Kwijtschelding restschuld hypotheek

Een restschuld ontstaat pas vaak nadat een (gedwongen) (executie)verkoop van uw woning heeft plaatsgevonden. Dit gaat vaak gepaard met veel druk van de bank waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Het gevolg van een restschuld is dat u jaren bezig bent om deze terug te betalen en hierna nog jaren financieel gehinderd bent als gevolg van een negatieve BKR codering van de restschuld Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat u kwijtschelding van de restschuld kan verzoeken. U kunt proberen om de restschuld te laten kwijtschelden wanneer blijkt dat de bank mede debet is aan het ontstaan van die restschuld. In onderhavige artikel legt de advocaat financieel recht uit wat een een restschuld is en wanneer kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek mogelijk is. Ook treft u hieronder de basis voor een voorbeeldbrief aan, die u kunt gebruiken om de bank te verzoeken de restschuld te laten kwijtschelden. 

Wat is een restschuld?

 

Uit de praktijk is gebleken dat mensen die vaak met een restschuld kampen soms al eerder te maken hebben gehad met problemen met hun hypotheek. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek te hoog was, de maandlasten van de hypotheek waren te zwaar, de waarde van uw woning is gedaald ten opzichte van de hoogte van uw hypotheek of omdat er bepaalde risico’s zijn ingetreden waardoor u uw hypotheek niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld: U hebt samen met uw partner besloten om een punt achter een relatie te zetten en u bent gestopt met het betalen van uw hypotheek, omdat u de hypotheeklasten niet meer zelfstandig kan dragen. Wat is dan een restschuld? Antwoord: Het logische gevolg van die ingetreden risico’s, waar de bank mogelijk beter naar had moeten kijken vóór het verstrekken van de financiering. Allen van de voornoemde mogelijke oorzaken kan een grond vormen om tot kwijtschelding van de restschuld over te gaan.

Zorgplicht restschuld

 

Wanneer u de restschuld niet kan betalen is het goed mogelijk dat de bank in strijd heeft gehandeld met de wet, omdat er sprake is van overkreditering of omdat de bank u niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de bijzondere risico’s aan een hypotheek. In de gevallen zoals die hierboven zijn geschetst is het wellicht mogelijk dat u de bank aansprakelijk kan stellen voor die restschuld, omdat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Kwijtschelding van de restschuld kan in dergelijke gevallen tot mogelijkheden behoren. De bank die in strijd met wet- en regelgeving een hypothecaire financiering heeft verstrekt, waarna u een restschuld heeft opgelopen, kan dus onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn de restschuld kwijt te schelden. 

Kwijtschelding van de restschuld

 

Als blijkt dat de bank in strijd heeft gehandeld met de zorgplicht, dan kunt u de bank aansprakelijk te stellen voor de schade die u daardoor heeft geleden en daarom kwijtschelding van de reschuld verzoeken. In dat geval kan de restschuld worden verlaagd of kwijt worden gescholden. Kwijtschelding van de restschuld of verlaging van de restschuld kan worden bereikt door een brief te sturen naar de bank of door een gerechtelijke procedure tegen de bank te starten. Naast de kwijtschelding van de restschuld is het natuurlijk ook mogelijk om de restschuld te verlagen en deze vervolgens conform een redelijke en billijke betalingsregeling bij de bank af te lossen.

Voorbeeldbrief kwijtschelding restschuld

 

Hieronder treft u een voorbeeldbrief kwijtschelding van de restschuld aan die u als basis kan gebruiken bij het opstellen van een brief om de bank te verzoeken de restschuld kwijt te schelden.

 

"Geachte heer, mevrouw,

 

Op .... heb ik een overeenkomst ter zake een hypothecaire financiering met uw bank afgesloten.

 

Deze hypothecaire financiering is bij uw bank bekend onder kenmerk/nummer: .........

 

Deze hypothecaire financiering is destijds verstrekt zodat wij een huis konden kopen, staande en gelegen aan ......

 

Uw bank heeft ons huis verkocht omdat wij in betalingsproblemen waren gekomen.

 

De oorzaak van de betalingsproblemen houden verband met een fout van uw bank.

 

Ten tijde van het verstrekken van de hypothecaire financiering heeft uw bank een hypothecaire financiering verstrekt, die niet aan de toen geldende normen voldeed.

 

Ons inkomen was destijds ....

 

De hoogte van de hypothecaire financiering was destijds.....

 

Volgens de normen die destijds golden had u deze hypothecaire financiering niet mogen verstrekken zonder ons te waarschuwen voor de risico's.

 

Nu door uw bank (1) een te hoog bedrag aan hypothecaire financiering is verstrekt en (2) niet gewezen is op de daaraan verbonden risico's, is uw bank op grond van wanprestatie (ex artikel 6:74 BW) aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

 

De schade bestaat onder meer uit de restschuld. Deze schade hadden wij niet geleden als uw bank de betreffende hypothecaire financiering conform wet- en regelgeving had verstrekt.

 

Daarom is uw bank mede debet aan het ontstaan van de restschuld.

 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij de bank om binnen 14 dagen de restschuld kwijt te schelden.

 

Wanneer de bank niet tot kwijtschelding van de restschuld overgaat, dan zullen wij de restschuld als schade vermeerderd met de krachtens artikel 6:119 BW verschuldigde wettelijke rente op de bank verhalen.

 

Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet zo ver hoeft te komen en dat de bank meewerkt aan het bereiken van een praktische en minnelijke oplossing. 

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijft,

 

Met vriendelijke groet". 

Vragen?

 

Heeft u een vraag met betrekking tot kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek of heeft u een andere vraag over het kwijtschelden van een restchuld, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven