Zorgplicht beleggingsadvies

U wilt uw adviseur aansprakelijk stellen wegens schending van de zorgplicht bij beleggingsadvies? Neem dan contact op met de advocaat de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl

Waarom een zorgplicht bij beleggingsadvies? 

 

Beleggen is een essentieel onderdeel van financiële planning en vermogensopbouw voor velen. Of je nu een beginnende belegger bent of een doorgewinterde professional, het is cruciaal om te begrijpen dat beleggen risico's met zich meebrengt. Om beleggers te beschermen en ervoor te zorgen dat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen, is er een concept dat centraal staat in de wereld van financiële dienstverlening: de zorgplicht bij beleggingsadvies. Beleggers die beleggingsadvies hebben gekregen genieten in beginsel de hoogste bescherming onder de wet. In dit artikel zullen we de zorgplicht bij beleggingsadvies verkennen, wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Het begrip “Beleggingsadvies’’

 

Voordat kan worden bepaald of een belegger de hoogste mate van bescherming geniet, moet eerst worden bepaald of er daadwerkelijk sprake is van beleggingsadvies. Het begrip “beleggingsadvies’’ is als zodanig niet in de Wft nader uitgewerkt. Wel valt het geven van beleggingsadvies onder de reikwijdte van adviseren in de Wft. Gelet op artikel 1:1 wordt onder adviseren verstaan: ‘’het in de uitoefening van beroep of bedrijf aanbevelen van één of meer specifieke financiële producten a. (….); of b. Bestaande uit premiepensioenvorderingen, verzekeringen of meer specifieke financiële instrumenten aan de cliënt’’. Voor een specifieke definitie van beleggingsadvies moet worden gekeken naar MiFID II. Gelet op artikel 4 lid 1 onder 4 van MiFID II wordt onder beleggingsadvies verstaan: ‘’het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op initiatief van de beleggingsonderneming, met betrekking tot één of meer transacties die met financiële instrumenten verband houden’’. Kortom, bij beleggingsadvies doet de beleggingsonderneming een passend voorstel omtrent een af te nemen financieel product aan de afnemer. Uiteindelijk is het aan de belegger om te beslissen of hij het geadviseerde beleggingsproduct afneemt. Als de zorgplicht bij beleggingsadvies wordt geschonden, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid. 

Bijzondere zorgplicht beleggingsadvies

 

Beleggingsadvisers zijn bij het geven van beleggingsadvies gehouden aan de wet en de zorgplicht. De Hoge Raad deed op 3 februari 2012 een belangrijke uitspraak op het gebied van de bijzondere zorgplicht bij beleggingsadvies[1]. Op een beleggingsadviseur rust namelijk geen algemene, maar een bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van beleggingsadviezen aan niet-professionele beleggers. 

Deze bijzondere zorgplicht brengt met zich dat een beleggingsadviseur voorafgaand aan het verstrekken van beleggingsadviezen ten eerste naar behoren doet naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de niet-professionele beleggers. Daarnaast dienen beleggingsdviseurs niet-professionele beleggers naar behoren te waarschuwen voor de bijzondere risico’s die aan beleggingsproducten zijn verbonden  en voor het geval dat bijvoorbeeld de voorgenomen beleggingsstrategie niet past bij zijn (a) financiële mogelijkheden, (b) doelstellingen, (c) zijn risicobereidheid en (d) zijn deskundigheid. Het niet of onvoldoende in acht nemen van die bijzondere zorgplicht kan ertoe leiden dat een bank tegenover een belegger aansprakelijk is voor de schade.

Welke les kan hieruit getrokken worden voor belegginsadviseurs?


De naleving van de zorgplicht bij beleggingsadvies omvat verschillende stappen en maatregelen:

 

1. Klantprofiel en Behoeftenanalyse: Beleggingsadviseurs moeten een grondige klantprofielanalyse uitvoeren om de individuele behoeften, doelstellingen en risicotolerantie van hun klanten te begrijpen. Deze informatie vormt de basis voor het adviseren van geschikte beleggingen.

2. Informatieverschaffing: Beleggers moeten voldoende informatie krijgen over de aard, risico's en kosten van voorgestelde beleggingen. Dit omvat het verstrekken van prospectussen, factsheets en andere relevante documenten.

3. Belangenconflicten: Beleggingsadviseurs moeten eventuele belangenconflicten openlijk bekendmaken en stappen ondernemen om deze conflicten te beheren en te minimaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat ze geen provisies ontvangen voor het aanbevelen van bepaalde producten of dat ze transparant zijn over eventuele partnerschappen met beleggingsfondsen of andere financiële instellingen.

4. Continue Monitoring en Aanpassing: Beleggingsadviseurs moeten de beleggingsportefeuilles van hun klanten continu monitoren en, indien nodig, aanpassingen voorstellen om ervoor te zorgen dat de beleggingen nog steeds overeenkomen met de doelstellingen van de klant.

5. Klachtenafhandeling: Er moet een duidelijk proces zijn voor het behandelen van klachten van klanten. Beleggers moeten een platform hebben om hun zorgen te uiten.

Vragen over de zorgplicht bij beleggingsadvies?

 

Heeft u een vraag of een bank in uw geval haar zorgplicht bij het geven van beleggingsadvies mogelijk heeft geschonden. Neem dan contact op met advocaat mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

De voetnoten:

 

HR 3 februari 2012, LJN BU4914 (Coöperatieve Rabobank Vaart en Vecht/X)

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven