Aansprakelijkheid makelaar

Heeft u te maken met de aansprakelijkheid van de makelaar? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij adviseert en procedeert over geschillen met en de aansprakelijkheid van de makelaar. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. In dit artikel staat de aansprakelijkheid van de makelaar centraal. 

Problemen met de makelaar

Het kopen of verkopen van een huis is een van de belangrijkste financiële beslissingen die de meeste mensen in hun leven zullen nemen. Bij dit complexe proces komt vaak een professionele makelaar kijken, die als intermediair fungeert tussen kopers en verkopers. Meestal verloopt dit proces vlekkeloos. Er zijn echter ook situaties denkbaar dat de makelaar problemen heeft. Bijvoorbeeld omdat hij onjuiste informatie heeft verstrekt. In die situaties kan mogelijk aansprakelijkheid volgen. 

De makelaar en zijn aansprakelijkheid

De makelaar heeft een juridische verplichting om de belangen van hun cliënten te behartigen. Dit betekent dat makelaar onder meer hen dienen te beschermen tegen mogelijke risico's en valkuilen in het koop- of verkoopproces van onroerend goed. Deze verplichting heeft betrekking op zowel de technische als ethische aspecten van het beroep en wordt vaak beschouwd als een van de hoekstenen van de makelaardij. De zorgplicht van de makelaar is niet alleen beperkt tot particulieren, maar geldt ook als de klant een ondernemer is en de makelaar nagelaten heeft om hem te wijzen op de fiscale gevolgen die verbonden zijn aan bepaalde transacties[1]. Als de makelaar deze verplichting schendt, dan kan zijn aansprakelijkheid volgen.

De verplichtingen van de makelaar

Hieronder zijn een aantal verplichtingen van de makelaar opgesomd. De makelaar heeft zijn zorgplicht geschonden als hij zich niet, althans onvoldoende aan deze verplichtingen heeft gehouden:

 

Informatie en Advies: Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een makelaar is om cliënten van de juiste informatie en deskundig advies te voorzien. Dit omvat het verstrekken van gedetailleerde informatie over onroerend goed, markttrends, juridische kwesties en financiële overwegingen. Als hij deze verplichting niet nakomt, dan kan mogelijk aansprakelijkheid volgen.

Onderzoek: Makelaars moeten grondig onderzoek doen naar de eigendommen die ze aanbieden en eventuele verborgen gebreken of juridische complicaties aan het licht brengen. Ze moeten hun cliënten behoeden voor verrassingen die zich kunnen voordoen na de aankoop. Als hij deze verplichting niet nakomt, dan kan mogelijk aansprakelijkheid volgen.

Ethisch Gedrag: De zorgplicht houdt ook in dat makelaars zich ethisch gedragen. Ze mogen geen belangenconflicten hebben die hun vermogen om onpartijdig advies te geven in gevaar brengen, en ze moeten eerlijk en transparant zijn over hun vergoedingen en kosten. Als hij deze verplichting niet nakomt, dan kan mogelijk aansprakelijkheid volgen.

Naleving van Wet- en Regelgeving: Makelaars moeten op de hoogte zijn van de lokale, nationale en regionale wet- en regelgeving met betrekking tot vastgoedtransacties. Ze moeten ervoor zorgen dat alle betrokken partijen voldoen aan de geldende voorschriften. Als hij deze verplichting niet nakomt, dan kan mogelijk aansprakelijkheid volgen.

De voorwaarden van aansprakelijkheid van de makelaar

Om te bepalen of een makelaar aansprakelijk is vanwege de schending van de zorgplicht, moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld: 


1. Tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad: om tot aansprakelijkheid van een makelaar te komen dient u aan te tonen dat de makelaar een verwijt kan worden gemaakt. Dit nog even los van de vraag of u in contractuele of buitencontractuele rechtsverhouding staat tot de makelaar. Soms kunt u dan de makelaar aansprakelijk stellen door een beroep te doen op wanprestatie (ex artikel 6:74 BW) of onrechtmatige daad (ex artikel 6:162 BW).

 

2. schade: u moet schade hebben geleden. U dient aan te tonen dat u schade heeft geleden. Het gaat dan meestal om financieel nadeel dat is geleden. Als de makelaar een fout heeft gemaakt, maar u lijdt geen schade dan kan er ook geen aansprakelijkheid van de makelaar volgen.

 

3. Causaal verband: Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schending van de plicht en de schade die is opgetreden. Met andere woorden, de schade moet het directe gevolg zijn van de schending van de plicht. Alleen de schade die door foutief handelen van de makelaar is ontstaan komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking. 

Hoe kunt u de makelaar aansprakelijk stellen?

Als u aan alle voorwaarden van aansprakelijkheid hebt voldaan, dan kunt u de makelaar aansprakelijk stellen. Dat kunt u doen door een brief te laten opstellen door een advocaat die namens u de makelaar aansprakelijk stelt. U dient uit te leggen waarom u de makelaar aansprakelijk stelt. Verder dient u toe te lichten welke schade u heeft geleden als gevolg van het foutief handelen van de makelaar. U dient uw brief af te ronden met een verzoek aan de makelaar om eventueel aansprakelijkheid te erkennen en schadevergoeding te betalen. Het is dan ook verstandig om de makelaar een termijn te stellen waarbinnen hij de schadevergoeding dient te voldoen. U doet er dan verstandig aan om een advocaat in te schakelen voor het opstellen en versturen van deze brief.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van een makelaar?

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van de makelaar? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.


[1] Gerechtshof Den Haag d.d. 20 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:20.

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven