WHOA-procedure starten

Kampt uw onderneming met financiële problemen en bent u van plan om een WHOA-procedure te starten? Neem dan contact op met advocaat mr. Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. In dit artikel komen alle ins en outs over het starten een WHOA-procedure aan bod.

Wat is een WHOA-procedure?

WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord. Ondernemingen kunnen een WHOA-procedure starten om hun schulden te herstructureren. Dat gebeurt door het aanbieden van een onderhands akkoord. De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren). De goedkeuring ervan is bindend voor alle betrokkenen. De schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd kunnen toch aan de goedkeuring worden gebonden. Dit noemt men een dwangakkoord. Op deze manier wordt een faillissement van de onderneming voorkomen. Neem contact met ons op voor het starten van een WHOA-procedure. 

Waarom is het verstandig om een WHOA-procedure starten?

De WHOA ziet met name op levensvatbare ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken. Deze ondernemingen beschikken meestal nog wel over rendabele bedrijfsactiviteiten of bedrijfsonderdelen. Daarom komen ze in aanmerking voor de WHOA. De WHOA kan ook van toepassing zijn op ondernemingen met weinig tot geen overlevingskansen. Deze ondernemingen kunnen ook een WHOA-procedure starten. Zij kunnen dan door een schuldregeling de bedrijfsvoering gecontroleerd afwikkelen. De onderneming moet dan wel aantonen dat de crediteuren bij een WHOA-procedure een beter resultaat behalen dan bij de afwikkeling in een faillissement. Neem contact met ons op voor het starten van een WHOA-procedure.

De voorwaarden voor het starten van een WHOA-procedure

De schuldenaar dient in de toestand te verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij binnen afzienbare tijd failliet gaat. Dit betekent dat de onderneming nog wel in staat moet zijn om de lopende verplichtingen na te komen. Als dat niet zo is, dan verkeert de schuldenaar feitelijk in een faillissementssituatie. De ondernemer doet er verstandig aan om het faillissement aan te vragen. Het starten van een WHOA-procedure heeft dan weinig zin.

De gevolgen van een WHOA-procedure

De rechten van schuldeisers en aandeelhouders kunnen bij het starten van een WHOA-procedure wijzigen. Bij crediteuren kan gedacht worden aan gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden. Of het omzetten van schulden in aandelenkapitaal. Er treedt dan verwatering van de aandelen op. Bij aandeelhouders kan gedacht worden aan het intrekken van de aandelen van een of meerdere aandeelhouders. Of het uitgeven van aandelen tegen de wil van een of meerdere aandeelhouders. De ondernemer mag de rechten van de werknemers niet aantasten. Hij zal de werknemers altijd moeten betalen.

De rechten van de betrokkenen in de WHOA-procedure

De crediteuren worden eerst in verschillende klassen ingedeeld. De schuldeisers met gelijke rechten worden in dezelfde klasse ingedeeld. Alleen de schuldeisers, van wie de rechten zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is, worden in aparte klassen ingedeeld. De crediteuren ontvangen bij iedere klasse een voorstel. Vervolgens stemmen zij in de klasse afzonderlijk over het akkoord. De klassen:

 

Klasse 1: De preferente schuldeisers (Belastingdienst);
Klasse 2: De banken met zekerheidsrechten, zoals het recht van pand en hypotheek;
Klasse 3: De schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud (leveranciers); en
Klasse 4: De schuldeisers met een concurrente vordering (handelscrediteuren en kostencrediteuren).
Klasse 5:Voor de aandeelhouders geldt een soortgelijke regeling,

Wanneer komt een akkoord in de WHOA tot stand?

De groep schuldeisers die binnen hun klasse voor het akkoord hebben gestemd moeten ten minste twee/derde van het totaalbedrag aan vorderingen vertegenwoordigen. De rechtbank kan de regeling goedkeuren als één klasse heeft ingestemd met de aangeboden schuldregeling. Het akkoord geldt dan voor alle crediteuren van wie de rechten zijn gewijzigd. Voor aandeelhouders geldt een soortgelijke regeling. Het is dan bepalend of de aandeelhouders die instemmen samen tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal binnen de klasse die hun stem hebben uitgebracht vertegenwoordigen. Voor de stemuitslag wordt enkel gekeken naar degenen die daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht. Daarmee voorkomt de ondernemer dat wegblijvende stemmers de kansen op het slagen van een schuldregeling kunnen verkleinen of verhinderen. Neem contact met ons op voor het starten van een WHOA-procedure.

Wat als niet alle klassen instemmen met het akkoord?

De rechter wijst dan het homologatieverzoek in beginsel af. De rechter kan dit ook afwijzen als de schuldeisers bij een WHOA slechter af zijn dan in een faillissement. De wettelijke rangorde waarbinnen schuldeisers verhaal kunnen nemen op de schuldenaar dient namelijk te worden nageleefd. Een voorbeeld: de Belastingdienst die bij een faillissement van de onderneming bedrag X ontvangt zou in de aangeboden schuldregeling bedrag X minus Y ontvangen. In dat geval is niet voldaan aan het vereiste dat de crediteur beter af is dan in een faillissement. Neem direct contact met ons op als u voornemens bent om een WHOA-procedure te starten.

Hoe kan men voorkomen dat schuldeisers slechter af zijn dan in een faillissement?

De crediteuren en aandeelhouders van wie de rechten worden gewijzigd dienen bij het starten van een WHOA-procedure beter af te zijn dan in een faillissement. Daarom is het van belang te weten hoe hoog de liquidatiewaarde van de activa is en hoe hoog de reorganisatiewaarde van de onderneming is. De reorganisatiewaarde is de waarde van de onderneming na het aanbieden en slagen van het akkoord. Aan de hand van deze waardes kan berekend worden of betrokkenen beter of slechter af zijn dan in een faillissement. U kunt deskundigen inschakelen om deze waardes te taxeren.

Het akkoord aan een beperkte groep vennoten of crediteuren aanbieden?

De ondernemer biedt meestal een akkoord aan aan al zijn crediteuren. Hij kan het akkoord ook beperken tot een bepaalde groep crediteuren of vennoten. De ondernemer kan dit bijvoorbeeld doen door de vorderingen van concurrente handelscrediteuren niet in de schuldregeling te betrekken. Deze schulden worden dan volledig betaald. De ondernemer kiest of hij de WHOA-procedure voor een regeling openbaar of besloten wil starten. Een openbare WHOA-procedure wordt op het internet gepubliceerd. Een besloten WHOA-procedure niet. Het voordeel daarvan is dat de ondernemer eventuele negatieve publiciteit over de ontstane financiële problemen kan voorkomen. Vaak gaat het dan alleen om herstructurering van de door banken verstrekte financieringen.

Kunt u een advocaat een WHOA-procedure laten starten?

De ondernemer kan een advocaat inschakelen voor het starten van een WHOA-procedure. De advocaat dient dan namens de schuldenaar een WHOA-verzoek in bij de rechtbank. De advocaat stelt dan namens de schuldenaar een verzoekschrift op en dient dit verzoekschrift in bij de rechtbank. In een later stadium biedt hij namens de schuldenaar een akkoord aan. De advocaat kan ook verzoeken tot benoeming van een herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige gaat dan in plaats van de advocaat een akkoord aanbieden. Neem contact met ons op voor het starten van een WHOA-procedure.

Kunt u de herstructureringsdeskundige een akkoord laten aanbieden?

De schuldenaar, crediteuren, vennoten of de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de onderneming kan bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De rechtbank benoemt dan een herstructureringsdeskundige. De kosten van de herstructureringsdeskundige komen doorgaans voor rekening van de verzoekende partij. De ondernemer kiest er soms bewust voor om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Dat doet hij om vertrouwen van de betrokken crediteuren en vennoten te winnen. Hiermee vergroot hij de slagingskans van de WHOA. De ondernemer voorkomt op deze manier ook de schijn van belangenverstrengeling. De schuldenaar kan wel de herstructureringsdeskundige vragen om een schuldregeling aan de stemgerechtigde crediteuren voor te leggen. Uiteindelijk beslist de herstructureringsdeskundige.

Vragen over het starten van een WHOA-procedure?

Neem dan contact op met advocaat mr. Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven