Kifid: InterBank dient te veel betaalde rente terugbetalen

Op 21 januari 2019 heeft de Commissie van Beroep bij het Kifid een tweetal belangrijke uitspraken gedaan over het probleem bij InterBank N.V. met de doorlopende kredieten (nr. 2019-004 en nr. 2019-005). De consumenten hadden InterBank N.V. gevraagd om de te veel betaalde rente terug te betalen, omdat InterBank N.V. haar rentewijzigingsbevoegdheid op een onaanvaardbare wijze had toegepast. De commissie van beroep van het Kifid oordeelde in deze zaken dat de InterBank N.V. en de dochterondernemingen hiervan gehouden waren om de te veel betaalde rente aan consumenten terug te betalen.

InterBank mag de rente in beginsel wijzigen, maar…

InterBank N.V. en de dochterondernemingen hiervan hebben op basis van de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden in beginsel de bevoegdheid om het variabele rentetarief van een doorlopend krediet te wijzigen. InterBank N.V. en de dochterondernemingen mogen deze bevoegdheid niet gebruiken op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (ex artikel 6:248 lid 2 BW). Of dat het geval is moet volgens vaste jurisprudentie gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Onder andere is van belang of een bank bij het vaststellen van het rentetarief de ontwikkelingen op de geld- en/of kapitaalmarkt heeft gevolgd. Wanneer blijkt dat de bank de rente niet mocht wijzigen, dan is de bank gehouden om de te veel betaalde rente terug te betalen. In de voormelde uitspraken van het Kifid, heeft het Kifid geoordeeld dat InterBank N.V. en de dochterondernemingen de te veel betaalde rente aan consumenten moeten gana terugbetalen.

Bank moet de marktrente volgen

In beide uitspraken voor het Kifid stond de vraag centraal of InterBank N.V. en de dochterondernemingenk de kredietvergoeding (rente) mocht wijzigen zoals zij dat hebben gedaan Het Kifid oordeelde dat InterBank N.V. deze bevoegdheid heeft, maar het was voor consumenten onduidelijk hoe de kredietvergoeding (de rente) was samengesteld en/of opgebouwd. Ook waren de consumenten niet geïnformeerd over de omstandigheden waaronder de InterBank N.V. en de dochterondernemingen van de wijzigingsbevoegdheid gebruikmaakten. Daarom mochten de consumenten verwachten dat de kredietvergoeding (de rente) op hun doorlopend krediet de beweging zou volgen van (in de pas blijven met) de markrente. InterBank N.V. werd in deze zaak veroordeeld om de te veel betaalde rente aan de consumenten terug te betalen.

Eerdere uitspraken niet goed gegaan

In de eerdere uitspraken van het Kifid zijn soortgelijke claims afgewezen, omdat de consument niet kon aantonen dat het rentetarief “alleen” gekoppeld was aan een externe factor (bijvoorbeeld: driemaands Euribor-tarief). Volgens het Kifid mocht InterBank N.V. daarom ook andere ontwikkelingen of factoren (bijvoorbeeld: fundingskosten, de kosten voor bedrijfsvoering en concurrentieoverwegingen) meenemen bij het bepalen van de rente. In de voormelde uitspraken oordeelde het Kifid echter dat, ook in het geval dat de consument niet de beschikking had over de prospectus of brochure waarin alleen in meer of minder algemene bewoordingen erop is gewezen dat de “rente mee verandert als de rentestand verandert”, dit niet automatisch betekent dat de claim van een consument kansloos is. In veel zaken zijn de vorderingen consumenten helaas wel op die grond afgewezen. Met deze nieuwe uitspraken in de hand kunnen de consumenten, die zonder compensatie achter zijn gebleven, alsnog InterBank N.V. en de dochterondernemingen aanspreken om de te veel betaalde rente terug te betalen.

Conclusie

Ook als de uitspraken van het Kifid in het voordeel van de consumenten zijn gevallen, blijft een aanzienlijk aantal consumenten zonder compensatie achter. Deze consumenten staan dus niet met lege handen. Het advies is om alsnog een advocaat in te schakelen die InterBank N.V. en de dochterondernemingen aanspreekt om de te veel betaalde rente aan consumenten terug te betalen.

Vragen?

Neemt gerust contact met mij op voor vragen over dit artikel of als u een andere vraag heeft op het gebied van financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven