Onterechte BKR-registratie verwijderen

U wilt een onterechte of negatieve BKR-registratie verwijderen? Neem dan contact op met de advocaat de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Hij is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt dan weer mogelijk in aanmerking komen voor een financiering bij ING, ABN AMRO, Rabobank of Volksbank nadat de negatieve BKR-registratie is verwijderd. Bijvoorbeeld voor het kopen van een woning, het leasen van een auto of het uitbreiden uw onderneming.

De verplichting van de BKR-registratie en wanneer verwijderen?

Banken[1] en financiële instellingen die financieringen verstrekken aan particulieren kwalificeren in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als aanbieders van (hypothecair) krediet[2]Banken zijn als kredietaanbieders verplicht aangesloten bij het CKI[3]. Het CKI is een stelsel van kredietregistratie en wordt beheerd door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Banken, waaronder ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank kunnen hiermee financieringsnemers controleren op negatieve BKR-registraties. Als een negatieve BKR-registratie onterecht is, dan kunt u de bank aanschrijven om deze te laten verwijderen.

Wat doet de stichting BKR?

Het BKR[4] houdt een overzicht bij van de door banken geregistreerde financieringen. Dit wordt ook wel aangeduid als het BKR-register. Het doel van het BKR-register is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Enerzijds beoogt het BKR overkreditering en andere problematische schuldsituaties tegen te gaan. Anderzijds draagt het BKR bij aan het beperken van de financiële risico’s. Daarnaast kan fraude of misbruik bij financieringsaanvragen worden bestreden en voorkomen. Banken dienen een negatieve BKR-registratie te verwijderen als deze haar doel 'voorbij schiet'. 

De voorwaarden van een negatieve BKR-registratie

Banken mogen een negatieve BKR-registratie opleggen als voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Banken zijn daarbij gehouden aan de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Banken kunnen met een negatieve BKR-registratie aantonen dat u een gevaar vormt voor de financiële sector. Zij zullen de financiële sector en u behouden voor (meer) financiële problemen. U kunt de bank verzoeken om de negatieve BKR-registratie te verwijderen als u aantoonbaar geen gevaar meer vormt voor de financiële sector.

Controleren op negatieve BKR-registraties vóór verwijderen

Door het raadplegen van een negatieve BKR-registratie kunnen banken controleren of er sprake is van lopende, beëindigde of aflopende financieringen. In het BKR-register is onder meer vermeld om wat voor soort financiering het gaat. Verder kan de hoogte van het bedrag aan financiering, limieten of looptijden hiervan worden ingezien. Tot slot kunnen banken informatie opvragen over het betaalgedrag van de financieringsnemer. Bijvoorbeeld (herstelde) achterstanden of andere negatieve BKR-coderingen. U doet er verstandig aan om eerst het BKR te raadplegen voordat u een verzoek tot verwijderen van de negatieve BKR-registratie doet. 

De afwijzing vanwege een negatieve BKR-registratie

Niets is vervelender dan de situatie waarbij u tijdens een financieringsaanvraag voor het kopen van een nieuwe woning geconfronteerd met een negatieve BKR-registratie. Banken zijn dan vaak niet bereid om een financiering te verstrekken zolang de negatieve BKR-registratie niet verwijderd is. Ook verhuurders zijn soms niet bereid om te verhuren vanwege een negatieve BKR-registratie. U ontvangt dan een afwijzing die u in een procedure nodig heeft voor het verwijderen van de negatieve BKR-registratie. 

De gevolgen van een negatieve BKR-registratie

Als u een negatieve BKR-registratie heeft, dan is de kans groot dat een bank u geen financiering zal verstrekken. De bank is dan gelet op de wet verplicht om u kosteloos te wijzen op de negatieve BKR-registratie en de gevolgen hiervan voor uw financieringsaanvraag[5]. U kunt dan geen financiering verkrijgen voor het kopen van een woning of het uitbreiden van uw onderneming. U kunt soms de bank verzoeken om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. U dient dan wel bijzondere omstandigheden aan te voeren.

Welke negatieve BKR-registraties worden geplaatst en verwijderd?

Banken zoals ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank plaatsen een negatieve BKR-registratie als u een achterstand heeft op uw betaalrekening. Of u bent gestopt met betalen van uw lasten van uw hypotheek. Hieronder is een lijst opgenomen van de negatieve BKR-coderingen met een toelichting. U doet er goed aan om uw BKR-registratie eerst in te zien voordat u een verzoek doet tot verwijderen:

 

Type BKR-codering

Toelichting

1

Er is een betalingsregeling getroffen

2

De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd

3

Een bedrag is afgeboekt of kwijtgescholden

4

Consument is onbereikbaar

A

Er sprake is van een achterstand

H

Herstel van betalingsverplichting

 

 

 

  


Wat houdt de einddatum van een negatieve BKR-registratie in?

De BKR-registratie wordt automatisch uit het BKR verwijderd als de gehele schuld is voldaan. Een negatieve BKR-registratie moet eerst voorzien zijn van een werkelijke einddatum. Nadat een einddatum is geplaatst is de negatieve BKR-registratie nog vijf jaren zichtbaar in het BKR. Dit betekent dat banken kunnen inzien dat u een negatieve BKR-registratie heeft (gehad). In de praktijk verstrekken banken zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en Rabobank in beginsel geen financiering gedurende de vijfjaarstermijn. De negatieve BKR-registratie wordt na het verstrijken van de vijfjaarstermijn automatisch verwijderd (ex artikel 14 BKR Algemeen reglement CKI 1 juli 2023). 

De negatieve BKR-registratie wordt na vijf jaar verwijderd

Meneer X heeft in het verleden een negatieve BKR-registratie gekregen van de Rabobank. Hij was achterstallig met betalen van de lasten van een doorlopende financiering. Vervolgens heeft meneer X op 2 mei 2017 de financiering volledig afgelost. Rond die datum heeft Rabobank ook werkelijke einddatum geplaatst bij de negatieve BKR-registratie, die in beginsel dus vanaf 2 mei 2018 nog 5 jaren zichtbaar zal in het BKR tot 2 mei 2023. Vervolgens doet meneer X in 2021 een nieuwe financieringsaanvraag bij ING. ING concludeert na raadpleging van het BKR dat meneer X in het verleden een negatieve BKR-registratie opgelegd heeft gekregen van de Rabobank. ING zal dan geen financiering aan meneer X verstrekken zolang de 5 jaren niet zijn verstreken. Meneer X kan de Rabobank tijdens de vijfjaarstermijn tussentijds verzoeken de negatieve BKR-registratie te verwijderen.

Tussentijds verzoek tot verwijderen van een negatieve BKR-registratie 

Nadat een einddatum is geplaatst voor de negatieve BKR-registratie zal deze in beginsel dus nog 5 jaar zichtbaar zijn in het BKR. Banken zijn dan meestal niet bereid om een financiering te verstrekken. U kunt mogelijk tussentijds een verzoek tot verwijderen van een negatieve BKR-registratie doen. U dient dan wel bijzondere omstandigheden aan te voeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u niet langer kan wachten met het kopen van een huis, het uitbreiden van uw onderneming of het leasen van een auto. Dit is niet makkelijk, omdat banken mogelijk alleen in zeer uitzonderlijke situaties vroegtijdig overgaan tot verwijderen van een negatieve BKR-registratie. 

Wanneer kunt u een onterechte negatieve BKR-registratie via een advocaat verwijderen?

Het komt soms voor dat een negatieve BKR-registratie onterecht is geplaatst. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een achterstand. U kunt bijvoorbeeld met rekeningafschriften aantonen dat u altijd stipt en volledig aan uw verplichtingen hebt voldaan. Een negatieve BKR-registratie kan onterecht zijn als de bank u van te voren niet een vooraankondigingsbrief heeft gestuurd. Het kan ook zijn dat de schuld waarvoor de BKR-registratie is geplaatst is verjaard. U kunt dan proberen om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen.

Verwijderen BKR-registratie vanwege ontbreken technische juistheid 

U kunt proberen de negatieve BKR-registratie te (laten) verwijderen door de technische juistheid van de registratie ter discussie te stellen. Dat is het geval als de bank een negatieve BKR-registratie heeft geplaatst voor een niet bestaande overeenkomst. U heeft bijvoorbeeld nooit een financiering aangevraagd bij de bank. Als de bank de overeenkomst niet kan onderbouwen aan de hand van documenten, dan dient zij de negatieve BKR-registratie te verwijderen. De geschillencommissie BKR heeft hierover een uitspraak gedaan[6].

De bank heeft geen vooraankondigingsbrief verzonden

De bank is verplicht om u te waarschuwen voor een negatieve BKR-registratie bij (dreigende) achterstanden. Het komt voor dat mensen een betaling over het hoofd zien. Door een waarschuwing kunnen zij hun betalingsverplichtingen weer oppakken. Op deze manier wordt een negatieve BKR-registratie voorkomen. Als de bank echter geen vooraankondiging stuurt, maar wel een negatieve BKR-registratie plaatst dan kan dat soms onrechtmatig zijn. Op de bank rust in beginsel de plicht om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden. Op zichzelf is de enkele omstandigheid dat niet (tijdig) een vooraankondigingsbrief is verstuurd niet voldoende om een negatieve BKR-registratie te verwijderen. U dient bijzondere omstandigheden aan te voeren die in zijn totaliteit bezien maken dat de bank de onterechte BKR-registratie dient te verwijderen.

De negatieve BKR-registratie verwijderen na een belangenafweging 

U kunt gedurende de vijfjaarstermijn een negatieve BKR-registratie laten verwijderen door een beroep te doen op de belangenafweging. U dient aan te tonen dat uw belang bij verwijdering na een belangenafweging zwaarder weegt dan het belang van de bank om de negatieve BKR-registratie te handhaven. U dient daarbij bijzondere omstandigheden aan te voeren. U beschikt bijvoorbeeld al een aantal jaren over een stabiele financiële positie. U dient aan te tonen dat u hinder ervaart van de negatieve BKR-registratie. U kunt uw onderneming niet uitbreiden vanwege een negatieve BKR-registratie. Of u kunt geen woning huren of kopen vanwege de negatieve BKR-registratie.

Hoe kunt u een onterechte BKR-registratie laten verwijderen?

U kunt door het starten van de volgende procedures proberen een negatieve BKR-registratie te verwijderen:

 

1. Een externe klachtenprocedure bij het Kifid;

2. Een kortgedingprocedure starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank; 

3. Een verzoekschriftprocedure bij de bevoegde rechtbank starten.

Een externe klachtenprocedure starten bij het Kifid

Per 1 oktober 2021 kan een klacht over het verwijderen van een negatieve BKR-registratie bij het het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) worden ingediend. De voordelen zijn dat de behandeling in beginsel kosteloos is. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar dat wordt wel sterk aanbevolen. Verder heeft u als voordeel dat er een deskundige partij naar uw klacht kijkt. Als uw klacht wordt afgewezen dan geldt geen proceskostenveroordeling. U dient dan wel aan te tonen waarom uw belang bij het verwijderen van een onterechte BKR-registratie zwaarder weegt dan het belang bij handhaving ervan. Er vindt dan een belangenafweging plaats. 

Een kortgedingprocedure starten bij de voorzieningenrechter

U kunt proberen om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen via het starten van een kortgedingprocedure bij de rechtbank  Het voordeel is dat u op korte termijn een spoedoordeel ontvangt over uw verzoek om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Het starten van een kortgedingprocedure is mogelijk als de zaak overzichtelijk is, niet te complex is en u een spoedeisend belang heeft. Ook hier geldt dat u alleen kans maakt op het verwijderen van een BKR-registratie als de belangenafweging in uw voordeel uitvalt. Spoedeisend belang wil zeggen dat u moet aantonen dat u vanwege een negatieve BKR-registratie in een acuutsituatie bevindt. Dit kan het geval zijn als de huur eindigt. U kunt dan geen woning kopen of huren zolang de negatieve BKR-coderingen gehandhaafd blijven.

Een verzoekschriftprocedure starten bij de rechtbank 

U kunt een verzoekschriftprocedure starten (ex artikel 21 jo. 79 AVG en 35 UAG). Een verzoekschriftprocedure heeft in beginsel meer waarborgen dan een kort geding procedure of een procedure bij het Kifid. U kunt ook een voorlopige voorziening (spoedoordeel) vragen. U heeft tijdens deze procedure de mogelijkheid om getuigen te laten horen. U maakt in dat geval in beginsel dan een grotere kans om een belangenafweging in uw voordeel te laten uitvallen. Als de belangenafweging slaagt, dan dient de bank de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Als u de zaak verliest, dan wordt u meestal veroordeeld in de proceskosten van de bank.

De termijnen voor het verwijderen van een negatieve BKR registratie

U dient binnen 6 weken na een afwijzing tot verwijdering van de negatieve BKR-registratie een gerechtelijke procedure te starten. Dit moet u doen op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit betekent dat u na het verstrijken van de termijnen in rechte niet (meer) succesvol kunt klagen over de negatieve BKR-registratie. Bij het Kifid geldt dat u uw klacht in beginsel tot 1 jaar kan indienen nadat u de klacht voor het eerst heeft voorgelegd aan de bank. Of tot 3 maanden nadat de financiële dienstverlener schriftelijk een definitief standpunt heeft ingenomen. De financiële dienstverlener wijst u in zijn definitieve standpunt naar Kifid.

 

Tips voor het verwijderen van negatieve BKR-registratie

Hieronder heb ik een aantal tips opgesomd die u kan opvolgen voordat u een verzoek doet tot verwijderen van een BKR-registratie:

 

1. Ga niet direct in zee met dubieuze partijen. Er zijn partijen actief die tijdens een verkennend telefoongesprek al garanderen dat zij de negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen. Trap daar niet in.

2. Raadpleeg het overzicht van uw negatieve BKR-registratie via de volgende link voordat u een verzoek tot verwijderen doet.

3. Controleer of er sprake is van een lopende, beëindigde of aflopende financiering en of er een einddatum is geplaatst.

4. Als er geen einddatum is geplaatst. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een lopend contract. Neemt contact op met de schuldeiser voor het treffen van een regeling tegen verlening van finale kwijting. 

5. Verzamel schriftelijke afwijzingen op uw financieringsaanvragen. Hiermee kunt u aantonen dat u belang heeft bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

6. Controleer of u vooraankondigingsbrieven heeft ontvangen van ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank voordat de negatieve BKR-registratie werd geplaatst. 

7. Zet uw argumenten voor het verwijderen van een negatieve BKR-registratie op een rijtje. U dient bijzondere omstandigheden aan te voeren. 

8. Neem contact op met een advocaat voor het maken van bezwaar. Ga niet zelf een bezwaarbrief schrijven en versturen. U bent zelf verantwoordelijk voor de termijnen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig bij het laten verwijderen van een onterchte negatieve BKR-registratie? Neem dan direct contact op met de advocaat de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Deze advocaat is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

De voetnoten

[1] Banken zoals ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V., Volksbank N.V. of de Coöperatieve Rabobank U.A.

[2] zie artikel 1:1 Wft over de kwalificatie van aanbieders van (hypothecair) krediet.

[3] CKI staat voor Centraal krediet Informatiesysteem. Dit is het systeem waar alle financieringen geregistreerd worden.

[4] BKR-registratie staat voor Bureau Krediet Registratie. De Bureau Krediet Registratie registreert en beheert financieringen en de BKR registraties en coderingen, waar banken en/of andere financiële instellingen bij aangesloten zijn.

[5] zie artikel 4:32 lid 2 Wft.

[6] Geschillencommissie BKR, nr. 19.10 van 20 mei 2019; zie ook: Uitspraak van de Geschillencommissie BKR, nr. 20.06 van 25 februari 2020

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven