Auto kapot na aankoop

Heeft u een nieuwe of tweedehandse auto gekocht bij een dealer, garage of bedrijf en gaat deze auto na aankoop kapot of blijkt deze auto van meet af aan gebrekkig te zijn? Bijvoorbeeld omdat de motor of de turbo kapot is, er is sprake van olielekkage of de kilometerstand is teruggedraaid? Neem dan contact op met mr. Bonaparte voor juridisch advies. In dit artikel kunt u alvast lezen wat de wettelijke vereisten zijn van non-conformiteit bij een nieuwe of tweedehandse auto als deze kort na aankoop kapot gaat of gebrekkig blijkt te zijn, wanneer er sprake is van non-conformiteit, wie non-conformiteit moet bewijzen en welke rechten u als koper van een nieuwe of tweedehandse auto heeft als sprake is van non-conformiteit. Verder kunt u in dit artikel lezen wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een wettelijke of contractuele garantie, wat de werkwijze van ons kantoor is bij het proberen een oplossing te vinden voor uw probleem met de dealer, garage of bedrijf waar u de non-conforme auto hebt gekocht. Mochten er vragen zijn, bel, whatsapp of stuur mij een e-mail. Voor de contactgegevens verwijs ik u naar het slot van dit artikel of naar de homepagina van deze website.

Wat zijn de wettelijke vereisten van non-conformiteit bij de aankoop van een nieuwe of tweedehandse auto?

 

Kopers van een nieuwe of tweedehandse auto hebben op basis van de wet recht op zaak die aan de overeenkomst beantwoordt[1]. Als de auto na een korte periode na aankoop kapot gaat of van meet af aan gebrekkig blijkt  te zijn, dan beantwoordt de zaak mogelijk niet aan de overeenkomst. Als wij de wet erbij pakken dan beantwoordt een nieuwe of tweedehandse auto niet aan de overeenkomst, indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de nieuwe of tweedehandse auto bij de aankoop heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. De koper van een nieuwe of tweedehandse auto mag verwachten dat de auto bij aankoop de eigenschappen bezit, die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzondere gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien[2]. Een hele mond vol, maar advocaat mr. Bonaparte zal hierna uitleggen wat hiermee wordt bedoeld.

(A) de auto bezit bij aankoop niet de eigenschappen die u mag verwachten?

waar het in de kern vaak erop neer komt is dat de koper van een nieuwe of tweedehandse auto recht heeft op auto die deugdelijk is en die werkt volgens uw uitgesproken verwachtingen die deze van de auto heeft bij de aankoop hiervan. Als u een nieuwe of tweedehandse auto koopt die u tenminste van A naar B moet brengen en de nieuwe of tweedehandse auto gaat een korte periode na aankoop kapot, waardoor u niet meer van A naar B kunt, dan is er in beginsel sprake van non-conformiteit. U heeft dan recht op herstel en vervanging zodat het door u beoogd gebruik van de auto bij aankoop mogelijk is. Als u een tweedehandse auto koopt, bijvoorbeeld een oldtimer, die u als object voor in een showroom wilt plaatsen, dan kunt u in beginsel niet achteraf een beroep doen op non-conformiteit als u met de auto tóch wilt gaan autorijden en dat niet kan omdat deze kapot of gebrekkig blijkt te zijn. U begrijpt dat de discussie vaker speelt bij de aankoop van een tweedehandse auto, die bijvoorbeeld al 150.000 kilometer op de teller heeft. Bij nieuwe auto's speelt deze discussie vaak minder snel, want als de nieuwe auto een korte periode na aankoop kapot gaat, dan is de nieuwe auto dan ook vaak gebrekkig en wordt een beroep op non-conformiteit over het algemeen sneller aangenomen. Daarnaast zijn dealers bij nieuwe auto's eerder geneigd om een oplossing te vinden, omdat de contractuele garantie naast de wettelijke garantie een rol speelt bij aankoop van de auto.

(B) welke mededelingen zijn door de koper en verkoper van de auto gedaan bij aankoop?

Bji de beoordeling of er sprake is van non-conformiteit is het ook van belang om te kijken naar welke mededelingen over en weer door zowel de koper als de verkoper zijn gedaan bij de aankoop van de nieuwe of tweedehandse auto. Als de nieuwe of tweedehandse auto kort na aankoop kapot gaat of gebrekkig blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat de turbo van de motor niet meer werkt, terwijl de verkoper gegarandeerd heeft dat de motor en toebehoren in uitstekende staat verkeren, dan heeft de verkoper wel iets uit te leggen. Als de verkoper de koper voorafgaand aan de aankoop meedeelt dat de versnellingsbak van de auto rammelt en daarom een korting bedingt op de koopprijs, dan kunt u later als koper ook niet klagen dat de auto non-conform is vanwege de kapotte versnellingsbak. De non-conformiteit is dan mogelijk verdisconteerd in de koopprijs. In dat soort situaties kan de koper in beginsel geen beroep doen op non-conformiteit[3].

(C) normaal gebruik van de auto waarvan de koper de aanwezigheid bij aankoop niet behoefde te betwijfelen?

Koper van een nieuwe of tweedehandse auto behoeven bij aankoop niet te betwijfelen aan de aanwezigheid van het normaal gebruik van de auto. Als u een nieuwe of tweedehandse auto koopt die voorzien is van interne navigatiesysteem en na aankoop blijkt dat de interne navigatiesysteem niet werkt of kapot is, dan is er mogelijk sprake van non-conformiteit. U mag namelijk verwachten dat de navigatiesysteem van de auto werkt als u daarvoor ook betaalt. Echter, als u na aankoop van de auto elders een navigatiesysteem koopt en deze door een ander in uw auto laat inbouwen, dan kunt u niet achteraf na de verkoper van uw auto stappen en daar klagen over een niet werkende navigatiesysteem. In dat soort situaties kan de koper ook in beginsel geen beroep doen op non-conformiteit[4]. U kunt dan mogelijk wel bij de verkoper van het navigatiesysteem of de inbouwer terecht. 

(D) Garantietermijn verstreken?

Het komt in de praktijk vaak voor dat auto's door een dealer, garage of bedrijf worden verkocht, waarbij partijen een contractuele garantietermijn van 1 jaar afspreken. Het is echter niet zo dat als de nieuwe of tweedehandse auto binnen 1 jaar na aankoop kapot gaat of gebrekkig blijkt te zjin, dat u dan niet meer terecht kan bij de verkoper op basis van het enkele feit dat een garantietermijn zou zijn verstreken. Non-conformiteit is namelijk een wettelijke garantie waar de koper altijd een beroep op kan doen, los van een contractuele garantie die vaak bij aankoop wordt gegeven. Het is dus een misvatting dat u na 1 jaar uw rechten zou hebben prijsgegeven. In de praktijk blijkt dat dealers, garages en autobedrijven kopers van tweedehandse auto's op deze manier om de tuin proberen te leiden. Een contractuele garantie is dus echt iets anders dan een wettelijke garantie. 

 

Kortom, bij de beoordeling of de koper van een auto terecht een beroep kan op non-conformiteit als de auto na aankoop gebrekkig blijkt te zijn, moet rekening worden gehouden met alle feiten en/of omstandigheden van het betreffende geval. 

Wanneer is er sprake van non-conformiteit bij een nieuwe of tweedehandse auto?

 

Op basis van de jurisprudentie is vaak sprake van non-conformiteit bij de aankoop van een nieuwe of tweedehande auto als deze niet de eigenschappen bezit die u voor een normaal gebruik mag verwachten. Hieronder staan een aantal voorbeelden uit de praktijk, die mogelijk richting geven over of in een bepaalde situatie sprake is van non-conformiteit:

 

  • de nieuwe of tweedehandse auto heeft een motor probleem, omdat de turbo van de auto bijvoorbeeld na aankoop niet werkt of een distributieketting is een korte periode na aankoop gebroken;
  • de nieuwe of tweedehandse auto heeft een olielekkage en daar bent u pas na de aankoop van de auto achter gekomen;
  • de nieuwe of tweedehandse auto heeft elektrische probleem, omdat bijvoorbeeld de ruitenwissers na aankoop niet werken of de elektrische raambediening niet werkt, kapot is of gebrekkig is;
  • de software van het navigatiesysteem is verouderd en is mogelijk niet (meer) up to date, terwijl u ten tijde van de aankoop van de auto tegen de verkoper heeft gezegd dat een navigatiesysteem voor u erg belangrijk is; 
  • de koppeling of de versnellingsbak van de nieuwe of tweedehandse auto is een korte periode na de aankoop kapot gegaan;
  • de nieuwe of tweedehandse auto heeft een teruggedraaide kilometerstand en daar bent u achter gekomen toen u na de aankoop de sleutels van de auto hebt laten uitlezen;
  • de nieuwe of tweedehandse auto beschikt na aankoop niet over goedgekeurde of deugdelijke zitplaatsen, terwijl u daar ten tijde van de aankoop niet bij stilgestaan heeft; en
  • de remmen van de nieuwe of tweedehandse auto blijken na aankoop niet te werken.

 

Let op: deze lijst is niet limitatief. Om te beoordelen of in uw specifieke geval een beroep kan worden gedaan op non-conformiteit moet worden beoordeeld op basis van een afweging alle relevante feiten en/of omstandigheden.

Wie moet non-conformiteit bewijzen? 

 

Als de nieuwe of tweedehandse auto een korte termijn na aankoop kapot gaat, dan rust in beginsel op u als koper de stelplicht en bewijslast[5] om aan te tonen dat deze niet de eigenschappen bezit, die voor een normaal gebruik van de auto wel mag worden verwacht. Daarbij geldt dat de wetgever ervoor heeft gekozen om de koper van een nieuwe of tweedehandse auto, als de gekwalificeerd wordt als consument, in zijn bewijslast bij non-conformiteit tegemoet te komen. De reden hiervoor is dat de koper vaak dat bewijs niet kan leveren of onvoldoende technisch onderlegd is. De koper kan dan een beroep doen op het zogenoemde wettelijke bewijsvermoeden[6]. Het wettelijke bewijsvermoeden houdt in dat als de nieuwe of tweedehandse auto kapot gaat of gebrekkig blijkt te zijn en dit dan binnen een termijn van zes maanden na aflevering en/of aankoop openbaart, dan wordt vaak vermoed dat de auto bij aflevering en/of aankoop niet aan de overeenkomst beantwoordt. Met andere woorden er is dan sprake van non-conformiteit, tenzij de garage of het autobedrijf erin slaagt om tegenbewijs te leveren van non-conformiteit. In de praktijk kan de garage of het autobedrijf dat bewijs vaak niet leveren zodat non-conformiteit dan vaak wordt aangenomen.

Reflexwerking van het wettelijke bewijsvermoeden voor kleine ondernemers?

 

Zoals gezegd genieten alleen consumenten de bescherming van het wettelijke bewijsvermoeden. Als u bijvoorbeeld de auto zakelijk aanschaft via uw BV, dan loopt u het risico dat u niet wordt aangemerkt als een consument, maar als een professionele partij. In die situaties kunt u dan in beginsel geen beroep doen op het wettelijke bewijsvermoeden. Echter, onder bepaalde omstandigheden kunnen kleine ondernemers die in bewijsnood verkeren tóch een beroep doen op de reflexwerking van het wettelijke bewijsvermoeden. De Hoge Raad[7] heeft bepaald dat reflexwerking afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn of bedrijfs- en beroepsmatig is gehandeld (oftewel is er sprake van winstoogmerk) en de vraag of de kwestie binnen of buiten het expertisegebied van de koper ligt. Verder kan relevant zijn of het gaat om een eenmalig gesloten overeenkomst die ook door een consument zou kunnen worden gesloten. Om te beoordelen of uw BV een beroep kan doen op non-conformiteit moet steeds op basis van een afweging van alle relevante feiten en/of omstandigheden ten tijde van de aankoop van de nieuwe of tweedehandse auto worden beoordeeld.

Wat zijn uw rechten bij non-conformiteit

 

Als u als koper van een nieuwe of tweedehandse auto kan aantonen dat in uw situatie sprake is van non-conformiteit, waardoor de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan schrijft de wet voor consumenten een aantal rechten voor. Deze rechten zullen hierna puntsgewijs worden toegelicht.

(A) recht op herstel of vervanging van de auto

Als de nieuwe of tweedehandse auto na aankoop kapot gaat, waardoor deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft de koper recht op herstel van de afgeleverde zaak[8]. Dit betekent dat de dealer, garage of het autobedrijf op eerste verzoek van de koper de auto kosteloos moet herstellen en/of vervangen. De kosten die de dealer, garage of het autobedrijf hiervoor maken, mogen dus niet bij de koper in rekening worden gebracht[9]. De koper heeft bovendien het recht dat het herstel of de vervanging door de verkoper op redelijke termijn plaatsvindt[10]. Op het moment dat de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging van de nieuwe of tweedehandse auto over gaat, dan heeft de koper het recht om de auto te laten herstellen door een andere partij en de kosten hiervan bij de verkoper in rekening te brengen[11].

(B) recht op ontbinding of schadevergoeding

Als de dealer, de garage of het bedrijf de gebrekkige auto - ondanks meerdere sommaties daartoe - niet of niet goed herstelt of vervangt, dan kunt u als koper onder bepaalde omstandigheden de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen. Bij ontbinding van de overeenkomst ontstaan dan ongedaanmakingsverbintenissen, waarbij de auto dus terug moet naar de verkoper en (een gedeelte van) de betaalde koopprijs aan de koper door de verkoper moet worden terugbetaald[12]. Daarnaast heeft de koper mogelijk recht op schadevergoeding[13].

Onze werkwijze 

 

Onze aanpak is dat wij namens u proberen om een buitengerechtelijke oplossing te vinden met de dealer, de garage of het autobedrijf waar u de nieuwe of tweedehandse auto hebt gekocht, waarvan achteraf dus gebleken is dat deze kapot of gebrekkig is. Wij kunnen namens u proberen om de schade te verhalen op dealer, de garage of het autobedrijf. Vaak is het opstellen van een concept dagvaarding met een sommatiebericht voldoende om de verkoper te doen bewegen de kwestie met u minnelijk te regelen. Voordat wij iets voor u kunnen betekenen, moeten wij wel eerst uw dossier beoordelen. Om het dossier te kunnen beoordelen, ontvangen wij de volgende documenten:

 

1. De koopovereenkomst van de nieuwe of tweedehandse auto ten tijde van de aankoop;

2. Garantiebewijs van de nieuwe of tweedehandse auto die na de aankoop aan u is verstrekt;

3. Alle correspondentie met de dealer, de garage of het autobedrijf over de aankoop van de nieuwe of tweedehandse auto (emails, WhatsApp-berichten, etc.);

4. De advertentie waarop de nieuwe of tweedehandse auto te koop aangeboden werd;

5. Uitlezing van de autosleutels waarop de werkelijke kilometerstand vermeld staat en een foto van de kilometerstand op de dashboard ten tijde van de aankoop zodat kan worden beoordeeld of er sprake is van een teruggedraaide kilometerstand;

6. Facturen van de door u verrichte reparaties aan de auto na de aankoop; 

7. Rekeningafschrift waaruit blijkt dat de koopsom van de auto is voldaan;

8. Een afschrift van het kentekenbewijs van de auto;

9. Bewijs waaruit volgt dat de auto non-conform of kapot is, bijvoorbeeld omdat de motor of de turbo kapot is, er is sprake van olielekkage of de kilometerstand is teruggedraaid; en

10. Alle andere relevante stukken voor het dossier.

 

Als het niet lukt om in het buitengerechtelijk traject een oplossing te vinden voor uw probleem met de kapotte of gebrekkige nieuwe of tweedehandse auto, dan kunt altijd overwegen om een gerechtelijke procedure te starten tegen de dealer, de garage of het autobedrijf. U moet dan wel rekening houden met advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierecht. Deze kosten kunt u ook (deels) verhalen op de dealer, de garage of het autobedrijf. Als u namelijk de procedure wint, dan dient de dealer, de garage of het autobedrijf uw (deels) proceskosten te vergoeden conform het liquiditatietariefstelsel.  

Vragen?

 

Heeft u een vraag over nieuwe of tweedehandse auto die een korte periode na aankoop kapot gaat of gebrekkig blijkt te zijn en wilt u ter zake uw rechten uitoefenen? Dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

[1] artikel 7:17 lid 1 BW

[2] artikel 7:17 lid 2 BW

[3] artikel 7:17 lid 5 BW

[4] artikel 7:17 lid 5 BW

[5] artikel 149 Rv jo. artikel 150 Rv

[6] artikel 7:18 lid 2 BW

[7] vindplaats: ECLI:NL:HR:2007:BA9610, zie overweging 3.24

[8] artikel 7:21 BW

[9] artikel 7:21 lid 2 BW

[10] artikel 7:21 lid 3 BW

[11] artikel 7:21 lid 6 BW

[12] artikel 7:22 lid 1 sub a BW

[13] artikel 7:24 BW

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven