten van onderzoek op in het EVR. Als zo iemand kan aantonen dat hij/zij niets te maken heeft met het incident en juist slachtoffer hiervan is, dan kan hij/zji wellicht proberen om een registratie in het EVR ongedaan te maken.

De voorwaarden voor een registratie in het EVR

 

Conform het Procotol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen mag een registratie in het EVR alleen plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

(a) De gedraging(en) van de (rechts)persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor (I) de (financiële) belangen van cliënten en/of medewerkers van een Financiële instelling, alsmede de (Organisatie van de) Financiële instelling(en) zelf of (II) de continuïteit en/of de integriteit van de financiële sector;

 

(b) In voldoende mate staat vast dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij de onder a bedoelde gedraging(en). Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten in principe aangifte of klachten wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar; en

 

(c) Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen. Dit houdt in dat Veiligheidszaken vaststelt, dat het belang van opname in het EVR prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor de Betrokkene als gevolg van opname van zijn Persoonsgegevens in het EVR.

 

Wanneer de bank of verzekeraar niet voldaan heeft aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt u de registratie in het EVR ongedaan proberen te maken. Echter, in veel gevallen is maatwerk nodig om te kijken of, en zo ja onder welke omstandigheden, kan worden vastgesteld dat u niet betrokken bent geweest bij een incident of de registratie in het EVR op basis van een belangenafweging disproportioneel blijkt te zijn. De advocaat financieel recht adviseert particulieren en ondernemers vaak om een jurist of advocaat onder de armen te nemen voor dit soort zaken. Het is niet verstandig als u zelf brieven gaat schrijven en versturen naar de bank of verzekeraar om te proberen de registratie in het EVR. Doordat u vaak niet weet hoe u een dergelijke zaak moet aanvliegen, kunt u fouten maken en nog verder in de problemen komen.

Hoe kan een registratie in het EVR ongedaan worden gemaakt?

 

De advocaat financieel recht kan u helpen en adviseren bij het proberen ongedaan te maken van een registratie in het EVR. U heeft de volgende opties:

 

(A) Een procedure te starten bij de geschillencommissie Kifid:

Dat gaat door middel van het opstellen en het indienen van een klachtbrief bij het Kifid (https://www.kifid.nl/klacht-indienen/). Bij het Kifid kunt u uw klacht in beginsel gratis indienen en de behandeling van de klacht door het Kifid is in beginsel gratis. Mogelijk kan het Kifid een bedrag € 50,00 in rekening brengen (afhandelingskosten), maar over het algemeen zijn de kosten zeer beperkt en te overzien. Wanneer u de zaak wint of verliest, krijgt u in beginsel ook niet te maken met een proceskostenveroordeling. Dat komt erop neer dat partijen hun eigen kosten dragen. Een ander voordeel is dat er deskundige adviseurs naar het dossier kijken en het oordeel van het Kifid in beginsel bindend is. Als het Kifid een bindend advies wijst waarin staat dat de bank of verzekeraar de registratie in het EVR ongedaan dient te maken, dan volgen banken en verzekeraars dat meestal op. Voor meer informatie over een procedure bij het Kifid, verwijs ik u naar de website: www.kifid.nl.

(B) Een kort geding procedure te starten (spoedprocedure) bij de rechtbank:

Dat gaat door middel van het opstellen van een (concept) kort geding dagvaarding en deze versturen naar de rechtbank met het verzoek om op korte termijn een datum voor een zitting te bepalen zodat de zaak snel wordt opgepakt. Duidelijkheid op korte termijn is natuurlijk een voordeel. Een kort geding procedure kan alleen gestart worden als er sprake is van een spoedeisend belang en de zaak niet te complex is. Een kort geding procedure starten is in beginsel alleen verstandig als de zaak zo duidelijk en overzichtelijk is, dat de voorzieningenrechter het 'aandurft' om een voorlopig oordeel uit te spreken waarbij de registratie in het EVR ongedaan dient te worden gemaakt. De voorzieningenrechter is bij een kort geding procedure in tegenstelling tot een normale bodemprocedure in beginsel niet gehouden aan het bewijsrecht. Dit betekent dat de voorzieningenrechter kan volstaan met, bijvoorbeeld: ‘ik acht voorshands aannemelijk dat de registratie in het EVR ten onrechte is geplaatst’. Nadeel hiervan is dat wanneer de bank of verzekeraar er in slaagt om voldoende twijfel te zaaien, de voorzieningenrechter een dergelijk voorlopig oordeel naar verwachting zal afwijzen en u toch een bodemprocedure dient te starten waarin u de rechtbank verzoekt om de registratie in het EVR ongedaan te maken.
Of

(C) Een bodemprocedure (normale procedure) en eventuele voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank:

Dat gaat door middel van het opstellen van een (concept) dagvaarding en deze na betekening aan de bank of verzekeraar in te dienen bij de rechtbank. Voordeel is dat de rechtbank grondig naar de zaak kijkt, maar een mogelijke nadeel is dat het lang kan duren voordat je uitspraak krijgt van de rechtbank. Om dit eventueel te ‘tackelen’ zou u een voorlopige voorziening kunnen vragen, maar dan moet u wel een spoedeisend belang aantonen. Op u rust dan de stelplicht en bewijslast om aan te tonen dat u door de registratie in het EVR onevenredig hard geraakt wordt, op basis waarvan een spoedoordeel over het ongedaan maken van een registratie in het EVR gerechtvaardigd is. 

 

(D) U onderneemt geen actie tegen de registratie in het EVR:

 

Indien u echter geen actie onderneemt, dan blijft een registratie in het EVR ruim 8 jaar lang geregistreerd staan in de registers van bijvoorbeeld ABN AMRO, ING of Rabobank. De consequenties kunnen hierdoor aanzienlijk in uw nadeel vallen. Als u een registratie in het EVR heeft door toedoen van bijvoorbeeld bij Univé, VGZ of CZ.

Vragen?

Wilt u proberen om een registratie in het EVR ongedaan te (laten) maken, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven