Wsnp-traject starten

Bent u voornemens om een Wsnp-traject te starten omdat u meerdere schulden onbetaald laat? Wij kunnen u adviseren over het starten van een Wsnp-traject. Na het succesvol starten van een Wsnp-traject heeft u eindelijk weer zicht op een schuldenvrije bestaan. Geen aanmaningen meer. Maar werken aan een gezonde financiële toekomst. Neem contact met ons op om een Wsnp-traject te starten. Neem dan direct telefonisch contact op de advocaat mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl

Waarom een Wsnp-traject starten?

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is ontstaan vanuit de gedachte om schuldenproblematiek tegen te gaan. U bent een ondernemer die meerdere schulden onbetaald laat. Er kan sprake zijn van een problematische schuldensituatie. In dat geval kunt u overwegen om een Wsnp-traject te starten. Hierna heeft u dan eindelijk zicht op een schuldenvrije bestaan zodat u kan werken aan de toekomst.

Wat is een Wsnp-traject?

Een Wsnp-traject is een wettelijke regeling die in Nederland is opgesteld om mensen met problematische schulden te helpen. Het doel van de regeling is om je een schone lei te geven en een realistische kans te bieden om je schulden af te lossen. Tijdens het traject worden je schulden in kaart gebracht, en afhankelijk van je financiële situatie en mogelijkheden, wordt er een aflossingsregeling opgesteld. Dit kan variëren van een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden tot een afbetalingsplan.

Hoe start je een Wsnp-traject?

Het starten van een Wsnp-traject is een proces dat enkele stappen omvat:

 

Schuldhulpverlening: U begint meestal met het zoeken naar professionele schuldhulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld bij de gemeente of bij een erkende instantie. Zij zullen uw financiële situatie analyseren en bepalen of u in aanmerking komt voor een Wsnp-traject.

Verzoek indienen bij de rechtbank: Als schuldhulpverlening concludeert dat een Wsnp-traject voor u de beste oplossing is, dan wordt er een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Hierin wordt uw situatie uitgelegd en wordt de rechtbank verzocht om het Wsnp-traject te starten.

Behandeling van het verzoek: De rechtbank zal uw verzoek beoordelen en een beslissing nemen. Als de rechtbank akkoord gaat, wordt er een bewindvoerder aangesteld die u gedurende het traject zal begeleiden.

Saneringsplan opstellen: Samen met uw bewindvoerder wordt er een saneringsplan opgesteld. Hierin staan alle details over hoe uw schulden worden aangepakt, welk bedrag u kunt aflossen, en hoe lang het traject zal duren.

Hoe ziet een Wsnp-traject eruit?

Een Wsnp-traject bestaat uit drie fases. De eerste fase is de minnelijke fase. De tweede fase is het aanbieden van een dwangakkoord. De derde fase is het starten van een Wsnp-aanvraag. Wij zullen hieronder de fases binnen het Wsnp-traject toelichten. Hierna kunt u dan een weloverwogen keuze maken over het starten van een Wsnp-traject. 

Fase 1 van het Wsnp-traject: ‘De minnelijke fase’

Het starten van Wsnp-traject begint met de minnelijke fase. Tijdens de minnelijke fase gaan wij uw financiële positie onderzoeken zodat wij uw afloscapaciteit in kaart kunnen brengen. Op basis van uw afloscapaciteit gaan wij namens u een minnelijk voorstel opstellen. Wij kunnen dan een minnelijk voorstel namens u opstellen en deze versturen aan de schuldeisers. Dat kan dan een afkoopvoorstel ineens zijn of een spaarakkoord. Daarbij is het van belang dat een eventuele afkoopsom in de buurt ligt van uw afloscapaciteit. Overweegt u een afkoopvoorstel ineens te doen? Het is dan verstandig dat u derden in uw omgeving vraagt of zij bereid zijn een bedrag ter beschikking te stellen ter afkoop van de schulden. Vervolgens gaan wij onderhandelen met de schuldeisers over een oplossing op basis van het gedane minnelijk voorstel. Deze fase eindigt met de uitkomst van die onderhandelingen.

Fase 2 van het wsnp-traject: ‘Dwangakkoord’

Hebben de schuldeisers niet ingestemd met het minnelijk voorstel? U kunt zich dan wenden tot de rechtbank. De rechtbank kan de schuldeisers in beginsel bevelen in te stemmen met het aanboden minnelijk voorstel. Dit wordt het dwangakkoord genoemd. Wij zullen in de tweede fase van het starten van een Wsnp-traject een dwangakkoord voorleggen aan de rechtbank. Een dwangakkoord wordt in beginsel toegewezen als de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met schuldregeling heeft kunnen komen (ex artikel 287a lid 1 Fw jo. 3:300 lid 1 BW). Bij de beoordeling of de rechtbank een dwangakkoord toewijst dient een belangenafweging te worden gemaakt. Daarbij zal de rechtbank bezien of het aanbod het uiterste is waartoe u als schuldenaar in staat bent.

Fase 3 van het wsnp-traject: ‘Wsnp starten’

Wij dienen gelijktijdig met een dwangakkoord een Wsnp-verzoek in. Wordt het dwangakkoord afgewezen, dan behandelt de rechtbank het Wsnp-verzoek. De Wsnp komt in de kern erop neer dat u uw schulden in beginsel in 36 maanden maandelijks naar rato en rang conform een VTLB-berekening afbetaald. Het Wsnp-verzoek is de laatste, maar ook de moeilijkste stap in het Wsnp-traject. Als u aan alle voorwaarden van de Wsnp heeft voldaan, wordt door de rechtbank een schone lei aan u verleend. Vanaf dat moment bent u in beginsel schuldenvrij. Neem daarom direct contact met ons op voor het starten van een Wsnp-traject.

Wat kunt u verwachten tijdens een Wsnp-traject?

Een Wsnp-traject kan enkele jaren duren, meestal maximaal drie jaar. Gedurende deze periode dient u zich strikt aan de afspraken in het saneringsplan te houden. Wat u kunt verwachten:

 

Strikte budgettering: U zult een strikt budget moeten volgen dat is opgesteld om uw schuldeisers te kunnen betalen. Hierbij zal uw bewindvoerder u ondersteunen.

Toezicht: Uw bewindvoerder houdt toezicht op uw financiële situatie en kan u helpen bij het omgaan met eventuele obstakels.

Schulden aflossen: Gedurende het traject werkt u actief aan het aflossen van uw schulden volgens het saneringsplan.

Naleving van de regels: Het is essentieel om de regels van het traject strikt na te leven. Het niet naleven van afspraken kan leiden tot beëindiging van het traject.

Een schone lei: Als u het traject succesvol doorloopt, ontvangt u een schone lei. Dit betekent dat u de resterende schulden (behalve bijvoorbeeld studie- of fiscale schulden) niet meer hoeft af te lossen.

Beoordeling van een Wsnp-traject 

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het starten van een Wsnp-traject ontvangen wij tenminste de volgende documenten:

 

  • Alle relevante documenten van uw schulden en de actuele stand;
  • Een door u ingevuld inkomsten- en lastenformulier met bijlagen;
  • Recente inkomensbescheiden;
  • Overzicht van uw (spaar)tegoeden op uw bankrekeningen;
  • Polisblad van uw zorgverzekering;
  • Alle correspondentie met uw schuldeisers; en
  • Andere relevante documenten die nodig zijn om een Wsnp-traject te kunnen starten.

Meer informatie over het starten van een Wsnp?

Bent u na het lezen van dit artikel voornemens om een Wsnp-traject te starten? Bel, sms of WhatsApp naar 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven