Voorkomen executoriale verkoop woning

Voorkomen van executoriale verkoop woning? Recente jurisprudentie biedt mogelijk uitkomst. Op 1 mei 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag (Gerechtshof ’s-Gravenhage van 1 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:831 (ABN AMRO/X) een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van het beslag- en executierecht. De bank eiste de hypotheek op en vervolgens wilde de bank het huis van de klant verkopen en leveren aan de nieuwe koper. De aanleiding was dat de klant gestopt was met betalen van de hypotheek. Het is dan gebruikelijk dat de bank de hypotheek opeist. De klant wilde voorkomen dat de verkoop van zijn huis doorging. In deze uitspraak ging de koop niet door vanwege misbruik van recht. Deze uitspraak is daarom ook relevant wanneer de klant wil een executoriale verkoop van de woning wil voorkomen. Hoe u de executoriale verkoop van uw woning kunt voorkomen, leest u hieronder.

Wanneer mag bank uw woning executoriaal verkopen?

De hamvraag is wanneer mag de bank uw woning executoriaal verkopen en hoe kunt u dit stoppen? Een bank heeft op grond van de wet (artikel 3:268 BW) de wettelijke bevoegdheid om de woning executoriaal te verkopen zodra de klant in verzuim is met betalen van de hypotheek. De hoogte van de betalingsachterstand is niet bepalend. De bank eist hypotheek ook bij een kleine betalingsachterstand op. Mag de bank jde woning daarna altijd verkopen? Nee. Wanneer er sprake is van misbruik van bevoegdheid, dan mag de bank de woning niet executoriaal verkopen en kunt u dus voorkomen dat een executoriale verkoop van uw woning plaatsvindt.

Misbruik van bevoegdheid om aan te sturen op verkoop

Van de bevoegdheid om aan te sturen op verkoop van de woning kan misbruik worden gemaakt. Volgens het hof is er sprake van misbruik van bevoegdheid indien: “de bank, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van haar bevoegdheid en het belang dat daarmee wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen”. Met andere woorden er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen enerzijds het belang van de bank om: “bij voortzetting van de verkoop van de woning dat zij de uitgeleende som terugkrijgt” en het belang van de klant: “behoud van de woning”. In deze uitspraak oordeelde het hof dat het belang van de klant dient te prevaleren boven het belang van de bank om executieverkoop van huis door te zetten. Weliswaar was een achterstand ontstaan van 29 maandtermijnen, maar de klant betaalde daarna zijn hypotheek door. De hypotheekverplichtingen werden voldaan en ook loste de klant maandelijk een bedrag in op de betalingsachterstand. Daarom oordeelde het hof terecht dat de bank misbruik van bevoegdheid zou maken als de executieverkoop van de woning doorgang vond. De klant kon de (dreigende) executoriale verkoop van de woning voorkomen.

Een gerechtelijke procedure starten

Klanten kunnen een (dreigende) executoriale verkoop van de woning voorkomen door een kort geding procedure te starten. Bij een succesvol beroep op misbruik van bevoegdheid, kan de rechter de bank een executieverbod opleggen zo nodig met oplegging van een dwangsom als stok achter de deur. Op deze manier kan de klant de executoriale verkoop van de woning worden voorkomen.

Vragen?

Bank eist hypotheek op en u heeft een vraag met betrekking tot het voorkomen dat uw woning executoriaal wordt verkocht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven