Kwijtschelding restschuld hypotheek

Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van een restschuld? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl

Wat is een restschuld?

In de praktijk is gebleken dat mensen die vaak met een restschuld kampen soms al eerder te maken hebben gehad met problemen met hun hypotheek. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek te hoog was. Het kan ook zijn dat de maandlasten van de hypotheek te zwaar waren. Verder kan gedacht worden aan de situatie waarbij de waarde van de woning is gedaald ten opzichte van de hoogte van de hypotheek. Als er dan een bepaald risico intreedt, zoals bijvoorbeeld echtscheiding, dan stoppen mensen vaak met betalen van hun hypotheek. De bank eist dan de hypotheek op en als de hypotheeksom niet tijdig en volledig bij de bank wordt ingelost volgt vaak een (gedwongen) verkoop van de woning. Soms volgt dan kwijtschelding van de restschuld.

De gevolgen van een restschuld 

De aankondiging van een (gedwongen) verkoop van de woning gaat vaak gepaard met veel druk van de bank waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Het gevolg van een restschuld is dat u jaren bezig bent om deze terug te betalen. Hierna bent u vaak nog jaren financieel gehinderd als gevolg van een negatieve BKR codering van de restschuld. Echter, soms komt u in aanmerking voor een kwijtschelding van de restschuld. U kunt proberen om de restschuld te laten kwijtschelden wanneer blijkt dat de bank mede debet is aan het ontstaan van die restschuld. In onderhavige artikel wordt uitgelegd wanneer kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek mogelijk is. Ook treft u hieronder de basis voor een voorbeeldbrief aan. Deze brief kunt u gebruiken om de bank te verzoeken de restschuld te laten kwijtschelden. 

Kwijtschelding van de restschuld

Als blijkt dat de bank in strijd heeft gehandeld met de zorgplicht, dan kunt u de bank aansprakelijk te stellen voor de schade die u daardoor heeft geleden en daarom kwijtschelding van de reschuld verzoeken. In dat geval kan de restschuld worden verlaagd of kwijt worden gescholden. Kwijtschelding van de restschuld of verlaging van de restschuld kan worden bereikt door een brief te sturen naar de bank of door een gerechtelijke procedure tegen de bank te starten. Naast de kwijtschelding van de restschuld is het natuurlijk ook mogelijk om de restschuld te verlagen en deze vervolgens conform een redelijke en billijke betalingsregeling bij de bank af te lossen.

Voorbeeldbrief kwijtschelding restschuld

 

Hieronder treft u een voorbeeldbrief kwijtschelding van de restschuld aan die u als basis kan gebruiken bij het opstellen van een brief om de bank te verzoeken de restschuld kwijt te schelden.

 

"Geachte heer, mevrouw,

 

Op .... heb ik een overeenkomst ter zake een hypothecaire financiering met uw bank afgesloten.

 

Deze hypothecaire financiering is bij uw bank bekend onder kenmerk/nummer: .........

 

Deze hypothecaire financiering is destijds verstrekt zodat wij een huis konden kopen, staande en gelegen aan ......

 

Uw bank heeft ons huis verkocht omdat wij in betalingsproblemen waren gekomen.

 

De oorzaak van de betalingsproblemen houden verband met een fout van uw bank.

 

Ten tijde van het verstrekken van de hypothecaire financiering heeft uw bank een hypothecaire financiering verstrekt, die niet aan de toen geldende normen voldeed.

 

Ons inkomen was destijds ....

 

De hoogte van de hypothecaire financiering was destijds.....

 

Volgens de normen die destijds golden had u deze hypothecaire financiering niet mogen verstrekken zonder ons te waarschuwen voor de risico's.

 

Nu door uw bank (1) een te hoog bedrag aan hypothecaire financiering is verstrekt en (2) niet gewezen is op de daaraan verbonden risico's, is uw bank op grond van wanprestatie (ex artikel 6:74 BW) aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

 

De schade bestaat onder meer uit de restschuld. Deze schade hadden wij niet geleden als uw bank de betreffende hypothecaire financiering conform wet- en regelgeving had verstrekt.

 

Daarom is uw bank mede debet aan het ontstaan van de restschuld.

 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij de bank om binnen 14 dagen de restschuld kwijt te schelden.

 

Wanneer de bank niet tot kwijtschelding van de restschuld overgaat, dan zullen wij de restschuld als schade vermeerderd met de krachtens artikel 6:119 BW verschuldigde wettelijke rente op de bank verhalen.

 

Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet zo ver hoeft te komen en dat de bank meewerkt aan het bereiken van een praktische en minnelijke oplossing. 

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijft,

 

Met vriendelijke groet". 

Voorwaarden voor kwijtschelding

De voorwaarden voor kwijtschelding van restschuld hypotheek kunnen variëren, maar hier zijn enkele algemene criteria die vaak van toepassing zijn:

 

  1. Financiële hardship: Een huiseigenaar moet aantonen dat hij zich in een financieel benarde situatie bevindt en niet in staat is om de restschuld van zijn hypotheek volledig af te lossen. Dit kan te wijten zijn aan werkloosheid, ziekte, echtscheiding of andere ernstige omstandigheden.

  2. Redelijke inspanning: De geldverstrekker kan verwachten dat de huiseigenaar redelijke inspanningen heeft geleverd om de restschuld van de hypotheek af te lossen voordat deze in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit kan onder andere inhouden dat van hem gevergd wordt zijn woning tegen de best mogelijke prijs te hebben verkocht.

  3. Goede communicatie: Open en eerlijke communicatie met de geldverstrekker over uw hypotheek is essentieel. Het is belangrijk om eventuele financiële problemen en veranderingen in de persoonlijke omstandigheden tijdig aan de geldverstrekker te melden.

 

Pas wanneer u zich houdt aan deze voorwaarden kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hypotheek.

Voordelen van kwijtschelding van Restschuld

Kwijtschelding van restschuld hypotheek kan aanzienlijke voordelen bieden aan huiseigenaren in financiële nood:

 

  1. Financiële Opluchting: Het stelt huiseigenaren in staat om zich te ontdoen van een zware financiële last en een frisse start te maken.

  2. Minder Stress: Het vermijden van achterstallige betalingen en schuldeisers kan de stress en zorgen verminderen die gepaard gaan met financiële problemen.

  3. Behoud van Kredietwaardigheid: Het kan helpen om de kredietwaardigheid van de huiseigenaar te beschermen, omdat ze niet gedwongen worden om achterstallige betalingen te doen of faillissement aan te vragen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek of heeft u een andere vraag over het kwijtschelden van een restchuld, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven