EVR registratie verwijderen

Wij zien in de praktijk dat consumenten steeds vaker ten onrechte in het Extern Verwijzingsregister (EVR) worden geplaatst door banken of verzekeraars. Het EVR register is een soort 'zwarte lijst' waarin de persoonsgegevens van consumenten en ondernemers worden opgenomen, waarvan wordt vermoed dat deze betrokken zijn geweest bij fraude of verzekeringsfraude. Het probleem is echter dat banken (bijvoorbeeld: ABN AMRO, ING en Rabobank) steeds vaker en sneller van mening zijn dat gefraudeerd zou zijn en consumenten en ondernemers soms veel te snel een EVR registratie opgelegd krijgen, terwijl in de meeste gevallen daar geen bewijs voor is. In dat geval kan de EVR registratie mogelijk worden verwijderd. Het EVR register is een machtig wapen van banken en verzekeraars geworden om consumenten en ondernemers in een financiële gevangenis te plaatsen. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit wat een EVR registratie is, wat de gevolgen zijn van een EVR registratie met als doel: proberen een EVR registratie te verwijderen. 

Wat is een EVR registratie?

 

Voordat u zelf een verzoek doet tot het verwijderen van een EVR registratie, is het eerst verstandig om te begrijpen wat een EVR registratie precies is. EVR staat voor Extern Verwijzingsregister en dit is in feite een soort 'zware lijst' of 'frauderegister', waarop de persoonsgegevens van fraudeurs staan opgeslagen. Banken en verzekeraars hebben toegang tot het EVR register. Consumenten en ondernemers die verdacht worden van betrokkenheid bij verzekeringsfraude worden soms in die zwarte lijst van het EVR register opgenomen. De gevolgen van een EVR registratie is onder meer dat banken en verzekeraars die persoonsgegevens registeren en onderling delen in het EVR register. Bijvoorbeeld, als ABN AMRO uw persoonsgegevens opneemt in het EVR register, dan kunnen ING en Rabobank de EVR registratie ook inzien. Voor banken en verzekeraars gelden echter strenge eisen voor het opleggen van een EVR registratie. Als een EVR registratie niet in overeenstemming met wet- en regelgeving is geplaatst, dan kunt u proberen om via de advocaat financieel recht de EVR registratie te laten verwijderen. 

De gevolgen van een EVR registratie

 

Geregistreerd staan in het EVR registratie kan aanzienlijke gevolgen hebben. De bank of verzekeraar die een EVR registratie heeft geplaatst kan dan soms de overeenkomsten met u beëindigen en de onderzoekskosten ook op u verhalen. Daarnaast bestaat het risico dat andere banken en verzekeraars, wanneer zij op de hoogte raken van de EVR registratie, de relatie met u wensen te verbreken. De gevolgen van een EVR registratie zijn enorm. Met deze EVR registratie staat u in de zwarte lijst te boek als fraudeur en kunt u verder belemmerd worden bij het aangaan van verzekeringsovereenkomsten, het verwerven van financiële producten (bijvoorbeeld: hypotheek of lening) of het vinden van een baan in de financiële sector of verzekeringsbranche. U heeft er dan belang bij dat de EVR registratie zo snel mogelijk wordt verwijderd. Bel, Whatsapp of e-mail met de advocaat financieel recht om te kijken wat uw mogelijkheden zijn om de EVR registratie proberen te verwijderen

Criteria voor het plaatsen van een EVR registratie

 

Banken en verzekeraars, zoals ABN AMRO, Rabobank en ING, zijn bij het plaatsen van een EVR registratie gehouden aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (Pifi). In artikel 5.2.1 van het Pifi staat vermeld aan welke criteria moet zijn voldaan om persoonsgegevens in het EVR te mogen opnemen:

 

“5.2 Vastlegging van gegevens in het Extern Verwijzingsregister

5.2.1 De Deelnemer dient de Verwijzingsgegevens van (rechts)personen die aan de hierna onder a en b vermelde criteria voldoen en na toepassing van het onder c genoemde proportionaliteitsbeginsel op te nemen in het Extern Verwijzingsregister.

 

a) De gedraging(en) van de (rechts)persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor (I) de (financiële) belangen van cliënten en/of medewerkers van een Financiële instelling, alsmede de (Organisatie van de) Financiële instelling(en) zelf of (II) de continuïteit en/of de integriteit van de financiële sector.

 

b) In voldoende mate staat vast dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij de onder a bedoelde gedraging(en). Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten in principe aangifte of klachten wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar.

 

c) Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen. Dit houdt in dat Veiligheidszaken vaststelt, dat het belang van opname in het Externe Verwijzingsregister prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor de Betrokkene als gevolg van opname van zijn Persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister.”

 

Wanneer niet voldaan is aan de bovenvermelde voorwaarden, dan dient ABN AMRO, Rabobank of ING de EVR registratie te verwijderen.

Het proportionaliteitsbeginsel & belangenafweging

 

Daarnaast dient een EVR registratie te worden verwijderd indien na een belangenafweging blijkt dat handhaving van de EVR registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. U dient met feiten en/of omstandigheden aan te tonen op basis waarvan u door de EVR registratie disproportioneel hard geraakt worden geraakt. Alleen wanneer een belangenafweging in uw voordeel uitvalt, maakt u kans om de EVR registratie te verwijderen. 

Wat zijn de mogelijkheden om een EVR registratie te verwijderen?

 

De advocaat financieel recht legt hieronder de mogelijkheden voor het verwijderen van een EVR registratie nader toe. U kunt proberen om een EVR registratie te verwijderen door:

(A) Minnelijke regeling sluiten:

 

Ik adviseer klanten altijd om het voorkomen van een procedure te voorkomen waar het kan. Als u een goed verhaal heeft, dan lijkt het mij verstandig om de zaak eerst proberen praktisch op te lossen door het laten opstellen van een concept (kort geding) dagvaarding of klachtbrief en deze te laten versturen naar de Rabobank, ABN AMRO of ING met de sommatie om de EVR registratie ervan af te halen. De ervaring leert immers dat als ‘er een goed verhaal staat’ banken en/of verzekeraars eerder bereid zijn om te onderhandelen en een minnelijke regeling te accepteren. Accepteeren banken of verzekeraars een praktische oplossing niet, dan heeft u het voordeel dat het processtuk al klaar is en deze na wat aanpassingen definitief verstuurd kan worden naar het Kifid of de rechtbank.

(B) Een procedure te starten bij de geschillencommissie Kifid:


Dat gaat door middel van het opstellen en het indienen van een klachtbrief bij het Kifid (https://www.kifid.nl/klacht-indienen/). Bij het Kifid kunt u uw klacht in beginsel gratis indienen en de behandeling van de klacht door het Kifid is in beginsel gratis. Mogelijk kan het Kifid een bedrag € 50,00 in rekening brengen (afhandelingskosten), maar over het algemeen zijn de kosten zeer beperkt en te overzien. Wanneer u de zaak wint of verliest, krijg u in beginsel ook niet te maken met een proceskostenveroordeling. Dat komt erop neer dat partijen hun eigen kosten dragen. Een ander voordeel is dat er deskundige adviseurs naar het dossier kijken en het oordeel van het Kifid in beginsel bindend is. Als het Kifid oordeelt dat de EVR registratie verwijderd dient te worden, dan dient Rabobank, ING of ABN AMRO zich in beginsel aan het bindend advies te houden. Voor meer informatie over een procedure bij het Kifid, verwijs ik u naar de website: www.kifid.nl.

(C) Een kort geding procedure te starten (spoedprocedure) bij de rechtbank:


Dat gaat door middel van het opstellen van een (concept) kort geding dagvaarding en deze versturen naar de rechtbank met het verzoek om op korte termijn een datum voor een zitting te bepalen zodat de zaak snel wordt opgepakt. Duidelijkheid op korte termijn is natuurlijk een voordeel. Een kort geding procedure kan alleen gestart worden als er sprake is van een spoedeisend belang en de zaak niet te complex is. Een kort geding procedure starten lijkt mij alleen verstandig als de zaak zo duidelijk en overzichtelijk is, dat de rechter het aandurft om een voorlopig oordeel uit te spreken waarbij de EVR registratie verwijderd wordt. De rechter is bij een kort geding procedure in tegenstelling tot een normale bodemprocedure in beginsel niet gehouden aan het bewijsrecht. Dit betekent dat de rechter kan volstaan met, bijvoorbeeld: ‘ik acht voorshands aannemelijk dat de registratie ten onrechte is geplaatst’. Nadeel hiervan is dat wanneer de Rabobank, ABN AMRO of ING er in zou slagen om voldoende twijfel te zaaien, de rechter een dergelijk voorlopig oordeel naar verwachting zal afwijzen en u toch een bodemprocedure dient te starten. Qua kosten moet u denken aan griffierecht, deurwaarderkosten en de proceskostenveroordeling wanneer u verliest of wint. Als u wint krijgt u mogelijk een deel van uw proceskosten vergoed. Als u verliest dan dient u een deel van de proceskosten van de wederpartij te betalen.

(D) Een bodemprocedure (normale procedure) en eventuele voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank:


Dat gaat door middel van het opstellen van een (concept) dagvaarding en deze na betekening aan de Rabobank in te dienen bij de rechtbank. Voordeel is dat de rechtbank grondig naar de zaak kijkt, maar een mogelijke nadeel is dat het lang kan duren voordat je uitspraak krijgt van de rechtbank. Om dit eventueel te ‘tackelen’ zou je een voorlopige voorziening kunnen vragen, maar dan moet je wel een spoedeisend belang aantonen. Qua kosten moet je denken aan griffierecht (+/- € 304,00), deurwaarderkosten (+/- € 100,00) en de proceskostenveroordeling wanneer je verliest of wint. Als je wint krijg je mogelijk een deel van je proceskosten vergoed. Als je verliest dan dien je een deel van de proceskosten van de Rabobank te betalen. Houd rekening met het risico dat proceskostenveroordeling hoog kan uitvallen.

Hulp nodig bij het verwijderen van een EVR registratie?

 

De advocaat financieel recht kan u helpen en adviseren bij het proberen te verwijderen van de EVR registratie. Er moet dan een formulier worden ingevuld en verstuurd naar de bank waarin u een correctieverzoek doet om de persoonsgegevens uit de EVR registratie te laten verwijderen. De praktijk wijst echter uit dat een correctieverzoek vaak wordt afgewezen. Het is advies om meteen een advocaat een goede brief te laten schrijven waarin de verzekeraar of de bank wordt gesommeerd om de EVR registratie te verwijderen. Mocht dat niet werken, dan kunt u altijd nog naar het Kifid of de rechter stappen. Indien u echter geen actie onderneemt, dan blijft een EVR registratie ruim 8 jaar lang geregistreerd staan in de registers van de ABN AMRO, ING of Rabobank. Meestal met een beroep op het proportionaliteitsbeginsel kunt u proberen om de EVR registratie te laten verwijderen.

Vragen?

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- EVR registratie verwijderen bij de ABN AMRO, ING of de Rabobank;

- Wat is een EVR registratie;

- EVR registratie gevolgen;

- Zwarte lijst verzekeringsfraude,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven