Onterechte BKR-registratie verwijderen? l Advocaat mr. Bonaparte

 

Heeft u hulp nodig bij het verwijderen van een onterechte BKR-registratie of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Hulp nodig bij het verwijderen van een onterechte BKR-registratie?

 

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat particulieren en ondernemers worden belemmerd door een (onterechte) BKR-registratie[1] van een financiële instelling of een bank[2]. Als u echter kan aantonen dat u een (groter) belang heeft bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie, dan kunt u daar tegen optreden als deze ten onrechte wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld omdat u vanwege de negatieve BKR-registratie niet, althans slechts onder zeer verzwarende voorwaarden een (hypothecaire) financiering kunt afsluiten voor het kopen van een huis of voor het financieren van de zakelijke activiteiten van uw onderneming.

 

Als na een belangenafweging blijkt dat uw belang tot het verwijderen van de negatieve BKR-registratie prevaleert boven een (vermeend) belang van de bank of andere financiële instelling om u onterecht in het BKR geregistreerd te houden, dan maakt u de grootste kans dat een bank, zoals over gaat tot verwijderen van de negatieve geplaatste BKR-registratie. De advocaat financieel recht, mr. Bonaparte, is gespecialiseerd in zaken op het gebied van BKR-registraties en biedt dan ook hulp aan particulieren en ondernemers bij het proberen te verwijderen van een negatieve BKR-registratie

 

In dit artikel wordt onder meer uitgelegd waarom banken en/of financiële instellingen een negatieve BKR-registratie plaatsen, tegen welke problemen particulieren en ondernemers aanlopen als zij een onterechte BKR-registratie willen laten verwijderen, welke negatieve BKR-registraties er bestaan, wat de voorwaarden zijn om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen en tot slot welke wegen er kunnen worden doorlopen om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen.

Waarom wordt een negatieve BKR-registratie opgelegd?

 

Banken en/of andere financiële instellingen die (hypothecaire) financieringen verstrekken aan particulieren of ondernemers worden op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gekwalificeerd als aanbieders van (hypothecair) krediet[3] . Banken en/of financiële instellingen, zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank zijn in die hoedanigheid verplicht aangesloten bij het CKI[4], zijnde een stelsel van kredietregistratie als bedoeld in artikel 4:32 lid 1 Wft, waarin staat dat "Een aanbieder van krediet neemt deel aan een stelsel van kredietregistratie dat aan alle aanbieders van krediet die gevestigd zijn in een lidstaat toegang biedt onder dezelfde voorwaarden". 

 

Het doel van het door (BKR beheerde) CKI is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Enerzijds beoogt het BKR overkreditering en andere problematische schuldsituaties van particulieren en ondernemers tegen te gaan, anderzijds draagt het BKR voor banken en financiële instellingen bij aan het beperken van de financiële risico’s bij financieringsverstrekking en het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude door particulieren of ondernemers bij hun financieringsaanvraag.

 

Als een particulier of ondernemer een negatieve BKR-registratie heeft, dan is de kans groot dat een bank of financiële instelling geen (hypothecaire) financiering zal verstrekken. De bank of financiële instelling is dan gelet op de wet verplicht om de particulier of ondernemer kosteloos te wijzen op de negatieve BKR-registratie en de gevolgen hiervan voor zijn financieringsaanvraag[5]. Vaak komen particulieren of ondenemers pas bij de financieringsaanvraag erachter dat zij te maken hebben met een negatieve, en wellicht onterechte, BKR-registratie. Dat is dan vaak te laat want de oude woning is dan inmiddels allang verkocht, waardoor u het risico loopt dat u straks geen dak boven uw hoofd heeft.

 

Een negatieve BKR-registratie wordt opgelegd op het moment dat u een achterstand op uw betaalrekening of (hypothecaire) financiering krijgt. In dat geval wordt door banken of andere financiële instellingen bijvoorbeeld een A-codering geplaatst. Afhankelijk van de situatie worden dan de volgende BKR-coderingen geplaatst: A (achterstand), 1 (betalingsregeling), 2 (vordering opgeëist), 3 (bedrag afgeboekt), 4 (consument is onbereikbaar) en H (herstel van betalingsverplichting).

 

Onder bepaalde omstandigheden kan de particulier of ondernemer een onterechte BKR-registratie laten verwijderen. Het is niet verstandig als u direct bezwaar maakt tegen een BKR-registratie vanwege uw wens om deze snel te verwijderen, omdat (a) de kans groot is dat de bank of een andere financiële instelling uw bezwaar direct afwijst waardoor termijnen gaan lopen en (b) u moet eerst uw dossier goed laten bestuderen voordat u zomaar een verzoek doet tot het laten verwijderen van een negatieve BKR-registratie. Banken zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank houden u aan termijnen en deze banken zijn erg kritisch en vaak dan ook niet snel overtuigt van uw verzoek om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Als u dan niet binnen bepaalde termijnen actie onderneemt tegen een BKR-registratie, dan loopt u het risico dat u niets meer kan ondernemen tegen een BKR-registratie.

Welke (onterechte) BKR-registratie wilt u laten verwijderen?

 

Voordat een bank of andere financiële instelling wordt aangeschreven om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen, is het eerst verstandig om te weten met welke soort negatieve BKR-registratie u te maken heeft. Hieronder is een lijst opgenomen van de mogelijke negatieve BKR-coderingen waar u mee te maken kan krijgen:

 

Type BKR-codering

Toelichting

1

Er is een betalingsregeling getroffen

2

De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd

3

Een bedrag is afgeboekt of kwijtgescholden

4

Consument is onbereikbaar

A

Er sprake is van een achterstand

H

Herstel van betalingsverplichting

Toelichting over de BKR-coderingen

 

Een BKR-codering 1, is een negatieve BKR-registratie, dat geplaatst wordt als u voor uw achterstand een betalingsregeling hebt getroffen met de bank en/of financiële instelling waar de achterstand is ontstaan. 

 

Een BKR-codering 2, is een negatieve BKR-registratie, dat geplaatst wordt als de vordering geheel opeisbaar is gesteld door de bank en/of financiële instelling waar u de financieringsovereenkomst heeft gesloten. In de praktijk betekent dit dan dat een incassobureau wordt ingeschakeld die namens de bank en/of financiële instelling het openstaande saldo aan financiering bij u gaat proberen te incasseren.

 

Een BKR-codering 3 wil zeggen dat een bank of finnanciële instelling een bedrag van € 250,- of meer heeft afgeboekt van de openstaande vordering, bijvoorbeeld nadat finale kwijting is verleend en/of het dossier gesloten wordt. Het kan echter ook zijn dat een bank of financiële instelling een (moeilijk) oninbare vordering boekhoudkundig afboekt, omdat zij ervan uitgaat dat de vordering onbetaald gelaten zal blijven. 

 

Een BKR-codering 4 wordt geplaatst als de particulier of ondernemer voor de bank of de financiële instelling onbereikbaar is gebleven, bijvoorbeeld omdat de particulier of ondernemer naar het buitenland vertrokken is of verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven. 

 

Een BKR-codering A betekent dat er sprake is (geweest) van een achterstand in de betalingstermijnen van uw consumptieve, hypothecaire of zakelijke financiering.

 

Een BKR-codering H houdt in dat u de achterstand hetb afgelost en de betalingen door u opnieuw zijn opgepakt. 

 

Let op: in de praktijk komt het voor dat de bovenstaande negatieve BKR-coderingen worden gecombineerd. Als u een negatieve BKR-registratie wilt laten verwijderen, dan moet u ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering betrekking heeft op alle negatieve BKR-coderingen die volgens u onterecht zijn geplaatst en worden gehandhaafd. 

Wanneer wordt een BKR-registratie verwijderd nadat een einddatum is geplaatst?

 

Doorgaans wordt pas als de gehele vordering is voldaan de negatieve BKR-registratie voorzien van een werkelijke einddatum. Hierna zal de negatieve BKR-registratie nog vijf jaar lang zichtbaar zijn in het BKR-register voor andere banken en/of financiële instellingen. Dit betekent dat na de einddatum negatieve BKR-gegevens nog maximaal 5 jaar zichtbaar zullen zijn voor andere banken en/of financiële instellingen. Bijvoorbeeld als u een negatieve BKR-registratie heeft bij ABN AMRO en u doet een aantal jaren laten een nieuwe financieringsaanvraag bij ING, dan kan ING dus zien dat u in het verleden een negatieve BKR-registratie opgelegd heeft gekregen. Na de einddatum zal dit dan meestal nog 5 jaar lang mogelijk kunnen zijn dat een bank inzicht verkrijgt in het kredietverleden van een particulier of ondernemer. 

 

U kunt tussentijds altijd een verzoek doen om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen, maar dan moet u aan de hand van een belangenafweging aantonen dat na een belangenafweging blijkt dat uw belang tot het verwijderen van de onterechte BKR-registratie prevaleert boven een (vermeend) belang van de bank of andere financiële instelling om u in het BKR geregistreerd te houden. De onterechte BKR-registratie kan u dus belemmeren bij het kopen van een huis, het leasen van een auto of het afsluiten van een (hypothecaire) financiering. Vanwege BKR-codering A zien andere banken en/of financiële instellingen u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat wellicht niet (meer) bent. Ook na einde een financiering of het inlossen van een achterstand worden de BKR-gegevens meestal bewaard tot vijf jaar na aflossing van de laatste schuld. Daarna wordt de BKR-registratie door het BKR meestal automatisch verwijderd (ex artikel 14 Algemeen CKI 1 januari 2021).

Wanneer kunt een onterechte BKR-registratie verwijderen?

Banken mogen een BKR-registratie opleggen als voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Bijvoorbeeld: heeft de particulier of ondernemer een controle gehad en/of heeft de bank of financiële instelling een vooraankondigingsbrief gestuurd en/of is het minimumbedrag/termijn van de betalingsachterstand overschreden?

Als niet aan die voorwaarden is voldaan, dan is er mogelijk sprake van een onterechte BKR-registratie en kunt u deze in beginsel laten verwijderen. Ook zijn er gevallen denkbaar waarbij de negatieve BKR-registratie keurig aan de voorwaarden voldoet, maar de betreffende BKR-registratie heel zwaar drukt op uw belangen om bijvoorbeeld een huis te kopen, omdat u geen onderdak heeft of de huurovereenkomst eindigt of u als ondernemer een financiering nodig heeft om de Coronaperiode te overbruggen, want anders gaat u failliet. 

U kunt dan proberen om een BKR-registratie te laten verwijderen als u kan aantonen dat uw belang prevaleert boven het belang van de bank of financiële instelling om u geregistreerd te houden in het CKI. Met de hulp van de advocaat financieel recht kunt u proberen om een dergelijke BKR-registratie te laten verwijderen. De aanpak van hoe u een negatieve BKR-registratie wilt proberen te laten verwijderen, verschilt echter per dossier naar gelang de wensen van de de klant. Daarnaast bent u natuurlijk afhankelijk van de reacties van banken, zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank. Iedere bank heeft haar eigen beleid over het verwijderen van negatieve BKR-registratie.

Hieronder lichten wij de gronden toe op basis waarvan u kunt proberen een onterechte BKR-registratie te (laten) verwijderen.

(A) Onterechte BKR-registratie verwijderen, omdat de technische juistheid discutabel is?

 

Een belangrijke grond om een negatieve (onterechte) BKR-registratie te laten verwijderen is dat de technische juistheid van de registratie ter discussie wordt gesteld. Als er een negatieve (onterechte) BKR-registratie is geplaatst, maar blijkt dat er geen sprake is geweest van een verbintenis en/of overeenkomst tussen de bank en/of de particulier en/of de ondernemer, dan dient de bank de  negatieve (onterechte) BKR-registratie te verwijderen. Indien de bank en negatieve BKR-registratie tóch handhaaft, dan handelt deze in strijd met de AVG. De geschillencommissie BKR heeft hier recentelijk nog een uitspraak over gedaan[6]:

 

"Ten aanzien van de technische juistheid van de registratie oordeelt de Commissie als volgt. De deelnemer kan geen overeenkomst overleggen waaruit blijkt dat het contract door betrokkene is aangegaan. Ook ontbreekt een vooraankondiging voor registratie van de A en een opeisingsbrief. De deelnemer kan de stellingen van betrokkene niet met bewijs weerleggen. Zij beschikt niet over informatie over de overeenkomst met de betrokkene, noch over de betaalachterstand in 2005 en het aantal termijnen dat de betrokkene achter was in betalen. Voorts kan zij geen kopieën overleggen van verstuurde correspondentie, noch een logboek waaruit blijkt welke brieven zijn verzonden en wanneer. Een bewijs van opeising van de vordering ontbreekt eveneens. Het is hierdoor niet mogelijk te toetsen of de registratie juist en actueel is. De deelnemer handelt hierdoor (onder meer) in strijd met artikel 5 lid 1 onder d van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om die reden acht de Commissie de gegevensverwerking in casu in strijd met deze verordening en moet deze worden geschrapt".

 

Als de bank dus niet kan aantonen dat er sprake is van een verbintenis en/of overeenkomst waaruit een verplichting kon worden afgeleid van de particulier en/of de ondernemer aan de bank, dan is de negatieve BKR-registratie onterecht en dient de bank en/of financiële deze te verwijderen.

(B) Onterechte BKR-registratie verwijderen, omdat 'geen vooraankondiging is ontvangen'

 

Voordat een bank en/of financiële instelling overgaat tot registratie van een achterstand, is zij reglementair verplicht daarvoor te waarschuwen door middel van een vooraankondigingsbrief, zodat de particulier en/of ondernemer nog in de gelegenheid wordt gesteld een onterechte BKR-registratie te voorkomen. In beginsel rust op de bank en/of financiële instelling de plicht om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden, indien de particulier en/of ondernemer dat betwist. U kan dan bijvoorbeeld stellen dat zich in het dossier geen brieven bevinden van de betreffende negatieve BKR-registratie. De bank en/of financiële instelling kan hierdoor niet aantonen dat zij de particulier en/of ondernemer heeft gewaarschuwd voor een negatieve BKR-registratie als betaling binnen een gestelde termijn zou uitblijven. Een rechter of de geschillencommissie BKR gaat in dat soort scenario's er meestal vanuit dat geen vooraankondigingsbrieven zijn verstuurd. Op zichzelf is dit niet voldoende om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen, want u daartoe wél meerdere feiten en/of omstandigheden aan te voeren die in zijn totaliteit bezien maken dat de bank en/of financiële instelling de onterechte BKR-registratie moet verwijderen.

(C) Onterechte BKR-registratie verwijderen, omdat 'verbintenis is verjaard'

 

Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis verjaart na 5 jaar vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden (ex artikel 3:307 BW). De bank kan als schuldeiser de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis stuiten door middel van het versturen van een sommatiebrief of door een schriftelijke mededeling waarin de zij ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt (ex artikel 3:317 BW). Door de stuiting gaat er opnieuw een termijn van 5 jaren lopen (ex artikel 3:319 BW). De bank als schuldeiser dient dus aan te tonen dat sommatiebrieven zijn verstuurd aan de schuldenaar, zijnde particulier en/of ondernemer, waaruit blijkt dat deze gewezen is op bijvoorbeeld het (terug)betalen van de achterstand of het uitstaande saldo aan financieringsschuld. Als de bank dat niet kan, dan is de kans groot dat de vordering mogelijk is verjaard. Als een vordering verjaart, dan heeft dat tot gevolg dat de  de vordering niet meer kan worden afgedwongen. Er resteert dan een zogenoemde 'natuurlijke verbintenis' (ex artikel 6:3 BW). De particulier en/of ondernemer die (achteraf) de vordering alsnog voldoet en de schuld dus betaalt, kan deze later echter niet als onverschuldigde betaling van de bank en/of financiële instelling terugvorderen. Als de vordering is verjaard, dan zijn de daaraan verbonden negatieve BKR-coderingen vanaf die datum onterecht. De schuldeiser, die ook financiële instelling is en deelneemt aan het BKR (ex artikel 4:32 BW), dient de vordering uit het BKR door te halen, verdere incassomaatregelen te staken en de BKR-codering te wijzigen door de datum van verjaring als einddatum door te geven aan het BKR. Deze einddatum blijft in beginsel dan nog 5 jaar zichtbaar in het BKR[7].

(D) Onterechte BKR-registratie verwijderen na een 'belangenafweging'

 

Bij de vraag of een negatieve onterechte BKR-registratie verwijderd dient te worden, dient ook een belangenafweging plaats te vinden. De door de particulier en/of ondernemer gestelde bijzondere omstandigheden wegen mee in de zogenaamde proportionaliteitstoets. Die houdt in dat de inbreuk op de belangen van de particulier en/of ondernemer niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de registratie te dienen doel. Het belang van een negatieve BKR-registratie is enerzijds de particulier en/of ondernemer te beschermen tegen het aangaan van financiële verplichtingen, die hij of zij niet kan dragen en anderzijds dat banken middels het kredietregistratiesysteem in staat zijn de gegoedheid en het betaalgedrag van potentiële kredietnemers te toetsen en de afweging kunnen maken geen financiering te verstrekkers aan potentiële wanbetalers. Het hiertegenover staande belang van de particulier en/of ondernemer is dat hij of zij in de gelegenheid is financieringen af te sluiten voor het doen van aankopen of zelfs van een woonhuis en daarin niet wordt belemmerd door een onterechte BKR-registratie die in veel gevallen verhindert dat de particulier en/of ondernemer een krediet kan afsluiten. Voor een geslaagd beroep op disproportionaliteit is vereist dat de particulier en/of ondernemer een belang stelt en zo nodig aantoont, in de vorm van bijvoorbeeld een vanwege de aangevochtenBKR-registratie afgewezen financieringsaanvraag, dat hij heeft bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie. Ook moeten er voldoende (bijzondere) omstandigheden zijn gesteld zodat aannemelijk is dat ondanks de correcte BKR-registratie in dit specifieke geval de particulier en/of ondernemer geen (structurele) wanbetaler is waartegen potentiële kredietverstrekkers of de particulier en/of ondernemer zelf moeten worden beschermd. U moet dus aantonen waarom een negatieve BKR-registratie na een belangenafweging verwijderd dient te worden uit het CKI.

Hoe kunt u een onterechte BKR-registratie laten verwijderen?

Via een in BKR-zaken gespecialiseerd advocatekantoor kunt door middel van het starten van de volgende procedures proberen om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen:

(A) Een procedure bij de geschillencommissie BKR:

 

U kunt een negatieve BKR-registratie laten verwijderen door middel van het starten van een procedure bij de geschillencommissie BKR. Dat heeft als voordeel dat er een deskundige partij naar uw klacht kijkt. De geschillencommissie BKR houdt zich namelijk alleen bezig met zaken waarin particulieren en/of ondernemers een verzoek doen tot het verwijderen van een onterechte BKR-registratie. U dient dan aantonen waarom uw belang om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen, zwaarder weegt dan het belang van de bank om u geregistreerd te houden in het CKI. Er vindt dus in feite een belangenafweging plaats. Iedere uitspraak van de geschillencommissie BKR is dan in overeenstemming met de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het BKR reglement, de AVG en de UAVG. De behandeling van de zaak door de geschillencommissie BKR is in beginsel gratis. U betaalt alleen vooraf een eenmalig bedrag van € 50,00 per klacht zodat deze in behandeling kan worden genomen door de geschillencommissie BKR. Als u in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt u dit bedrag in beginsel vergoed. Daarnaast kunt u tot een bedrag van € 2.270,- aan materiële schadevergoeding vorderen. 

 

Let op: als u schadevergoeding wilt vorderen, dan moet u ook onderbouwen waarom u aanspraak hierop maakt naast het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

(B) Een kort geding procedure bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank:

 

U kunt proberen om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen via het starten van een kort geding procedure bij de rechtbank waarin de bank en/of financiële instelling gevestigd is. Het voordeel ten opzichte van een verzoekschriftprocedure is dat u op korte termijn een spoedoordeel ontvangen over uw verzoek om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Het starten van een kort geding procedure is mogelijk als de zaak overzichtelijk is, niet te complex is en u een spoedeisend belang heeft. Ook hier geldt dat u alleen kans maakt op het verwijderen van een BKR-registratie als de belangenafweging in uw voordeel uitvalt.

 

Let op: spoedeisend belang wil zeggen dat u moet aantonen dat u vanwege een negatieve BKR-registratie in een acuutsituatie bevindt, bijvoorbeeld omdat u huur eindigt en zolang de negatieve BKR-coderingen gehandhaafd worden, het voor u bijzonder lastig wordt om een woning te kopen of te huren.

(C) Een verzoekschriftprocedure bij de bevoegde rechtbank:

 

Om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen is normaliter de aangewezen route om een verzoekschriftprocedure te starten (ex artikel 21 jo. 79 AVG en 35 UAG). Een verzoekschriftprocedure heeft in beginsel meer waarborgen dan een kort geding procedure of een procedure bij de geschillencommissie BKR, maar het duurt wel wat langer. Ook kan er gedurende een verzoekschriftprocedure altijd om een voorlopige voorziening (spoedoordeel) worden gevraagd. Gedurende deze procedure heeft u in beginsel wél meer mogelijkheden om een belangenafweging te plaatsen, bijvoorbeeld door het horen van getuigen. U maakt in dat geval in beginsel dan een grotere kans om een belangenafweging in uw voordeel te laten uitvallen. Als u een procedure bij de rechtbank start, dan dient u binnen 6 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van de negatieve (onterechte) BKR-registratie heeft ontvangen een gerechtelijke procedure te starten. Wanneer u dat niet tijdig doet, dan kunt u later niet ontvankelijk worden verklaard uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u ook een hoge proceskostenveroordeling krijgen. Bij de geschillencommissie BKR geldt dat u binnen 8 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van een negatieve (onterechte) BKR-registratie hebt ontvangen een procedure dient te starten. De kosten voor het starten van een dergelijke procedure zijn doorgaans laag, maar als uw verzoek wordt toegewezen dan heeft u mogelijk wel recht op een compensatie van de proceskosten. Echter, als uw verzoek wordt afgewezen, dan dient in beginsel ook de proceskosten van de wederpartij te betalen.

 

Let op: de naleving van de bovengenoemde termijnen is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?
 

Heeft u hulp nodig bij het laten verwijderen van een (onterechte) BKR-registratie bij ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Deze advocaat is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

[1] BKR-registratie staat voor Bureau Krediet Registratie. De Bureau Krediet Registratie registreert en beheert financieringen en de BKR registraties en coderingen, waar banken en/of andere financiële instellingen bij aangesloten zijn.

[2] Banken zoals ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V., Volksbank N.V. of coöperatieve Rabobank U.A.

[3] zie artikel 1:1 Wft.

[4] CKI staat voor Centraal krediet Informatiesysteem. Dit is het systeem waar alle financieringen geregistreerd worden.

[5] zie artikel 4:32 lid 2 Wft.

[6] Geschillencommissie BKR, nr. 19.10 van 20 mei 2019; zie ook: Uitspraak van de Geschillencommissie BKR, nr. 20.06 van 25 februari 2020.

[7] Geschillencommissie Kifid van 23 maart 2017, nr. 2017-202; zie ook: uitspraak Geschillencommissie BKR van 20 mei 2019, nr. 19.12.

^ Naar boven