Onterechte BKR-registratie verwijderen? l Advocaat mr. Bonaparte

Heeft u hulp nodig van een advocaat bij het verwijderen van een onterechte BKR-registratie zodat u een (hypothecaire) financiering verstrekt kan krijgen voor het kopen van een woning, het leasen van een auto of het uitbreiden uw onderneming, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Waarom wordt een negatieve BKR-registratie opgelegd?

 

Banken en/of andere financiële instellingen[1]. die kredieten en/of (hypothecaire) financieringen verstrekken aan particulieren of ondernemers worden op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gekwalificeerd als aanbieders van (hypothecair) krediet[2]Banken zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank zijn als kredietaanbieders verplicht aangesloten bij het CKI[3]. Het CKI is een stelsel van kredietregistratie dat beheerd wordt door het Bureau Krediet Registratie (BKR).

 

Het BKR[4] houdt dus in feite een overzicht bij van de door banken geregistreerde kredieten en/of hypothecaire financieringen. Dit overzicht wordt ook wel aangeduid als het BKR-register. Het doel van het BKR-register is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Enerzijds beoogt het BKR overkreditering en andere problematische schuldsituaties van particulieren en ondernemers tegen te gaan. Anderzijds draagt het BKR voor banken en financiële instellingen bij aan het beperken van de financiële risico’s bij financieringsverstrekking en het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude door particulieren of ondernemers bij hun financieringsaanvraag.

 

Op het moment dat een bank een (hypothecaire) financieringsaanvraag binnenkrijgt van een particulier en/of ondernemer, kunnen zij door middel van het inzien van het BKR-register dus controleren of er lopende of beëindigde kredieten en/of financieringen zijn. Per krediet en/of financiering kunnen banken verder zien om wat voor soort krediet of financiering het gaat, wat de hoogte is van het bedrag aan krediet of financiering en zij krijgen inzicht in eventuele limieten of looptijden hiervan. Tot slot kunnen banken informatie opvragen over het betaalgedrag van de particulier en/of ondernemer, zoals (herstelde) achterstanden of andere negatieve BKR-registraties. 

 

Tip: verdiept u zich eerst in het systeem van het BKR voordat u een verzoek doet tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie via een advocaat.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve BKR-registratie? 

 

Als u een negatieve BKR-registratie heeft, dan is de kans groot dat een bank of financiële instelling u geen krediet of (hypothecaire) financiering zal verstrekken. De bank of financiële instelling is dan gelet op de wet verplicht om u kosteloos te wijzen op de negatieve BKR-registratie en de gevolgen hiervan voor uw financieringsaanvraag[5].

 

De afwijzing van een krediet of (hypothecaire) financieringsaanvraag is vaak problematisch en de timing is vaak slecht. Particulieren doen meestal een financieringsaanvraag voor het kopen van een nieuwe woning nadat hun oude woning reeds verkocht en geleverd is. Banken zijn dan vaak niet bereid om een (hypothecaire) financiering te verstrekken zolang de negatieve BKR-registratie niet verwijderd is. U loopt dan het risico geen dak boven uw hoofd te hebben doordat de huurmarkt ook niet makkelijk te betreden is vanwege de hoge huurprijzen en de lange wachtlijsten. 

 

Ondernemers die plannen hebben om uit te breiden kunnen deze niet uitvoeren zonder het verkrijgen van een krediet of financiering. Voor ondernemers werkt een negatieve BKR-registratie dus zeer beperkend. Vooral als de negatieve BKR-registratie onterecht is en de bank niet bereid is om mee te werken aan een oplossing. 

 

Een negatieve BKR-registratie heeft ook gevolgen als u een krediet wilt afsluiten voor het kopen of leasen van een auto. Bij het leasen van een auto kan dat soms erg problematisch zijn omdat de auto in de meeste gevallen door de leasemaatschappij is ingekocht en u mogelijk risico loopt een boete opgelegd te krijgen van de leasemaatschappij als u de auto niet afneemt. De gevolgen van de negatieve BKR-registratie kunnen dus bepalend zijn voor uw belang om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen met behulp van een advocaat. 

 

Tip: als u een advocaat benadert zet van te voren dan uw belangrijkste argumenten op rij waarom u vindt dat de bank uw negatieve BKR-registratie dient te verwijderen zodat u deze samen met uw advocaat kan bespreken.

Welke negatieve BKR-registraties worden geplaatst?

 

ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank of een andere bank plaatsen een negatieve BKR-registratie als er sprake is van een achterstand op uw betaalrekening of bent gestopt met betalen van uw lasten van uw (hypothecaire) financiering. Afhankelijk van het betaalgedrag worden dan de volgende BKR-coderingen geplaatst. Hieronder is een lijst opgenomen van de negatieve BKR-coderingen waar u mogelijk mee te maken kan krijgen:

 

Type BKR-codering

Toelichting

1

Er is een betalingsregeling getroffen

2

De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd

3

Een bedrag is afgeboekt of kwijtgescholden

4

Consument is onbereikbaar

A

Er sprake is van een achterstand

H

Herstel van betalingsverplichting

 

Een BKR-codering 1, is een negatieve BKR-registratie, dat geplaatst wordt als u voor uw achterstand een betalingsregeling hebt getroffen met de bank en/of financiële instelling waar de achterstand is ontstaan.

 

Een BKR-codering 2, is een negatieve BKR-registratie, dat geplaatst wordt als de vordering geheel opeisbaar is gesteld door de bank en/of financiële instelling waar u de financieringsovereenkomst heeft gesloten. In de praktijk betekent dit dan dat een incassobureau wordt ingeschakeld die namens de bank en/of financiële instelling het openstaande saldo aan financiering bij u gaat proberen te incasseren.

 

Een BKR-codering 3 wil zeggen dat een bank of finnanciële instelling een bedrag van € 250,- of meer heeft afgeboekt van de openstaande vordering, bijvoorbeeld nadat finale kwijting is verleend en/of het dossier gesloten wordt. Het kan echter ook zijn dat een bank of financiële instelling een (moeilijk) oninbare vordering boekhoudkundig afboekt, omdat zij ervan uitgaat dat de vordering onbetaald gelaten zal blijven.

 

Een BKR-codering 4 wordt geplaatst als de particulier of ondernemer voor de bank of de financiële instelling onbereikbaar is gebleven, bijvoorbeeld omdat de particulier of ondernemer naar het buitenland vertrokken is of verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven.

 

Een BKR-codering A betekent dat er sprake is (geweest) van een achterstand in de betalingstermijnen van uw consumptieve, hypothecaire of zakelijke financiering.

 

Een BKR-codering H houdt in dat u de achterstand hetb afgelost en de betalingen door u opnieuw zijn opgepakt.

 

Let op: in de praktijk komt het voor dat de bovenstaande negatieve BKR-coderingen worden gecombineerd. Als u een negatieve BKR-registratie wilt laten verwijderen, dan moet u ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering betrekking heeft op alle negatieve BKR-coderingen die volgens u onterecht zijn geplaatst en worden gehandhaafd.

 

Om erachter te komen of u een negatieve BKR-registratie heeft en/of voordat u een verzoek tot het verwijderen van uw negatieve BKR-registratie, is het eerst verstandig om uw kredietoverzicht op te vragen. In uw kredietoverzicht kunt u dan zien voor welk krediet of financiering en voor welke periode een negatieve BKR-registratie geplaatst is. U kunt uw kredietoverzicht en gegevens binnen het BKR relatief makkelijk en snel opvragen via de website van het BKR, te raadplegen via www.bkr.nl. 

 

Tip: vraag eerst een kredietoverzicht via het BKR op en stuur deze naar de advocaat voordat u contact met hem opneemt zodat hij in een oogopslag kan zien welke BKR-registraties u heeft.

Wordt een negatieve BKR-registratie verwijderd als een einddatum is geplaatst?

 

Doorgaans wordt pas als de gehele vordering is voldaan de negatieve BKR-registratie voorzien van een werkelijke einddatum. Hierna zal de negatieve BKR-registratie met de einddatum nog vijf jaar lang zichtbaar zijn in het BKR-register voor andere banken en/of financiële instellingen. In de praktijk verstrekken banken zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank geen krediet of (hypothecaire) fiannciering in de vijf jaren nadat een einddatum is geplaatst. Dat kan pas zodra de 5 jaren zijn verstreken, want hierna worden de negatieve BKR-registratie door het BKR meestal automatisch verwijderd (ex artikel 14 Algemeen CKI 1 januari 2021). Dit lichten wij nog hierna toe met een praktijkvoorbeeld.

 

Meneer X heeft in het verleden een negatieve BKR-registratie gekregen door Rabobank voor een doorlopende financiering die hij op 2 mei 2017 volledig heeft afgelost. Rond die datum heeft Rabobank ook werkelijke einddatum geplaatst bij de negatieve BKR-registratie, die in beginsel dus vanaf 2 mei 2017 nog 5 jaren zichtbaar zal in het BKR. Als meneer X in 2020 een nieuwe financieringsaanvraag doet bij ING, dan kan ING dus zien dat meneer X in het verleden een negatieve BKR-registratie opgelegd heeft gekregen van de Rabobank. ING zal dan geen krediet of (hypothecaire) financiering aan meneer X verstrekken zolang de 5 jaren niet zijn verstreken en/of Rabobank niet bereid is om gedurende die 5 jaren de negatieve BKR-registratie uit BKR te verwijderen.

 

Tip: controleer eerst of een einddatum is geplaatst als u de achterstand en het krediet heeft afgelost. 

Tussentijdse verzoek tot verwijderen van een negatieve BKR-registratie doen?

 

Nadat een einddatum is geplaatst voor de negatieve BKR-registratie zal deze in beginsel dus nog 5 jaar zichtbaar zijn in het BKR zodat andere banken niet bereid zijn om aan u een krediet of een (hypothecaire) financiering te verstrekken. Als u niet langer kan wachten met het kopen van een huis, het uitbreiden van uw onderneming of het leasen van een auto, dan kunt tussentijds een verzoek om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Dit zal echter geen makkelijke opgave zijn, omdat banken slechts in zeer uitzonderlijke situaties over zullen gaan tot vroegtijdig verwijderen van een negatieve BKR-registratie. 

 

Vanwege BKR-codering A zien andere banken en/of financiële instellingen u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat wellicht niet (meer) bent. U beschikt bijvoorbeeld al een aantal jaren over een stabiele financiële positie. U kunt dan proberen om een negatieve BKR-registratie tussentijds te laten verwijderen, mits u aan de hand van een belangenafweging kunt aantonen dat uw belang tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie prevaleert boven een (vermeend) belang van de bank of andere financiële instelling om u in het BKR geregistreerd te houden.

 

Tip: voordat u een advocaat benadert om tussentijds een verzoek tot verwijdering te doen is het verstandig dat u eerst inzichtelijk maakt wat uw belang bij verwijdering van de negatieve BKR-registratie is.

Wanneer kunt u een onterechte BKR-registratie via een advocaat verwijderen?

Banken mogen een negatieve BKR-registratie opleggen als voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Het komt soms voor dat een negatieve BKR-registratie onterecht is geplaatst, omdat er bijvoorbeeld geen sprake was van een achterstand. U kunt bijvoorbeeld met rekeningafschriften aantonen dat u altijd stipt en volledig aan uw verplichtingen heeft voldaan. Een negatieve BKR-registraite kan ook onterecht zijn als de bank u van te voren niet een vooraankondigingsbrief heeft gestuurd of de vordering waarvoor de BKR-registratie is geplaatst allang is verjaard. In die gevallen kunt u proberen om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen.

Daarnaast zijn er gevallen denkbaar waarbij de negatieve BKR-registratie keurig aan de voorwaarden voldoet, maar de betreffende BKR-registratie heel zwaar drukt op uw belangen om bijvoorbeeld een huis te kopen, omdat u geen onderdak heeft of de huurovereenkomst eindigt, u als ondernemer een financiering nodig heeft om de Coronaperiode te overbruggen, want anders gaat u failliet of u wilt een auto leasen want die heeft u nodig om uw werk te kunnen doen. U kunt dan proberen om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen als u kan aantonen dat uw belang prevaleert boven het belang van de bank of financiële instelling om u geregistreerd te houden in het BKR.

Met de hulp van een advocaat kunt u proberen om een dergelijke BKR-registratie te laten verwijderen. De aanpak van hoe u een negatieve BKR-registratie wilt proberen te laten verwijderen, verschilt echter per dossier naar gelang de wensen van de de klant. Daarnaast bent u natuurlijk afhankelijk van de reacties van banken. Banken zoals ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank hanteren ieder een eigen beleid over het verwijderen van negatieve BKR-registraties.

Hieronder lichten wij een aantal van bovengenoemde gronden toe op basis waarvan u kunt proberen een onterechte BKR-registratie te (laten) verwijderen.

(A) Onterechte BKR-registratie verwijderen, omdat de technische juistheid discutabel is?

 

Een belangrijke grond om een negatieve (onterechte) BKR-registratie te laten verwijderen is dat de technische juistheid van de registratie ter discussie wordt gesteld. Als er een negatieve (onterechte) BKR-registratie is geplaatst, maar blijkt dat er geen sprake is geweest van een verbintenis en/of overeenkomst tussen de bank en/of de particulier en/of de ondernemer, dan dient de bank de negatieve (onterechte) BKR-registratie te verwijderen. Indien de bank en negatieve BKR-registratie tóch handhaaft, dan handelt deze in strijd met de AVG. De geschillencommissie BKR heeft hier recentelijk nog een uitspraak over gedaan[6]:

 

"Ten aanzien van de technische juistheid van de registratie oordeelt de Commissie als volgt. De deelnemer kan geen overeenkomst overleggen waaruit blijkt dat het contract door betrokkene is aangegaan. Ook ontbreekt een vooraankondiging voor registratie van de A en een opeisingsbrief. De deelnemer kan de stellingen van betrokkene niet met bewijs weerleggen. Zij beschikt niet over informatie over de overeenkomst met de betrokkene, noch over de betaalachterstand in 2005 en het aantal termijnen dat de betrokkene achter was in betalen. Voorts kan zij geen kopieën overleggen van verstuurde correspondentie, noch een logboek waaruit blijkt welke brieven zijn verzonden en wanneer. Een bewijs van opeising van de vordering ontbreekt eveneens. Het is hierdoor niet mogelijk te toetsen of de registratie juist en actueel is. De deelnemer handelt hierdoor (onder meer) in strijd met artikel 5 lid 1 onder d van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om die reden acht de Commissie de gegevensverwerking in casu in strijd met deze verordening en moet deze worden geschrapt".

 

Als de bank dus niet kan aantonen dat er sprake is van een verbintenis en/of overeenkomst waaruit een verplichting kon worden afgeleid van de particulier en/of de ondernemer aan de bank, dan is de negatieve BKR-registratie onterecht en dient de bank en/of financiële instelling deze negatieve BKR-registratie te verwijderen.

 

Tip: controleer van te voren of er nog een bedrag open staat bij de bank voordat u een advocaat inschakelt om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen.

(B) Onterechte BKR-registratie verwijderen, omdat 'geen vooraankondiging is ontvangen'

 

Voordat een bank en/of financiële instelling overgaat tot registratie van een achterstand, is zij reglementair verplicht daarvoor te waarschuwen door middel van een vooraankondigingsbrief, zodat de particulier en/of ondernemer nog in de gelegenheid wordt gesteld een negatieve BKR-registratie te voorkomen.

 

In beginsel rust op de bank en/of financiële instelling de plicht om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden als de particulier en/of ondernemer het ontvangen van een vooraankondigingsbrief betwist. U kunt dan bijvoorbeeld stellen dat zich in het dossier geen brieven bevinden van de betreffende negatieve BKR-registratie. De bank en/of financiële instelling kan hierdoor niet aantonen dat zij de particulier en/of ondernemer heeft gewaarschuwd voor een negatieve BKR-registratie als betaling binnen een gestelde termijn zou uitblijven. Een rechter of de geschillencommissie BKR gaat in dat soort scenario's er meestal vanuit dat geen vooraankondigingsbrieven zijn verstuurd.

 

Op zichzelf is de enkele omstandigheid dat (niet tijdig) een vooraankondigingsbrief is verstuurd niet voldoende om een negatieve BKR-registratie te verwijderen. U dient daartoe wél meerdere feiten en/of omstandigheden aan te voeren die in zijn totaliteit bezien maken dat de bank de onterechte BKR-registratie behoort te verwijderen.

 

Tip: verzamel alle correpondentie die tussen u en de bank is gewezen en controleer of hiertussen een brief staat waarin u gewaarschuwd voor een negatieve BKR-registratie als u de achterstand niet tijdig voldoent. 

 

(C) Onterechte BKR-registratie verwijderen na een 'belangenafweging'

 

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat particulieren en ondernemers worden belemmerd door een (onterechte) BKR-registratie van een financiële instelling of een bank. Bijvoorbeeld omdat u vanwege de negatieve BKR-registratie niet, althans slechts onder zeer verzwarende voorwaarden een (hypothecaire) financiering verstrekt kan krijgen voor het kopen van een huis of voor het financieren van de zakelijke activiteiten van uw onderneming of het leasen van een auto.

 

Hoe zit het dan met de belangenafweging? 

 

Banken hanteren een proportionaliteitstoets als een verzoek wordt gedaan tot het verwijderen van een negatieve of onterechte BKR-registratie.

 

Bij de vraag of een negatieve onterechte BKR-registratie verwijderd dient te worden, dient ook een belangenafweging plaats te vinden. Als u kan aantonen dat u uw belang bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie zwaarder weegt dan het belang van de bank om u te houden aan een (onterechte) negatieve BKR-registratie, dan kunt u proberen om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen.

 

De door de particulier en/of ondernemer gestelde bijzondere omstandigheden wegen mee in de zogenaamde proportionaliteitstoets. Die houdt in dat de inbreuk op de belangen van de particulier en/of ondernemer niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de registratie te dienen doel.

 

Het belang van een negatieve BKR-registratie is enerzijds de particulier en/of ondernemer te beschermen tegen het aangaan van financiële verplichtingen, die hij of zij niet kan dragen en anderzijds dat banken middels het kredietregistratiesysteem in staat zijn de gegoedheid en het betaalgedrag van potentiële kredietnemers te toetsen en de afweging kunnen maken geen financiering te verstrekkers aan potentiële wanbetalers.

 

Het hiertegenover staande belang van de particulier en/of ondernemer is dat hij of zij in de gelegenheid is financieringen af te sluiten voor het doen van aankopen of zelfs van een woonhuis en daarin niet wordt belemmerd door een onterechte BKR-registratie die in veel gevallen verhindert dat de particulier en/of ondernemer een krediet kan afsluiten.

 

Voor een geslaagd beroep op disproportionaliteit is vereist dat de particulier en/of ondernemer een belang stelt en zo nodig aantoont, in de vorm van bijvoorbeeld een vanwege de aangevochten BKR-registratie afgewezen financieringsaanvraag, dat hij heeft bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie. Ook moeten er voldoende (bijzondere) omstandigheden zijn gesteld zodat aannemelijk is dat ondanks de correcte BKR-registratie in dit specifieke geval de particulier en/of ondernemer geen (structurele) wanbetaler is waartegen potentiële kredietverstrekkers of de particulier en/of ondernemer zelf moeten worden beschermd. U moet dus aantonen waarom een negatieve BKR-registratie na een belangenafweging verwijderd dient te worden uit het CKI.

 

Een bank zal een negatieve BKR-registratie alleen verwijderen als na een belangenafweging blijkt dat handhanving van de negatieve BKR-registratie disproportioneel is op basis van de door u aangevoerde bijzondere omstandigheden. 

Hoe kunt u een onterechte BKR-registratie laten verwijderen?

 

Via een in BKR-zaken gespecialiseerd advocatekantoor kunt door middel van het starten van de volgende procedures proberen om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen:

(A) Een procedure bij de geschillencommissie BKR:

 

U kunt een negatieve BKR-registratie laten verwijderen door middel van het starten van een procedure bij de geschillencommissie BKR. Dat heeft als voordeel dat er een deskundige partij naar uw klacht kijkt. De geschillencommissie BKR houdt zich namelijk alleen bezig met zaken waarin particulieren en/of ondernemers een verzoek doen tot het verwijderen van een onterechte BKR-registratie. U dient dan aantonen waarom uw belang om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen, zwaarder weegt dan het belang van de bank om u geregistreerd te houden in het CKI. Er vindt dus in feite een belangenafweging plaats. Iedere uitspraak van de geschillencommissie BKR is dan in overeenstemming met de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het BKR reglement, de AVG en de UAVG. De behandeling van de zaak door de geschillencommissie BKR is in beginsel gratis. U betaalt alleen vooraf een eenmalig bedrag van € 50,00 per klacht zodat deze in behandeling kan worden genomen door de geschillencommissie BKR. Als u in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt u dit bedrag in beginsel vergoed. Daarnaast kunt u tot een bedrag van € 2.270,- aan materiële schadevergoeding vorderen. 

 

Let op: als u schadevergoeding wilt vorderen, dan moet u ook onderbouwen waarom u aanspraak hierop maakt naast het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

(B) Een kort geding procedure bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank:

 

U kunt proberen om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen via het starten van een kort geding procedure bij de rechtbank waarin de bank en/of financiële instelling gevestigd is. Het voordeel ten opzichte van een verzoekschriftprocedure is dat u op korte termijn een spoedoordeel ontvangen over uw verzoek om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Het starten van een kort geding procedure is mogelijk als de zaak overzichtelijk is, niet te complex is en u een spoedeisend belang heeft. Ook hier geldt dat u alleen kans maakt op het verwijderen van een BKR-registratie als de belangenafweging in uw voordeel uitvalt.

 

Let op: spoedeisend belang wil zeggen dat u moet aantonen dat u vanwege een negatieve BKR-registratie in een acuutsituatie bevindt, bijvoorbeeld omdat u huur eindigt en zolang de negatieve BKR-coderingen gehandhaafd worden, het voor u bijzonder lastig wordt om een woning te kopen of te huren.

(C) Een verzoekschriftprocedure bij de bevoegde rechtbank:

 

Om een onterechte BKR-registratie te laten verwijderen is normaliter de aangewezen route om een verzoekschriftprocedure te starten (ex artikel 21 jo. 79 AVG en 35 UAG). Een verzoekschriftprocedure heeft in beginsel meer waarborgen dan een kort geding procedure of een procedure bij de geschillencommissie BKR, maar het duurt wel wat langer. Ook kan er gedurende een verzoekschriftprocedure altijd om een voorlopige voorziening (spoedoordeel) worden gevraagd. Gedurende deze procedure heeft u in beginsel wél meer mogelijkheden om een belangenafweging te plaatsen, bijvoorbeeld door het horen van getuigen. U maakt in dat geval in beginsel dan een grotere kans om een belangenafweging in uw voordeel te laten uitvallen. Als u een procedure bij de rechtbank start, dan dient u binnen 6 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van de negatieve (onterechte) BKR-registratie heeft ontvangen een gerechtelijke procedure te starten. Wanneer u dat niet tijdig doet, dan kunt u later niet ontvankelijk worden verklaard uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u ook een hoge proceskostenveroordeling krijgen. Bij de geschillencommissie BKR geldt dat u binnen 8 weken nadat u een afwijzend reactie op uw verzoek tot ongedaanmaking van een negatieve (onterechte) BKR-registratie hebt ontvangen een procedure dient te starten. De kosten voor het starten van een dergelijke procedure zijn doorgaans laag, maar als uw verzoek wordt toegewezen dan heeft u mogelijk wel recht op een compensatie van de proceskosten. Echter, als uw verzoek wordt afgewezen, dan dient in beginsel ook de proceskosten van de wederpartij te betalen.

 

Let op: de naleving van de bovengenoemde termijnen is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?
 

Heeft u hulp nodig bij het laten verwijderen van een onterechte en/of negatieve BKR-registratie bij ING, ABN AMRO, Volksbank en/of Rabobank of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Deze advocaat is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

[1] Banken zoals ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V., Volksbank N.V. of coöperatieve Rabobank U.A.

[2] zie artikel 1:1 Wft.

[3] CKI staat voor Centraal krediet Informatiesysteem. Dit is het systeem waar alle financieringen geregistreerd worden.

[4] BKR-registratie staat voor Bureau Krediet Registratie. De Bureau Krediet Registratie registreert en beheert financieringen en de BKR registraties en coderingen, waar banken en/of andere financiële instellingen bij aangesloten zijn.

[5] zie artikel 4:32 lid 2 Wft.

[6] Geschillencommissie BKR, nr. 19.10 van 20 mei 2019; zie ook: Uitspraak van de Geschillencommissie BKR, nr. 20.06 van 25 februari 2020

 

© 2022 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven