Banken moeten te veel betaalde rente doorlopend krediet vergoeden

Consumenten sloten in het verleden vaak overeenkomsten inzake doorlopende kredieten af om bijvoorbeeld een auto te kopen, de bestaande schulden te herfinancieren of een verbouwing aan hun woning te bekostigen. De banken die in Nederland doorlopend kredieten verstrekken zijn bijvoorbeeld: ABN AMRO, Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank). Achteraf blijkt dat consumenten mogelijk te veel rente betaald hebben voor deze doorlopende kredieten. Een aantal van de voormelde banken is door het Kifid op de vingers getikt doordat zij de te hoge rente in rekening heeft gebracht. Wanneer de consument te veel rente heeft betaald, dan kunnen banken onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn om de te veel betaalde rente te vergoeden. Consumenten kunnen ook zelf proberen om de door hen te veel betaalde rente voor hun doorlopend krediet van de banken terug te vorderen. De verwachting is dat banken, zoals ABN AMRO, Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) mogelijk miljoenen euro's aan te veel betaalde rente aan consumenten moeten vergoeden. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit waarom deze banken mogelijk de te veel betaalde rente moeten vergoeden.

Wat is een doorlopend krediet?

 

Een doorlopend krediet is vaak een overeenkomst van geldkrediet, waarbij de consument op verschillende tijdstippen geldsommen kan opnemen, voor zover het uitstaande saldo de kredietlimiet niet overschrijdt (ex artikel 1 BGfo Wft). Dit betekent dat de consument te allen tijde krediet kan opnemen met in achtneming van de afgesproken kredietlimiet. Daarvoor in de plaats betaalt de consument aan de kredietgever of de bank een rente(vergoeding), meestal gebaseerd op variabele rente. Een van de voordelen van een variabele rente is dat deze in principe de renteontwikklingen op de financiële markten volgt. De consument kan dan profiteren van een rente die mogelijk lager uitvalt dan de vaste rente. Consumenten kunnen gemakkelijk krediet verstrekt krijgen waarmee zij consumptieve uitgaven kunnen doen tegen gunstige voorwaarden, althans dat is de gedachte. 

Waar is het misgegaan?

 

In de schriftelijke documentatie van deze doorlopende kredieten hebben banken, zoals ABN AMRO, Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) een bepaling opgenomen, die de voornoemde banken de bevoegdheid geeft om de (rente)vergoeding te wijzigen. In de praktijk blijkt dat de voornoemde banken van deze bevoegdheid gebruik hebben gemaakt om de (rente)vergoeding te verhogen, terwijl de rentestand op de financiële markten daalde. Ondanks de lage rentestand gingen consumenten dus meer rente betalen en losten zij nauwelijks tot niets af op hun doorlopend krediet. Hierdoor hebben consumenten te veel rente betaald voor hun doorlopend krediet. Het resultaat was dat consumenten vaak met een restschuld achterbleven. 

Consumenten zijn vooraf niet geïnformeerd over de samenstelling van de (rente)vergoeding 

 

ABN AMRO, Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) hebben als verstrekkers van het doorlopend krediet mogelijk in strijd gehandeld met de op hen rustende zorgplicht door consumenten voor en/of bij het sluiten van de overeenkomst niet volledig en correct te informeren over de samenstelling van de rente(vergoeding). Het mogelijke gevolg van de zorgplichtschending is dat banken niet zomaar de (rente)vergoeding hadden mogen wijzigen, in die zin dat zij de (rente)vergoeding niet zomaar hadden mogen verhogen. Door dit wel doen, zijn banken mogelijk hun boekje te buiten gegaan. De kans bestaat dat deze banken de te veel betaalde rente voor het doorlopend krediet aan de consumenten moeten vergoeden.

Kifid: Interbank moet te veel betaalde rente terugbetalen

 

De Commissie van Beroep van Kifid heeft op 21 januari 2019 en 5 februari 2020 in de zaak tegen Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) geoordeeld dat consumenten mogen verwachten dat de (rente)vergoeding op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van de overeenkomst in de pas zal blijven met de relevante marktrente (CvB Kifid 2019-004, 2019-005 en 2019-005). Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) is in deze uitspraak veroordeeld om de te veel betaalde rente aan de consumenten terug te betalen.

Kifid: ABN AMRO moet nu ook te veel betaalde rente terugbetalen

 

Recentelijk heeft het Kifid ABN AMRO veroordeeld de door de consumenten te veel betaalde rente van het doorlopend krediet, conform het toetsingskader zoals dat zich in uitspraken ten aanzien van Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) heeft ontwikkeld, moet vergoeden (Kifid 2020-570). De verwachting is dat andere banken, zoals Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, mogelijk ook gehouden zijn om de te veel betaalde rente aan consumenten te vergoeden.

Welke rente moet worden gevolgd?

 

De commissie van Beroep van Kifid heeft in de uitspraak van 5 februari 2020 ook richting gegeven van hoe de referentierente opnieuw kan worden berekend. Als referentie voor de marktrente geldt vanaf 1 juni 2010 de rentereeks zoals De Nederlandse Bank (DNB) die publiceert. Voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juni 2010 dient de CBS-rentereeks gecorrigeerd met 0,91 procentpunt als referentie voor de marktrente. De bank moet voor deze consument de verschuldigde rente opnieuw berekenen en de te veel betaalde rente vergoeden.

Documenten

De advocaat financieel recht kan voor u onderzoeken en beoordelen of u de bank aansprakelijk kan stellen voor schending van de zorgplicht als gevolg van de te veel door u betaalde rente. Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren, ontvangt de advocaat financieel recht in ieder geval een kopie van de volgende documenten (mits aanwezig):

 

1. Kredietovereenkomst;

2. Algemene voorwaarden;

3. Productvoorwaarden;

4. Alle maandelijkse rekeningafschriften waaruit blijkt hoeveel rente er betaald is;

5. Overzicht van het renteverloop in uw dossier;

6. het prospectus en andere belangrijke informatie over het doorlopend krediet;

7. Correspondentie met de bank over de rentewijzigingen; 

8. Correspondentie met de bank over de omzetting van het doorlopend krediet naar een aflopend krediet of persoonlijke lening; en

9. Alle informatie die relevant is voor het dossier (zoals brochures, reclamefolders, etc.).

Vragen?

 

Heeft u in het verleden mogelijk te veel rente betaald aan ABN AMRO, Santander, Vesting Finance / Hollandsche Disconto Voorschotbank, Crédit Agricole Consumer Finance (Interbank) voor uw doorlopend krediet en wilt u proberen om de te veel betaalde rente terug te krijgen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven